POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 13 Statuta, Savet roditelja „Savremene gimnazije – SG”, na sednici održanoj 9. 5. 2018. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA

I Osnovne odredbe

Član 1

Poslovnikom o radu Saveta roditelja (u daljem tekstu: Poslovnik) Savremene gimnazije (u daljem tekstu: Škola) uređuju se način rada i odlučivanja Saveta roditelja Škole (u daljem tekstu: Savet).

Član 2

Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja, kao i jedan predstavnik roditelja, odnosno zakonskih zastupnika, učenika sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom kao obavezni član, u skladu sa članom 120 stav 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članovi Saveta roditelja biraju se na početku svake školske godine, na pr vom roditeljskom sastanku, najkasnije do 15. septembra.

Kandidat za člana Saveta roditelja može biti svaki roditelj koji je pokazao interesovanje za članstvo u njemu na prvom roditeljskom sastanku koji sazivaju odeljenjske starešine na početku školske godine, o čemu odeljenjske starešine sastavljaju izveštaj.

Napred navedeni izveštaj odeljenjskog starešine dostavljaju direktoru Škole, o čemu on obaveštava Osnivački odbor.

Kandidata za člana Saveta roditelja može predložiti i direktor Škole.

Predlog kandidata za člana Saveta roditelja koji Osnivačkom odboru podnosi direktor Škole zajedno sa izveštajima odeljenjskih starešina čine listu kandidata za članove Saveta roditelja.

Konačan izbor i imenovanje članova Saveta roditelja, na osnovu napred navedene liste kandidata, vrši Osnivački odbor.

Sednicama Saveta prisustvuju svi članovi – predstavnici roditelja redovnih učenika, direktor Škole i druga lica, po odobrenju predsednika.

Mandat predstavnika u Savetu roditelja može da traje koliko i školovanje deteta. Član može podneti ostavku i umesto njega se bira novi član iz redova roditelja istog odeljenja ili drugog odeljenja, a koji je pokazao interesovanje za članstvo u njemu.

Mandat Saveta roditelja traje do završetka školske godine u kojoj je izabran.

Savet roditelja ima pravo da svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru i stručnim organima Škole.

Član 3

Savet predstavlja i zastupa predsednik.

Predsednik:

 1. sastavlja predlog dnevnog reda i obavlja druge radnje pripremanja sednice Saveta;
 2. saziva sednice i rukovodi radom na sednicama;
 3. učestvuje u diskusijama i na drugi način doprinosi pronalaženju najboljeg rešenja po svakoj tački dnevnog reda;
 4. preduzima mere za održavanje nesmetanog toka sednice;
 5. potpisuje zapisnike, odluke i druge akte Saveta;
 6. preduzima mere za izvršenje akata Saveta i prati njihovo izvršenje;
 7. obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Član 4

Kandidate za predsednika i zamenika predsednika ima pravo da predloži svaki član Saveta.

Savet bira kandidate predsednika i zamenika predsednika iz reda članova Saveta.

O kandidatima se glasa javno, onim redom kojim su predloženi.

Savet bira dva kandidata za predsednika i dva kandidata za zamenika predsednika Saveta roditelja iz reda članova Saveta, o čemu izveštava Osnivački odbor. Na osnovu napred navedenog izveštaja Osnivački odbor imenuje predsednika i zamenika predsednika Saveta roditelja. Osnivački odbor donosi odluku po pravilu tajnim glasanjem. Za predsednika i zamenika predsednika Saveta roditelja imenuju se kandidati za koje se izjasni obična većina od ukupnog broja članova Osnivačkog odbora.

Konstitutivnu sednicu saziva i rukovodi radom na toj sednici do izbora predsednika član Saveta, koji je prvi na spisku članova Saveta.

Na konstitutivnoj sednici svakom članu Saveta uručuje se Poslovnik.

Rad konstitutivne sednice počinje konstatovanjem da je izabran novi saziv Saveta i čitanjem spiska članova.

Predsedniku Saveta roditelja u pripremi sednica pomaže sekretar Škole i pojedini članovi Nastavničkog veća.

Administrativne poslove u vezi sa održavanjem sednice Saveta obavlja sekretarijat Škole.

Član 5

Predsednik i zamenik predsednika vrše te funkcije do kraja mandata Saveta u jednom sazivu.

Predsednik ili zamenik predsednika može biti razrešen pre isteka mandata na lični zahtev.

