POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 1 Statuta škole, Školski odbor „Savremene gimnazije – SG” u Zemunu na sednici održanoj 15. 3. 2018. godine doneo je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

I Osnovne odredbe

Član 1

Poslovnikom o radu Školskog odbora (u daljem tekstu: Poslovnik) „Savremene gimnazije – SG” u Zemunu (u daljem tekstu: Škola) uređuju se način rada i odlučivanja Školskog odbora (u daljem tekstu: Odbor).

Član 2

Odbor radi na sednicama koje se održavaju u zgradi Škole, u prostoriji koju odredi predsednik Odbora (u daljem tekstu: predsednik).

Pored pozvanih lica, sednici Odbora mogu da prisustvuju i druga lica, po odobrenju predsednika.

Član 3

Odbor predstavlja i zastupa predsednik.

Predsednik:

 1. sastavlja predlog dnevnog reda i obavlja druge radnje pripremanja sednice Odbora;
 2. saziva sednice i rukovodi radom na sednicama;
 3. učestvuje u diskusijama i na drugi način doprinosi pronalaženju najboljeg rešenja po svakoj tački dnevnog reda;
 4. preduzima mere za održavanje nesmetanog toka sednice;
 5. potpisuje zapisnike, odluke i druge akte Odbora;
 6. prati i preduzima mere za izvršenje akata Odbora;
 7. obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Član 4

Predsednik i zamenik predsednika biraju se na prvoj sednici Odbora u novom sazivu (u daljem tekstu: konstitutivna sednica).

Konstitutivnu sednicu saziva i rukovodi radom na toj sednici do izbora predsednika član Odbora koji je prvi na spisku članova Odbora u rešenju o imenovanju Odbora.

Na konstitutivnoj sednici svakom članu Odbora uručuju se Statut i drugi opšti akti Škole.

Rad konstitutivne sednice počinje konstatovanjem da je imenovan novi saziv Odbora i čitanjem rešenja o imenovanju.

Član 5

Odbor bira zamenika predsednika iz reda članova Odbora.

Kandidate za predsednika i zamenika predsednika ima pravo da predloži svaki član Odbora.

O kandidatima se glasa onim redom kojim su predloženi.

Član 6

Predsednik i zamenik predsednika vrše te funkcije do kraja mandata Odbora.

Predsednik ili zamenik predsednika može biti razrešen pre isteka mandata na lični zahtev.

Predsednik ili zamenik predsednika može biti razrešen pre isteka mandata i na predlog člana Odbora ako ne obavlja valjano poslove iz svoje nadležnosti.

Odluku o razrešenju donosi Odbor i na istoj sednici bira novog predsednika ili zamenika predsednika.

Član 7

Zamenik predsednika obavlja poslove iz nadležnosti predsednika u slučaju njegove sprečenosti.

Ako su i predsednik i zamenik predsednika sprečeni da obavljaju poslove iz nadležnosti predsednika, predsednik ili zamenik predsednika određuju jednog člana Odbora da obavlja te poslove.

Član 8

Član Odbora ima sledeće obaveze:

 1. da redovno i na vreme dolazi na sednice;
 2. da sa sednice izostane samo ako je opravdano sprečen i da o sprečenosti i razlogu sprečenosti obavesti bez odlaganja predsednika, direktora Škole (u daljem tekstu: direktor) ili sekretara Škole (u daljem tekstu: sekretar);
 3. da se ne udaljava sa sednice bez odobrenja predsednika;
 4. da savesno učestvuje u radu na sednici;
 5. da ne ometa rad na sednici;
 6. da postupa po nalozima predsednik.

II Rad i odlučivanje odbora

1. SAZIVANJE SEDNICE

Član 9

Sednicu Odbora priprema i saziva predsednik. Sednice se sazivaju po potrebi.

Sednica se obavezno saziva na zahtev najmanje jedne trećine članova Odbora, kao i na zahtev direktora, Nastavničkog veća, Saveta roditelja ili Učeničkog parlamenta.

