PRAVILNIK O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Na osnovu člana 33 stav 1 tačka 3 Statuta Savremene gimnazije u Beogradu, opština Zemun, Ul. cara Dušana br. 34 (u daljem tekstu: Škola), Osnivački odbor Škole, na sednici održanoj 20. 12. 2019. godine, doneo je:

PRAVILNIK O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi i način pohađanja Kombinovanog programa u Savremenoj gimnaziji (u daljem tekstu: Škola), fond časova na Kombinovanom programu, internacionalni kurikulum, način prijave i polaganja ispita, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju Kombinovanog programa.

Uslovi sprovođenja Kombinovanog programa

Član 2

Kombinovani program predstavlja program Škole koji omogućava učenicima da pohađaju nastavne planove i programe za nacionalne gimnazije u Republici Srbiji i dodatni internacionalni kurikulum međunarodno priznate institucije Cambridge Assessment International Education na engleskom jeziku.

Nacionalni planovi i programi propisani su od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Internacionalni kurikulum koji učenici pohađaju na engleskom jeziku sprovodi se prema planu i programu Cambridge Assessment International Education, Velika Britanija (u daljem tekstu: Cambridge International), na osnovu akreditacije Savremene gimnazije, pod registracionim brojem EA051.

Internacionalni kurikulum je program The Cambridge Advanced International Certificate of Education (u daljem tekstu: AICE), pod okriljem Cambridge International.

Uslov za pohađanje Kombinovanog programa

Član 3

Nastava prema internacionalnom kurikulumu iz člana 2 sprovodi se na engleskom jeziku.

Da bi učenik stekao uslov za pohađanje Kombinovanog programa mora ostvariti ocenu na testiranju znanja engleskog jezika koja odgovara najmanje nivou A2 prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike, uz preporuku znanja engleskog jezika na nivou B1 radi postizanja boljih rezultata, i ostale uslove koje Savremena gimnazija postavlja pred učenike kao uslov za upis u vezi sa uspehom i vladanjem u osnovnoj školi (odnosno u srednjoj školi u slučaju prelaska iz drugih škola u Savremenu gimnaziju na višim godinama).

Korišćenje maternjeg i stranog jezika na Kombinovanom programu

Član 4

Na osnovu člana 5 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, 55/2013, 101/2017, 27/2018 i dr. zakoni) i u skladu sa članom 25 Statuta Savremene gimnazije, Škola može pružati nastavu na maternjem i stranom jeziku u zavisnosti od kurikuluma u okviru kog se izučava predmet. 

Na osnovu Kombinovanog programa iz člana 2 ovog pravilnika, zvaničan jezik za administraciju i dokumentaciju Škole jeste srpski jezik, kao službeni jezik Republike Srbije.

Sva dokumentacija i administracija na nacionalnom programu regulisana je zakonima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kao takva je predstavljena na srpskom jeziku, kao službenom jeziku Republike Srbije. 

Na osnovu stava 1 ovog člana, internacionalni kurikulum uređen je prema pravilnicima Cambridge International, te se nastava AICE predmeta, kao i administracija i dokumentacija u vezi sa internacionalnim kurikulumom, sprovode na engleskom jeziku, koji je zvaničan jezik Cambridge International. 

Nastava iz AICE predmeta, provere znanja AICE predmeta i ispiti Cambridge International u potpunosti se izvode na engleskom jeziku. Iz navedenog razloga, učenik je dužan da stekne uslov za pohađanje Kombinovanog programa prema stavu 2 člana 3 ovog pravilnika.

Plan i program na Kombinovanom programu

Član 5

Plan i program na Kombinovanom programu čine predmeti prema planu i programu nacionalne gimnazije RS i predmeti AICE programa.

Učenici pohađaju nastavu iz predmeta AICE programa: Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Globalne perspektive, Biznis i Informacione tehnologije, koji su uređeni pravilnicima Cambridge International, dostupnim na internet stranici Cambridge International.

Nedeljni fond časova nastave iz AICE predmeta iznosi pet časova nedeljno u I i II razredu i šest časova nedeljno u III i IV razredu.