Predsednik ili zamenik predsednika može biti razrešen pre isteka mandata i na predlog člana Saveta ako ne obavlja savesno poslove iz svoje nadležnosti.

Odluku o razrešenju donosi Osnivački odbor i na istoj sednici bira novog predsednika ili zamenika predsednika.

Član 6

Zamenik predsednika obavlja poslove iz nadležnosti predsednika u slučaju njegove sprečenosti.

Ako su i predsednik i zamenik predsednika sprečeni da obavljaju poslove iz nadležnosti predsednika, predsednik ili zamenik predsednika određuju jednog člana Saveta da obavlja te poslove.

Član 7

Član Saveta ima sledeće obaveze:

 1. da redovno i na vreme dolazi na sednice;
 2. da sa sednice izostane samo ako je opravdano sprečen i da o sprečenosti i razlogu sprečenosti bez odlaganja obavesti predsednika, direktora Škole (u daljem tekstu: Direktor) ili sekretara Škole (u daljem tekstu: Sekretar);
 3. da se ne udaljava sa sednice bez odobrenja predsednika;
 4. da savesno učestvuje u radu na sednici;
 5. da ne ometa rad na sednici;
 6. da postupa po nalozima predsednika.

Član 8

Povreda odredaba Poslovnika može biti razlog za prestanak članstva u Savetu pre isteka mandata.

Odluku o razrešenju donosi Savet, na predlog predsednika, zamenika predsednika ili člana Saveta.

II Rad i odlučivanje saveta

 

1. SAZIVANJE SEDNICE

Član 9

U predlog dnevnog reda Saveta roditelja mogu se uvrstiti ona pitanja koja spadaju u nadležnost Saveta roditelja prema zakonu i Statutu Škole.

Za predložene tačke dnevnog reda potrebno je pripremiti odgovarajući pisani materijal.

Savet radi na sednicama koje se održavaju u prostorijama Škole.

Savet može raditi i na sednicama koje se održavaju onlajn, a po odluci predsednika.

Član 10

Sednice Saveta roditelja saziva predsednik, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika. Predsednik Saveta roditelja, odnosno njegov zamenik, dužan je da sazove Savet roditelja na zahtev:

 1. Direktora;
 2. Nastavničkog veća;
 3. Školskog odbora;
 4. Učeničkog parlamenta.

Član 11

Sednici Saveta obavezno prisustvuje Direktor.

Član 12

U poslovima oko pripremanja i sazivanja sednice i u poslovima oko izvršavanja odluka Saveta predsedniku pomažu Direktor, pedagog i Sekretar i koordinator iz redova zaposlenih, a po potrebi i drugi zaposleni u Školi.

Član 13

Sednica Saveta se saziva dostavljanjem pismenog poziva članovima Saveta i drugim licima čije je prisustvo potrebno.

Poziv se dostavlja najkasnije tri (3) dana pre dana određenog za održavanje sednice, osim u hitnim slučajevima, kada se taj rok ne mora poštovati.

Poziv se dostavlja lično, preko učenika, člana Saveta ili putem pošte, preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom, putem mejla, koju u tu svrhu dostavi član Saveta.

U naročito hitnim slučajevima sednica se saziva i telefonom, pri čemu se takođe ne mora poštovati rok iz stava 2 ovog člana.

Poziv za sednicu obavezno sadrži vreme i mesto održavanja sednice i predlog dnevnog reda.

Za pojedine važnije tačke dnevnog reda, uz poziv se dostavlja i materijal, odnosno izvod iz materijala za sednicu ili se članovima Saveta roditelja na drugi odgovarajući način omogućava uvid u materijal.

Pored poziva za sednicu Saveta roditelja, predlog dnevnog reda sednice objavljuje se i na oglasnoj tabli Škole.

 

2.TOK SEDNICE

Član 14

Pre otvaranja sednice predsednik proziva članove Saveta i na spisku članova evidentira njihovo prisustvo, odnosno odsustvo.

Član 15

Predsednik otvara sednicu pošto utvrdi da je prisutno više od polovine članova Saveta, Direktor i ostala lica čije je prisustvo neophodno.

Član 16

Posle otvaranja sednice, predsednik poziva članove Saveta da predlože izmene i/ili dopune predloga dnevnog reda i o njihovim predlozima se posebno glasa.Posle utvrđivanja konačnog predloga dnevnog reda, donosi se odluka o usvajanju dnevnog reda.

Član 17

Posle usvajanja dnevnog reda, predsednik otvara diskusiju po svakoj tački dnevnog reda pojedinačno.

