Pravilnik o vanrednim učenicima

Na osnovu člana 99, stav 1, tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, dalje: Zakon) i člana 5, stav 1, tačka 1 i člana 59, stav 1, tačka 2 Statuta škole, Školski odbor Savremene gimnazije – SG na sednici održanoj 31. 1. 2018. godine doneo je:

PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA

I Osnovne odredbe

Član 1

Pravilnikom o vanrednim učenicima (u daljem tekstu: Pravilnik) regulišu se osnovna prava i obaveze vanrednih učenika u Savremenoj gimnaziji (u daljem tekstu: Škola), način i rokovi za polaganje ispita, zaštita prava, evidencija i izdavanje javnih isprava vanrednim učenicima.

Član 2

Vanredan učenik je učenik koji savladava nastavni plan i program, odnosno stiče srednje obrazovanje bez pohađanja nastave, putem polaganja ispita.

Svojstvo vanrednog učenika stiče se upisom u Školu svake školske godine, pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Svojstvo vanrednog učenika može se steći i u toku školske godine, pod uslovima određenim Zakonom.

Član 3

Pravo na vanredno školovanje mogu steći sledeći učenici:

 • lice koje je u prvom razredu srednjeg obrazovanja starije od 17 godina a, izuzetno, i lice koje je u prvom razredu mlađe od 17 godina, pod uslovom da potiče iz osetljivih društvenih grupa ili je sa izuzetnim sposobnostima, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra;
 • redovan učenik koji u toku školske godine pređe na vanredno školovanje;
 • lice koje uporedo savladava drugi nastavni plan i program, odnosno deo nastavnog plana i programa;
 • redovan učenik završnog razreda koji ne položi popravni i/ili maturski ispit u avgustovskom ispitnom roku može taj ispit da polaže kao vanredan učenik, u ispitnim rokovima utvrđenim opštim aktom Škole;
 • redovan učenik koji nije položio popravni ispit može da završi započeti razred naredne školske godine u svojstvu vanrednog učenika ponovnim polaganjem nepoloženog ispita;
 • redovan učenik Škole koji izgubi pravo na redovno školovanje i učenik koji prekine školovanje u trajanju od jedne ili više godina (zbog bolesti i drugo) može se upisati kao vanredan učenik.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, i lice mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ministar), i to:

 1. lice koje se profesionalno bavi sportom;
 2. lice čija priroda bolesti objektivno ne dozvoljava redovno pohađanje nastave;
 3. u drugim opravdanim slučajevima kada objektivne okolnosti ne dozvoljavaju redovno pohađanje nastave.

 

II Prava i obaveze vanrednog učenika

Član 4

Osnovna prava i obaveze propisani su Zakonom, Statutom Škole i drugim opštim aktima Škole. Osnovna prava vanrednog učenika su:

 1. pravo da putem polaganja ispita stekne odgovarajuće obrazovanje;
 2. uvažavanje ličnosti učenika;
 3. zaštita od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 4. blagovremena i potpuna informacija o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 5. informacije o njegovim pravima i obavezama;
 6. pravo na pripremni rad kroz konsultacije sa predmetnim nastavnikom;
 7. podnošenje žalbe na ispit i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Škole.

Član 5

Vanredni učenik, kao i učenik koji tokom školske godine stekne svojstvo vanrednog učenika, nema pravo da učestvuje u vannastavnim aktivnostima, kao ni da ide na ekskurziju, studijsko putovanje, izlet i druge aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom.

OBAVEZE VANREDNOG UČENIKA

Član 6

Vanredni učenik ima obavezu da:

 1. na vreme prijavljuje ispit;
 2. dolazi na ispit najkasnije 10 minuta pre njegovog početka;
 3. disciplinovano se ponaša u Školi i drugim prostorijama u kojima se odvija obrazovno–vaspitni rad;
 4. poštuje školska pravila, odluke direktora, nastavnika i organa Škole;
 5. radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom;
 6. u postupku ocenjivanja na ispitu pokaže svoje stvarno znanje, bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih radnji;
 7. za vreme polaganja ispita i boravka u Školi čuva imovinu Škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
 8. plaća školarinu i troškove polaganja ispita;
 9. polaže ispite i izvršava druge utvrđene obaveze u skladu sa Zakonom i opštim aktima Škole.

III Upis vanrednog učenika

Član 7

Vanredni učenik se upisuje u Školu svake školske godine u skladu sa Zakonom i pod uslovima propisanim Ugovorom o vanrednom školovanju.

Škola sa vanrednim učenikom, odnosno njegovim roditeljem, zaključuje Ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Vanredni učenik pri upisu u Školu podnosi molbu za upis za svaku školsku godinu.

Upis i plaćanje školarine vrše se za svaku pojedinačnu godinu vanrednog školovanja u iznosima i rokovima utvrđenim u Ugovoru o vanrednom školovanju.