Plan i program za predmete Engleski jezik 1 i Globalne perspektive u I i II razredu uređen je tako da učenicima omogućava izlazak na ispite English as a Second Language i Global Perspectives u okviru International General Certificate of Secondary Education (u daljem tekstu: IGCSE) kvalifikacije Cambridge International organizacije.

IGCSE kvalifikacija iz stava 4 ovog člana priprema učenike za samostalno razmišljanje i polaganje ispita na engleskom jeziku.

U III i IV razredu učenici pohađaju sve predmete iz stava 2 ovog člana u okviru AICE programa.

Škola zadržava pravo na promenu fonda časova iz AICE predmeta u slučaju potrebe učenika i Škole, a sa ciljem postizanja boljih rezultata na ispitima iz AICE predmeta.

Izvođenje nastave AICE predmeta

Član 6

Nastava AICE predmeta odvija se u okviru rasporeda predviđenog za učenike Kombinovanog programa, a u kome su inkorporirani časovi predmeta nacionalne gimnazije i časovi AICE predmeta. Raspored časova izrađuje Savremena gimnazija.

Engleski jezik 1 se sprovodi kroz jedan čas nedeljno u I i II razredu i kroz dva časa nedeljno u III razredu. Učenici ispit iz AICE English predmeta polažu na kraju III razreda. Ukoliko učenik ne položi ispit u junu, u prvom predviđenom roku za polaganje, učenik može izaći na isti ispit u novembarskom roku iste godine, kao i na kraju IV razreda, u predviđenim rokovima u junu i novembru.
Na kraju II razreda, učenik može izaći na ispit IGCSE English as a Second Language u okviru programa IGCSE Cambridge Assessment International Education, Velika Britanija.
Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena ispita) kako bi uspešno položili AICE English Language.

Engleski jezik 2 se sprovodi kroz dva časa nedeljno u IV razredu. Učenici stiču uslov za izlazak na ispit iz AICE English General Paper na kraju IV razreda. Ukoliko učenik ne položi ispit u junu, u prvom predviđenom roku na kraju IV razreda, učenik može izaći na isti ispit u novembarskom roku iste godine.
Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (esej i test razumevanja) kako bi uspešno položili AICE English General Paper.

Nastava iz Globalnih perspektiva se sprovodi u I i II razredu kroz dva časa nedeljno, dok se u III razredu sprovodi kroz jedan čas nedeljno.
Na kraju III razreda učenici stiču uslov da izađu na ispit iz AICE Global Perspectives and Research. Ukoliko ne postigne zadovoljavajuće rezultate ili ne izađe na ispit na kraju III razreda, u junu, u prvom predviđenom roku, učenik može izaći na ispit u novembarskom roku iste godine ili na kraju IV razreda u predviđenim rokovima u junu i novembru.
Na kraju II razreda učenik može izaći na ispit IGCSE Global Perspectives u okviru programa IGCSE Cambridge Assessment International Education, Velika Britanija.
Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (esej, prezentacija projekta, pismeni ispit) kako bi uspešno položili AICE Global Perspectives and Research u III razredu, odnosno IGCSE Global Perspectives u II razredu.

Nastava AICE Information Technology predmeta se sprovodi u svim razredima kroz jedan čas nedeljno. Učenik je u mogućnosti da deo ispita položi na kraju III razreda u predviđenim rokovima u junu i novembru, a deo na kraju IV razreda u istim rokovima. Učenik može na kraju IV razreda polagati celokupan ispit u predviđenim rokovima u junu i novembru.
Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena rada i dva praktična rada) kako bi uspešno položili AICE Information Technology.

Nastava AICE Business predmeta se sprovodi u I i II razredu kroz jedan čas nedeljno, u III razredu kroz dva časa nedeljno, a u IV razredu kroz tri časa nedeljno. Učenik je u mogućnosti da deo ispita položi na kraju III razreda u predviđenim rokovima u junu i novembru, a deo na kraju IV razreda u istim rokovima. Učenik može na kraju IV razreda polagati celokupan ispit u predviđenim rokovima u junu i novembru.
Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena rada i jednu studiju slučaja) kako bi uspešno položili AICE Business.

Pohađanje nastave AICE predmeta

Član 7

Učenici pohađaju nastavu AICE predmeta prema fondu časova navedenom u članu 6 ovog pravilnika.