Član 18

Pravo da učestvuju u diskusiji imaju svi članovi Saveta.

Pravo da učestvuju u diskusiji, po odobrenju predsednika, imaju i Direktor i druga pozvana lica.

Diskutanti su obavezni da prilikom diskusija raspravljaju, po pravilu, samo o pitanjima koja su od neposrednog značaja za donošenje odluke po tački dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

Član 19

Pored pitanja u vezi s tačkama dnevnog reda, diskutant može da govori i o povredi Poslovnika.

Član 20

Diskusije treba da budu što kraće i jasnije.

Diskutant ima pravo da u diskusiji izrazi svoje mišljenje, stav i/ili uverenje, ali je obavezan da to učini u pristojnom obliku.

Član 21

Savet može odlučiti da se ograniči broj diskusija jednog diskutanta po jednoj tački dnevnog reda i/ili da se ograniči trajanje diskusija.

Član 22

Predsednik daje i oduzima reč diskutantima, vodeći računa o redosledu prijavljivanja, a posle diskusija predlaže donošenje odluke po toj tački.

 

3. ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 23

O održavanju reda na sednici stara se predsednik.

Član 24

Predsednik će opomenuti člana Saveta ili drugo prisutno lice koje i posle oduzimanja reči nastavlja da govori, kao i lice koje se nepristojno ponaša i/ili na drugi način ometa rad na sednici.

Član 25

Ako opomenuto lice i dalje nastavlja da ometa rad na sednici, na predlog predsednika, zamenika predsednika ili člana Saveta, Savet će doneti odluku o njegovom udaljenju sa sednice.

Lice na koje se odluka o udaljenju odnosi obavezno je da odmah po izricanju mere udaljenja napusti prostoriju u kojoj se sednica održava.

Mera udaljenja odnosi se samo na sednicu Saveta na kojoj je izrečena.

 

4. ODLUČIVANJE

Član 26

Savet donosi dve vrste odluka:

 1. odluke po tačkama dnevnog reda;
 2. zaključke.

Član 27

Odluka po tački dnevnog reda treba da sadrži:

 1. jasan i potpun odgovor na pitanje koje sadrži tačka dnevnog reda po kojoj je doneta;
 2. ime i prezime, odnosno funkciju lica odgovornog za izvršenje odluke;
 3. način izvršenja odluke;
 4. rok za izvršenje odluke;
 5. način praćenja izvršenja odluke.

Član 28

Ako iz bilo kog razloga nisu ispunjene sve pretpostavke za donošenje odluke po nekoj tački dnevnog reda, predsednik će predložiti da se donošenje odluke po toj tački dnevnog reda odloži za neku od sledećih sednica.

Član 29

Kada odlučuje o proceduralnim pitanjima, a ne po tačkama dnevnog reda, Savet donosi zaključke.

Zaključak ima iste sastavne delove kao i odluka po tački dnevnog reda.

Član 30

Odluka Saveta je doneta ako je za njeno donošenje glasala većina od prisutnih članova.

Član 31

Odluke se donose na predlog predsednika.Članovi Saveta, po pravilu, glasaju javno, podizanjem ruku, na poziv predsednika.

Član 32

Član Saveta može glasati za donošenje odluke ili protiv nje, a može ostati i uzdržan.

Posle glasanja, predsednik prebrojavanjem glasova utvrđuje da li je odluka doneta.

Član 33

Odluke se, po pravilu, donose glasanjem o jednom predlogu predsednika.

Ako se tokom diskusije po nekoj tački dnevnog reda uobliči više predloga, predsednik će sve predloge staviti na glasanje, redom kojim su izloženi.

Član 34

Savet roditelja bira tri predložena predstavnika roditelja u Školski odbor na osnovu tajnog glasanja, a izabrana su ona tri predložena kandidata koja dobiju najviše glasova prisutnih članova Saveta roditelja, pod uslovom da u momentu glasanja sednici prisustvuje više od polovine članova Saveta roditelja.

Predlog članova Školskog odbora ima pravo da podnese svaki član Saveta roditelja.

Za tajno glasanje koriste se glasački listići koje potpisuje predsednik Saveta roditelja i koji su overeni malim pečatom Škole.