Član 8

Obaveze školarine i troškova ispita vanredni učenik može se osloboditi isključivo po odobrenju direktora Škole, ukoliko uporedo savladava drugi nastavni plan i program, a postiže izuzetne rezultate u učenju, i ukoliko potiče iz osetljivih društvenih grupa.

Član 9

Vanredni učenik koji je u školskoj godini u koju je upisan položio sve ispite odgovarajućeg razreda u narednoj školskoj godini može se upisati u naredni razred, najkasnije do 31. avgusta.

Vanredni učenik koji u školskoj godini u koju je upisan ne položi sve ispite odgovarajućeg razreda ima pravo da se ponovo upiše u isti razred, najkasnije do 31. avgusta.

Učenik koji je svojstvo vanrednog učenika stekao u smislu člana 3, alineja 5 ovog Pravilnika, ima pravo da se po polaganju popravnog ispita u istoj školskoj godini upiše u naredni razred, u svojstvu vanrednog učenika.

Pravo da završi dva razreda u jednoj školskoj godini ima samo vanredni učenik koji je postigao izuzetne rezultate u učenju, u skladu sa odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U slučajevima predviđenim u stavovima 2, 3 i 4 ovog člana, međusobna prava i obaveze između Škole i vanrednog učenika, odnosno njegovog roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika, biće regulisani potpisivanjem Aneksa ugovora o vanrednom školovanju.

Član 10

Škola organizuje za vanrednog učenika pripremnu nastavu u zavisnosti od potreba i interesovanja učenika.

Pripremna nastava za vanrednog učenika organizuje se u vidu konsultacija sa predmetnim nastavnikom, a najviše četiri konsultacije za svaki predmet.

 

IV Ispiti vanrednog učenika

Član 11

Vanredni učenik polaže ispite iz predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom u okviru jednog razreda.

Vanredni učenik srednje škole polaže ispite iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim predmeta fizičko vaspitanje, ako je stariji od 20 godina.

Na završetku školovanja vanredni učenik polaže maturski ispit.

Vladanje vanrednog učenika se ne ocenjuje.

Član 12

Rokovi za polaganje ispita vanrednih učenika utvrđuju se Godišnjim planom rada Škole za svaku školsku godinu, a ispiti se mogu polagati u sledećim rokovima:

 1. septembarskom,
 2. oktobarskom,
 3. novembarskom,
 4. decembarskom,
 5. januarskom,
 6. februarskom,
 7. martovskom,
 8. aprilskom,
 9. majskom,
 10. junskom,
 11. julskom i
 12. avgustovskom.

Član 13

Ispiti se polažu po predmetima i razredima.

Vanredni učenik prilikom upisa dobija utvrđeni raspored prijavljivanja i polaganja ispita za tu školsku godinu i orijentaciona ispitna pitanja po predmetima, sa spiskom udžbenika i imenima njihovih autora.

Konačni raspored, odnosno redosled polaganja ispita za svaki ispitni rok, utvrđuje direktor Škole po isteku roka predviđenog za prijem ispitnih prijava.

Član 14

Prijavu za polaganje ispita u svakom ispitnom roku vanredni učenik podnosi Školi u skladu sa terminima koji su utvrđeni Godišnjim planom rada.

Uz prijavu za polaganje ispita vanredni učenik podnosi dokaz o uplati naknade za svaki pojedinačni ispit, u iznosu koji je utvrđen odlukom Škole.

U slučaju da vanredni učenik ne izvrši blagovremeno uplatu naknade za polaganje ispita u određenom roku, gubi pravo na polaganje ispita u tom roku.

Član 15

Vanredni učenik može polagati najviše pet ispita u jednom ispitnom roku.

U izuzetnim slučajevima, vanredni učenik može prijaviti i više od pet ispita u jednom ispitnom roku, uz saglasnost direktora Škole.

Član 16

Vanredni učenik koji započne sa polaganjem ispita u drugoj školi može nastaviti sa polaganjem ispita istog razreda u ovoj Školi, s tim da mu se pozitivne ocene dobijene na ispitima priznaju uvidom u ispisnicu i uverenje o položenim ispitima.

Član 17

Ukoliko vanredni učenik ne izađe na ispit u roku u kom ga je prijavio, izvršena uplata se ne priznaje za sledeći ispitni rok ako učenik ne donese pismeno opravdanje da je bio sprečen.

Član 18

Sa visinom školarine i naknade troškova polaganja ispita vanredni učenik mora biti upoznat na početku školske godine prilikom upisa ili pri sticanju svojstva vanrednog učenika.

Član 19

Ispiti se polažu u prostorijama Škole, a polažu se usmeno, pismeno, pismeno i usmeno i na računaru, sa usmenom odbranom.