Sednice se održavaju po potrebi, u skladu sa dinamikom utvrđenom Planom rada Školskog odbora, koji je sastavni deo Godišnjeg plana rada Škole.

Izuzetno, Školski odbor može, u hitnim slučajevima (radi poštovanja rokova) i u drugim slučajevima, ako se tome ne protivi nijedan član Školskog odbora, ni direktor, odlučivati i bez održavanja sednice (pismenim putem, telefonom ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava).

O ovoj sednici sačinjava se zapisnik koji se usvaja na narednoj sednici.

Član 10

Sednici Odbora obavezno prisustvuju direktor ili pomoćnik direktora i sekretar.

Izuzetno, Odbor može odlučiti da se sednica održi i u slučaju odsustva sekretara, ako proceni da njegovo prisustvo nije neophodno.

Član 11

Na sednicu Odbora obavezno se pozivaju dva predstavnika Učeničkog parlamenta Škole (u daljem tekstu: predstavnici Učeničkog parlamenta), kojima se uz poziv dostavlja dnevni red i materijal za rad na sednici.

Predstavnici Učeničkog parlamenta imaju pravo da učestvuju u radu na sednici, bez prava odlučivanja.

Sednica se može održati i bez prisustva predstavnika Učeničkog parlamenta ukoliko su uredno pozvani, pa se pozivu nisu odazvali.

Član 12

U poslovima oko pripremanja i sazivanja sednice i u poslovima oko izvršavanja odluka Odbora predsedniku pomažu direktor i/ili pomoćnik direktora i sekretar, a po potrebi i drugi zaposleni u Školi.

Član 13

Sednica Odbora se saziva dostavljanjem pismenog poziva članovima Odbora i drugim licima čije je prisustvo potrebno.

Poziv se dostavlja lično putem pošte, preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem.

Poziv za sednicu obavezno sadrži vreme i mesto održavanja sednice i predlog dnevnog reda.U prilogu poziva za sednicu dostavlja se potreban pismeni materijal.

Poziv se dostavlja najkasnije tri dana pre dana određenog za održavanje sednice, osim u hitnim slučajevima, kada se taj rok ne mora poštovati.

U naročito hitnim slučajevima sednica se može zakazati i telefonom, pri čemu se takođe ne mora poštovati rok iz stava 5 ovog člana.

Član 14

Odluka o sazivanju sednice i predloženi dnevni red objavljuju se na oglasnoj tabli Škole najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice.

U slučaju potrebe hitnog zakazivanja sednice Odbora, odluka o sazivanju sednice i predloženi dnevni red mogu se objaviti na oglasnoj tabli Škole i na sam dan održavanja sednice.

 

2. TOK SEDNICE

Član 15

Predsednik otvara sednicu pošto utvrdi da je prisutno više od polovine članova Odbora, direktor, sekretar i ostala lica čije je prisustvo neophodno.

Član 16

Posle otvaranja sednice, predsednik će pozvati članove Odbora i predstavnike Učeničkog parlamenta da predlože izmene i/ili dopune predloga dnevnog reda i o njihovim predlozima će se posebno glasati.Posle utvrđivanja konačnog predloga dnevnog reda, donosi se odluka o usvajanju dnevnog reda.

Član 17

Posle usvajanja dnevnog reda, predsednik otvara diskusiju po svakoj tački dnevnog reda pojedinačno.

Član 18

Pravo da učestvuju u diskusiji imaju svi članovi Odbora i predstavnici Učeničkog parlamenta škole.

Pravo da učestvuju u diskusiji, po odobrenju predsednika, imaju i direktor, pomoćnik direktora, sekretar i druga pozvana lica.

Diskutanti su obavezni da prilikom diskusija raspravljaju, po pravilu, samo o pitanjima koja su od neposrednog značaja za donošenje odluke po tački dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

Član 19

Pored pitanja u vezi s tačkama dnevnog reda, diskutant može da govori i o povredi Poslovnika.