Član 35

Glasački listić za utvrđivanje predloga članova Školskog odbora iz reda roditelja učenika ima sledeći oblik:

Savet roditelja „Savremene gimnazije”,

Broj: _______________

Datum: _____________

Mesto: _____________

Za članove Školskog odbora član Saveta roditelja predlaže roditelje čiji je redni broj zaokružen:

1. ___________________________;

2. ___________________________;

3. ___________________________;

4. ___________________________.

Treba zaokružiti samo tri redna broja.

Overava predsednik Saveta roditelja:

Član 36

Kandidati se u glasački listić upisuju onim redosledom kojim su predlagani na sednici Saveta.

Član 37

Glasanje sprovodi komisija koja se sastoji od tri člana, uključujući i predsednika, a koju iz svog sastava imenuje Savet na sednici na kojoj se utvrđuje predlog članova Školskog odbora.

Pravo da predloži člana komisije ima svaki član Saveta.

Za predsednika niti člana komisije ne može biti izabrano lice, koje je kandidat za člana Školskog odbora iz reda roditelja.

Komisija pre glasanja prebrojava glasačke listiće i deli ih članovima Saveta.

Članovi Saveta glasaju, zaokruživanjem hemijskom olovkom rednog broja ispred imena i prezimena kandidata koji se predlažu za članstvo u Školskom odboru i listiće ubacuju u glasačku kutiju koja se nalazi ispred komisije.

Odmah posle glasanja, komisija javno prebrojava glasove i objavljuje rezultat glasanja.

Član 38

Za člana Školskog odbora predloženi su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

U slučaju jednakog broja glasova, koji onemogućava utvrđivanje predloga, glasanje će se ponavljati sve dok na osnovu rezultata glasanja ne bude bilo moguće utvrditi predlog članova Školskog odbora.

Član 39

Odluka Saveta kojom je utvrđen predlog članova Školskog odbora iz reda roditelja učenika, bez odlaganja se dostavlja Osnivačkom odboru, radi blagovremenog imenovanja Školskog odbora.

 

5. PREKID I ODLAGANJE SEDNICE

Član 40

Ako se merama iz Poslovnika ne može održati red na sednici Saveta, predsednik će doneti odluku da se sednica prekine i utvrdiće vreme njenog nastavka.

Istu odluku predsednik će doneti i ako u toku sednice prestane da postoji neki drugi uslov za njeno održavanje.

Član 41

Ako sednici ne prisustvuje potreban broj članova Saveta i/ili ostala lica čije je prisustvo neophodno, predsednik donosi odluku da se sednica odloži i istovremeno utvrđuje dan i čas kada će se održati sednica, vodeći računa o roku za donošenje odluka po tačkama iz predloženog dnevnog reda.

Istu odluku predsednik će doneti i ako nije ispunjen neki drugi uslov za održavanje sednice.

 

6. ZAPISNIK SA SEDNICE

Član 42

O radu na sednici Saveta vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi zapisničar koga bira Savet, na prvoj konstitutivnoj sednici.

Član 43

Zapisnik se vodi u elektronskom i štampanom obliku. Štampana verzija zapisnika se zavodi i čuva kao dokument trajne vrednosti u arhivi Škole.

Član 44

Prva tačka dnevnog reda svake sednice Saveta je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.

Odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne sednice može sadržati i ispravke i dopune koje treba uneti u taj zapisnik.

Član 45

Zapisnik sadrži osnovne podatke o sednici i radu na njoj, i to:

 1. mesto, dan i čas početka sednice;
 2. broj prisutnih članova Saveta i imena, odnosno funkcije drugih prisutnih lica;
 3. imena članova Saveta koji su opravdali izostanak;
 4. konstataciju da postoje uslovi za održavanje sednice i da je sednica otvorena, odnosno konstataciju da uslovi za održavanje sednice ne postoje, pa se sednica odlaže;
 5. dnevni red sednice;
 6. kratak prikaz diskusija po svakoj tački dnevnog reda i imena diskutanata;
 7. izjave koje su unete na insistiranje pojedinih diskutanata;
 8. podatke o merama izrečenim sa ciljem da se održi red na sednici i o licima kojima su mere izrečene;
 9. podatke o odlučivanju Saveta po svakoj tački dnevnog reda;
 10. izdvojena mišljenja članova Saveta povodom odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda;
 11. podatak o prekidu sednice;
 12. podatak o času završetka sednice;
 13. druge podatke o sednici, koje predsednik smatra značajnim.

Član 46

Zapisnik potpisuju predsednik i zapisničar.

III Završne odredbe

Član 47

Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik Saveta roditelja:

Dragan Tomović

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.