Ispiti se polažu pred komisijom koju imenuje direktor Škole.

Komisija se sastoji od tri člana: predsednika i dva člana, pri čemu je jedan od članova predmetni nastavnik.

Ispitna komisija radi u punom sastavu, a ocenu utvrđuje većinom glasova svojih članova odmah posle obavljenog ispita i saopštava je vanrednom učeniku.

Uspeh vanrednog učenika na ispitu ocenjuje se opisnom ocenom ili brojčanom od 1 do 5.

Član 20

Vanredni učenik nije položio ispit u sledećim slučajevima:

 • ako na ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje,
 • ako bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju ispita,
 • ako u toku ispita odustane od polaganja,
 • u drugim slučajevima, ako to proceni ispitna komisija.

Član 21

Vanredni učenik koji u zakazano vreme za polaganje ispita ne pristupi polaganju, a prethodno nije obavestio Školu da neće doći na ispit ili taj nedolazak nije opravdao odgovarajućom pismenom potvrdom, smatraće se da je odustao od polaganja ispita.

Učenik iz prethodnog stava ne može ponovo polagati taj ispit u istom ispitnom roku.

Zahtev za odlaganje ispita može se podneti direktoru Škole najkasnije 24 časa pre početka ispita.

Ukoliko proceni da je navedeni razlog opravdan, direktor Škole može odložiti ispit vanrednom učeniku.

Škola zadržava pravo da odloži ispit, pri čemu će blagovremeno obavestiti učenika, a najkasnije u roku od 24 sata. Napred navedeni ispit održaće u istom ispitnom roku, a najkasnije u roku od nedelju dana od dana odlaganja ispita.

Član 22

Prilikom prijavljivanja ispita, učenik je dužan da uz prijavu priloži dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje ispita.

Vanredni učenik nema pravo da traži povraćaj uplaćene naknade ukoliko neopravdano odustane od ispita.

Član 23

Učenik koji ometa tok ispita, ponaša se nedolično ili se služi nedozvoljenim sredstvima u toku ispita može biti udaljen sa ispita i ocenjen nedovoljnom ocenom.

Ako je takav učenik pre udaljavanja počeo sa polaganjem ispita, smatraće se da nije položio ispit, a u zapisnik o tom ispitu upisuje se nedovoljna ocena iz tog predmeta.

Ako učenik pre udaljavanja nije započeo da polaže ispit, smatraće se da nije pristupio polaganju ispita.

Član 24

Vanredni učenik može da pristupi polaganju maturskog ispita kada mu je izdato svedočanstvo o uspešno završenom četvrtom razredu.

Maturski ispit vanredni učenik može da polaže u svim rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom i Pravilnikom o ocenjivanju i sprovođenju ispita.

O toku ispita vodi se odgovarajući zapisnik predviđen Pravilnikom o evidenciji u srednjoj školi.

Član 25

Na ostala pitanja u vezi sa ispitima vanrednog učenika koja nisu regulisana ovim Pravilnikom, kao i za maturski ispit, primenjuju se odgovarajuće odredbe Pravilnika o ocenjivanju i sprovođenju ispita.

 

V Žalba na ispit i ispit po žalbi

Član 26

Vanredni učenik, njegov roditelj ili staratelj imaju pravo da podnesu žalbu na ispit.Žalba na ispit podnosi se direktoru Škole u roku od 24 sata od saopštenja ocene.

Direktor je dužan da odluči o žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema. Ako utvrdi da je ispit obavljen protivno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ili posebnom zakonu i propisima donetim na osnovu njih, poništiće ispit i uputiće vanrednog učenika na ponovno polaganje ispita.

Ispit se organizuje u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe. Direktor obrazuje novu komisiju, u čijem sastavu ne mogu da budu članovi komisije čiji je ispit osporen.

Ocena komisije je konačna.

 

VI Javne isprave za vanrednog učenika

Član 27

Vanrednom učeniku Škola za svaki završeni razred izdaje svedočanstvo.

Vanrednom učeniku završnog razreda Škola izdaje diplomu o položenom maturskom ispitu.

Za položene dopunske ispite vanrednom učeniku koji uporedo savladava drugi nastavni plan i program Škola izdaje uverenje o položenim ispitima.

Vanrednom učeniku koji ne položi sve predmete iz jednog razreda Škola izdaje uverenje o položenim ispitima.

 

VII Način vođenja dokumentacije i evidencije

Član 28

U Školi se vodi evidencija u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije Škole, na propisanim obrascima.

 

VIII Prelazne i završne odredbe

Član 29

Za sve što nije regulisano ovim Pravilnikom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona, Statuta i podzakonskih akata.

Član 30

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vanrednim učenicima delovodni broj 21/2015 od 29. 1. 2015. godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.