Član 20

Diskusije treba da budu što kraće i jasnije.

Diskutant ima pravo da u diskusiji izrazi svoje mišljenje, stav i/ili uverenje, ali je obavezan da to učini u pristojnom obliku.

Član 21

Odbor može odlučiti da se ograniči broj diskusija jednog diskutanta po jednoj tački dnevnog reda i/ili da se ograniči trajanje diskusija.

Član 22

Svaki diskutant ima pravo na repliku ako je u nečijoj diskusiji pomenut, a smatra da tvrdnje u toj diskusiji treba ispraviti ili dopuniti.

Član 23

Predsednik daje i oduzima reč diskutantima, vodeći računa o redosledu prijavljivanja, a posle diskusija predlaže donošenje odluke po toj tački.

 

3. ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 24

O održavanju reda na sednici stara se predsednik.

Član 25

Predsednik će opomenuti člana Odbora ili drugo prisutno lice koje i posle oduzimanja reči nastavlja da govori, kao i lice koje se nepristojno ponaša i/ili na drugi način ometa rad na sednici.

Član 26

Ako opomenuto lice i dalje nastavlja da ometa rad na sednici, na predlog predsednika ili člana Odbora, Odbor će doneti odluku o njegovom udaljenju sa sednice.

Lice na koje se odluka o udaljenju odnosi obavezno je da odmah po izricanju mere udaljenja napusti prostoriju u kojoj se sednica održava.

Mera udaljenja odnosi se samo na sednicu Odbora na kojoj je izrečena.

 

4. ODLUČIVANJE

Član 27

Odbor donosi dve vrste odluka:

 1. odluke po tačkama dnevnog reda;
 2. zaključke.

Član 28

Odluka po tački dnevnog reda treba da sadrži:

 1. jasan i potpun odgovor na pitanje koje sadrži tačka dnevnog reda po kojoj je doneta;
 2. ime i prezime, odnosno funkciju lica odgovornog za izvršenje odluke;
 3. način izvršenja odluke;
 4. rok za izvršenje odluke;
 5. način praćenja izvršenja odluke.

Član 29

Ako iz bilo kog razloga nisu ispunjene sve pretpostavke za donošenje odluke po nekoj tački dnevnog reda, predsednik će predložiti da se donošenje odluke po toj tački dnevnog reda odloži za neku od sledećih sednica.

Član 30

Kada odlučuje o proceduralnim pitanjima, a ne po tački dnevnog reda, Odbor donosi zaključke.

Zaključak ima iste sastavne delove kao i odluka po tački dnevnog reda.

Član 31

Odluka Odbora je doneta ako je za njeno donošenje glasala većina od ukupnog broja njegovih članova.

Član 32

Odluke se donose na predlog predsednika.

Glasanje je, po pravilu, javno. Izuzetno, članovi Školskog odbora mogu odlučiti da glasanje o nekom pitanju bude tajno. Glasa se tako što se članovi izjašnjavaju „za” predlog ili „protiv” njega ili se uzdržavaju od glasanja.

Članovi Školskog odbora imaju pravo da izdvoje svoje mišljenje po nekom pitanju, što se unosi u zapisnik sa sednice.

Javno glasanje se vrši dizanjem ruke ili pojedinačnim pozivanjem na izjašnjavanje. Po završenom glasanju, predsednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja.

Tajno glasanje se sprovodi na glasačkim listićima, na način koji se utvrđuje odlukom o tajnom glasanju. Tajno glasanje sprovodi i rezultat utvrđuje tročlana komisija, iz reda članova Školskog odbora, izabrana na sednici koja prethodi sednici na kojoj se vrši glasanje. O tajnom glasanju komisija sačinjava izveštaj i podnosi ga Školskom odboru na usvajanje.

Predsednik Školskog odbora objavljuje rezultat glasanja.

Član 33

Odluke se, po pravilu, donose glasanjem o jednom predlogu predsednika.