Pohađanje nastave AICE predmeta nije obavezno. Neopravdani izostanci sa nastave AICE ne potpadaju pod Pravilnik o izostancima Savremene gimnazije.

Ocenjivanje AICE predmeta

Član 8

Ocenjivanje AICE predmeta sprovodi se na osnovu kriterijuma navedenih u Pravilniku o ocenjivanju Cambridge International. 

Ocena koju učenik može dobiti kroz pohađanje nastave, kroz usmene ili pismene provere znanja, izražena je slovom, a na osnovu uspeha izraženog u procentima:

 • ocenu A* učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 90–100%;
 • ocenu A učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 80–89%;
 • ocenu B učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 70–79%;
 • ocenu C učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 60–69%;
 • ocenu D učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 50–59%;
 • ocenu F učenik dobija ukoliko ostvari uspeh ispod 50%.

Ukoliko učenik nije prisustvovao pismenim, odnosno usmenim proverama znanja, na kraju godine se zaključuje oznaka Ungraded (U).

Smatra se da je učenik dobio pozitivnu ocenu ukoliko je ostvario uspeh od minimum 50%, odnosno ocenu D.

Ocenjivanje ispita iz AICE predmeta

Član 9

Ocenjivanje ispita iz AICE predmeta sprovodi se na osnovu kriterijuma navedenih u Pravilniku o ocenjivanju Cambridge International. Ocenjivanje ispita sprovodi se eksterno.

Proveru i ocenjivanje svih komponenti ispita navedenih u članu 6 ovog pravilnika vrši Cambridge International. Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na kriterijume ocenjivanja ili samo ocenjivanje.

Ocena koju učenik može dobiti iz komponenti ispita i na samom ispitu iz AICE predmeta izražena je slovno, a na osnovu uspeha izraženog u procentima:

 • ocenu A* učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 90–100% (A* ocena se odnosi samo na predmete A nivoa, dok je maksimalna ocena za AS nivo A);
 • ocenu A učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 80–89%;
 • ocenu B učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 70–79%;
 • ocenu C učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 60–69%;
 • ocenu D učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 50–59%;
 • ocenu E učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 40–49%;
 • ocenu F učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 30–39%;
 • ocenu G učenik dobija ukoliko ostvari uspeh 20–29%.

Smatra se da je učenik položio ispit ukoliko je ostvario minimum 40%, odnosno ocenu E iz svih komponenti.

Izlazak na AICE ispit

Član 10

Učenik ostvaruje uslov za izlazak na ispit na osnovu člana 6 ovog pravilnika. 

Prijavu za izlazak učenika na ispit zakonski zastupnik učenika je dužan da podnese Školi najkasnije do 1. februara za junski ispitni rok, odnosno 1. juna za novembarski ispitni rok, u godini u kojoj je predviđen izlazak na ispit prema članu 6 ovog pravilnika. U suprotnom, Škola neće učenika prijaviti za izlazak na ispit u ispitnom roku na koji se prijava odnosi.

Ukoliko se učenik ne pojavi na Cambridge International ispitima u za to predviđenim terminima, smatra se da je učenik izostao sa ispita. 

Izostanak sa ispita i neblagovremena obaveštenja o izlasku učenika na ispit od strane zakonskog zastupnika povlače plaćanje naknade za prijavu ispita u prvom sledećem ispitnom roku o trošku zakonskog zastupnika.

Visina troškova polaganja Cambridge International ispita određena je članom 15 ovog Pravilnika.

Uslovi za polaganje ispita

Član 11

Pre polaganja AICE predmeta u predviđenim rokovima učenici izlaze na probne ispite.

Probni ispiti služe za bliže određivanje pripremljenosti učenika za polaganje ispita. Probne ispite organizuje i sprovodi Savremena gimnazija, dok se ocenjivanje sprovodi na osnovu Pravilnika o ocenjivanju Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, Velika Britanija – Cambridge Assessment International Education. Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na kriterijum na osnovu kog se ocenjuje probni ispit.

Probni ispiti se održavaju u februaru, martu i aprilu – za polaganje ispita u junskom ispitnom roku i u junu, septembru i oktobru – za polaganje ispita u novembarskom ispitnom roku. Raspored održavanja probnih ispita određuje Savremena gimnazija, koja je dužna da putem elektronske pošte obavesti zakonskog zastupnika učenika i učenika o tačnom danu i vremenu probnih ispita 7 dana pre njihovog održavanja.

Svi učenici prijavljeni za polaganje u obavezi su da izađu na prvi probni ispit za ispitni rok u kome izlaze na ispit.

Na probne ispite u martovskom i aprilskom roku, odnosno u septembarskom i oktobarskom roku, dužni su da izađu oni učenici koji su se prijavili za polaganje ispita, a koji su ostvarili slabije rezultate iz određenih komponenti ispita.

Organizacija ispita

Član 12

Ispiti se organizuju u Savremenoj gimnaziji, po programu i u skladu sa Pravilnikom Cambridge International.

Ispiti se polažu pismeno i usmeno, pred odgovornim licima angažovanim od strane Škole, zaduženim za regularnost polaganja ispita (Invigilators). Lice zaduženo za regularnost ispitnog roka i usklađenost postupka polaganja ispita sa pravilima i procedurama definisanim od strane Cambridge International jeste Cambridge Examinations Officer.

Termine ispita utvrđuje Cambridge International, o čemu obaveštava Školu, koja je obavezna da o njihovom održavanju obavesti učenike i njihove zakonske zastupnike putem mejla najkasnije 10 dana pre početka prvog ispita u ispitnom roku.

Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na utvrđivanje, promenu ili korekciju termina ispita.

Prijava ispita

Član 13

Prijave za polaganje ispita se podnose popunjavanjem onlajn-formulara koji se nalazi u okviru zvaničnog mejl-obaveštenja, upućenog zakonskim zastupnicima učenika sa zvanične mejl-adrese Škole. U februaru se podnose prijave za junski ispitni rok, odnosno u junu za novembarski ispitni rok. Tačan period za prijavu ispita utvrđuje Cambridge International.

Prijavu za izlazak učenika na ispit zakonski zastupnik je dužan da podnese Školi najkasnije do 1. februara za junski ispitni rok, odnosno do 1. juna za novembarski ispitni rok, što je predstavljeno u članu 9 ovog pravilnika.

U slučaju prijave izlaska na ispit nakon isteka perioda koji utvrđuje Cambridge International, za prijavu ispita uplaćuje se naknada za kasnu prijavu ispita, čiji iznos utvrđuju Cambridge International i Škola.

Regularne prijave za polaganje ispita se podnose prema stavu 1 ovog člana.

Ukoliko se učenik prijavi za polaganje ispita nakon roka za prijavu u februaru za junski ispitni rok, odnosno u junu za novembarski ispitni rok, zakonski zastupnik je dužan da plati naknadu za kasnu prijavu izlaska na ispit.

Prijave za polaganje ispita uz plaćanje naknade za kasnu prijavu ispita o trošku zakonskog zastupnika učenika mogu se podneti najkasnije mesec dana pre početka ispitnog roka po rasporedu Cambridge International.

Visinu troškova izlaska na ispit, kao i naknade za kasnu prijavu izlaska na ispit, određuju Cambridge International i Škola. Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na određenje i korekciju visine troškova polaganja ili kasne prijave ispita koju utvrđuje Cambridge International.

Raspored ispita

Član 14

Ispiti se organizuju u junskom i novembarskom ispitnom roku. Raspored ispita određuje Cambridge International.

Raspored ispita upućuje Cambridge International Savremenoj gimnaziji i ne može se menjati na zahtev učenika ili zakonskog zastupnika učenika Škole.

Škola je dužna da o rasporedu Cambridge International ispita mejlom obavesti učenike i zakonske zastupnike učenika najkasnije 10 dana pre prvog održanog ispita u ispitnom roku.

Troškovi polaganja ispita

Član 15

Troškovi prve prijave po predmetu za polaganje ispita u junskom ili novembarskom ispitnom roku u drugoj, trećoj i četvrtoj godini školovanja uračunati su u školarinu za te školske godine.

Škola je dužna da o prijavi ispita obavesti zakonske zastupnike učenika putem mejla najkasnije u januaru za junski ispitni rok, odnosno u maju za novembarski ispitni rok.