Ako se tokom diskusije po nekoj tački dnevnog reda uobliči više predloga, predsednik će sve predloge staviti na glasanje, redom kojim su izloženi.

 

5. PREKID I ODLAGANJE SEDNICE

Član 34

Ako se merama iz Poslovnika ne može održati red na sednici Odbora, predsednik će doneti odluku da se sednica prekine i utvrdiće vreme njenog nastavka.

Istu odluku predsednik će doneti i ako u toku sednice prestane da postoji neki drugi uslov za njeno održavanje.

Član 35

Ako sednici ne prisustvuje potreban broj članova Odbora i/ili ostala lica čije je prisustvo neophodno, predsednik donosi odluku da se sednica odloži i istovremeno utvrđuje dan i čas kada će se održati sednica, vodeći računa o roku za donošenje odluka po tačkama iz predloženog dnevnog reda.

Istu odluku predsednik će doneti i ako nije ispunjen neki drugi uslov za održavanje sednice.

 

6. ZAPISNIK SA SEDNICE

Član 36

O radu na sednici Odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi administrativni radnik Škole (u daljem tekstu: zapisničar).

Član 37

Zapisnik se vodi u registru zapisnika, u štampanoj formi. O pravilnom vođenju zapisnika i formulaciji odluka i zaključaka stara se sekretar Škole.Kada se registar zapisnika ispuni, trajno se čuva u arhivi Škole.

Član 38

Prva tačka dnevnog reda svake sednice Odbora je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.

Odluka kojom se usvaja zapisnik sa prethodne sednice može sadržati i ispravke i dopune koje treba uneti u taj zapisnik.

Član 39

Zapisnik sadrži osnovne podatke o sednici i radu na njoj, i to:

 1. mesto, dan i čas početka sednice;
 2. imena prisutnih i članova Odbora i drugih prisutnih lica;
 3. imena odsutnih članova Odbora i drugih lica koja se obavezno pozivaju na sednicu i razloge za njihov izostanak;
 4. konstataciju da postoje uslovi za održavanje sednice i da je sednica otvorena, odnosno konstataciju da za održavanje sednice ne postoje uslovi, pa se sednica odlaže;
 5. dnevni red sednice;
 6. kratak prikaz diskusija po svakoj tački dnevnog reda i imena diskutanata;
 7. izjave koje su unete na insistiranje pojedinih diskutanata;
 8. podatke o merama izrečenim sa ciljem da se održi red na sednici i o licima kojima su mere izrečene;
 9. podatke o odlučivanju Odbora po svakoj tački dnevnog reda i o drugim aktima Odbora;
 10. izdvojena mišljenja članova Odbora povodom odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda;
 11. podatak o prekidu sednice;
 12. podatak o času završetka sednice;
 13. druge podatke o sednici, koje predsednik smatra značajnim.

Član 40

Predsednik odlučuje o tome šta će se uneti u zapisnik i zapisničaru diktira tekst koji treba uneti.

Na zahtev člana Odbora, u Školi, predstavnika Učeničkog parlamenta, direktora ili sekretara, u zapisnik se unosi i sadržaj koji se inače ne bi uneo u zapisnik, pod uslovom da je to u vezi sa nekom od tačaka dnevnog reda.

Član 41

Zapisnik potpisuju predsednik i zapisničar, zavodi se u delovodnik i overava pečatom Škole.

Član 42

Izvod iz zapisnika objavljuje se na oglasnoj tabli Škole u roku od sedam dana od dana održavanja sednice.

III Komisije školskog odbora

Član 46

Školski odbor može obrazovati stalne ili povremene komisije radi izvršavanja pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.

Član 47

Sastav komisije iz ovog Poslovnika, njen zadatak i rok za izvršenje posla utvrđuje Školski odbor prilikom njenog obrazovanja.

Članovi komisije za svoj rad odgovaraju Školskom odboru.

IV Završne odredbe

Član 48

Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ili veb-sajtu Škole.

 

Predsednik Školskog odbora:  ____________________________________

                                                                                                            Biljana Tadić Kuleto

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.