Zakonski zastupnik je dužan da blagovremeno izvrši prijavu izlaska učenika na ispit u junskom, odnosno novembarskom roku, najkasnije do 1. februara za junski ispitni rok, odnosno do 1. juna za novembarski ispitni rok, na način predstavljen u članu 13 ovog pravilnika.

Blagovremenom prijavom izostanka učenika sa ispita podrazumeva se obaveza zakonskog zastupnika učenika da Školi uputi mejl sa obaveštenjem da učenik neće izaći na ispit – najkasnije do 1. februara za junski rok, odnosno do 1. juna za novembarski rok.

U slučaju blagovremene prijave izostanka učenika sa ispita, prijava za sledeći ispitni rok biće o trošku Škole, čime se ispunjava stav 1 ovog člana.

U slučaju neblagovremenog obaveštenja nasuprot stavu 3 ovog člana, Škola neće prijaviti učenika za polaganje ispita u prvom sledećem ispitnom roku.

Stav 5 ovog člana odnosi se isključivo na prvu prijavu ispita.

U slučaju da učenik po prijavi ispita nije pristupio polaganju ispita, nije položio ispit ili nije zadovoljan ocenom iz ispitnog predmeta, može ga ponovo polagati u narednom ispitnom roku, pri čemu troškove prijave polaganja ispita snosi zakonski zastupnik.

Visinu troškova prijave za svako sledeće polaganje ispita u slučajevima da učenik nije pristupio polaganju ispita, nije položio ispit ili nije zadovoljan ocenom iz ispitnog predmeta određuju Cambridge International i Škola.

Škola ni na koji način ne može uticati na visinu troškova za polaganje ispita, koju utvrđuje Cambridge International.

Ishod ispita

Član 16

Da bi učenik dobio AICE diplomu, potrebno je da položi sve ispite iz AICE predmeta predviđene planom i programom na Kombinovanom programu sa minimalnom ocenom E i ostvarenih 40% iz svih komponenti ispita navedenih u članu 6 ovog pravilnika.

Ispitnu dokumentaciju pregleda Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, Velika Britanija (Cambridge Assessment International Education), te na osnovu toga izdaje Statement of Results/Certificate, kao i zvaničnu diplomu, ukoliko učenik položi sve predviđene ispite.

Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na njihovo izdavanje.

Upućivanje prigovora i žalbi na Kombinovanom programu

Član 17

Na osnovu člana 2 ovog pravilnika, podnošenje prigovora i žalbi u vezi sa nacionalnim kurikulumom u okviru Kombinovanog programa uređeno je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Upućivanje prigovora učenika ili zakonskih zastupnika na nastavni proces internacionalnog kurikuluma, ocene iz AICE predmeta, predmetnog nastavnika AICE predmeta, organizaciju i sprovođenje Cambridge International ispita ili bilo kakav oblik diskriminacije u okviru internacionalnog kurikuluma uređeno je ovim članom.

Prigovori na osnovu stava 2 ovog člana upućuju se u pismenoj formi najkasnije 3 dana od događaja na koji se prigovor odnosi.

Prigovori na osnovu stava 2 ovog člana mogu biti upućeni na jedan od tri načina:

 • pismeno, putem školskog portala;
 • pismeno, putem imejl-adrese Škole;
 • pismeno, u prostorijama Škole.

Na prigovore iz stava 2 ovog člana odgovara Komisija za prigovore najkasnije 5 radnih dana od dana kada je prigovor podnet.

Komisiju iz stava 5 ovog člana čine direktor Škole, psiholog i/ili pedagog Škole i menadžer Kembridž programa.

U slučaju prigovora na ponašanje predmetnog nastavnika AICE predmeta, komisija iz stava 5 ovog člana ima rok od 15 dana da odgovori na podneti prigovor.

Na odgovor komisije na podnet prigovor, učenik ili zakonski zastupnik imaju rok od 5 radnih dana da podnesu žalbu Školskom odboru.

Školski odbor određen članom 34 Statuta Savremene gimnazije dužan je da odgovori na žalbu u roku od 15 radnih dana od dana kada je žalba podneta.

Odluka Školskog odbora u vidu odgovora na žalbu je konačna.

Završne odredbe

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik Školskog odbora     _____________________________________________________

                                                                                                      Biljana Tadić Kuleto

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.