Pravilnik o zaštiti bezbednosti učenika

Na osnovu člana 57, stav 1, a u vezi sa članom 41 i članom 42 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – odluka US) i člana 59 Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije na sednici održanoj 14. 9. 2017. godine doneo je:

PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE SAVREMENA GIMNAZIJA

 

I Osnovne odredbe

Član 1

Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika propisuju se mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika Savremene gimnazije u Beogradu (u daljem tekstu: Škola) za vreme boravka u Školi i za vreme izvođenja svih aktivnosti koje organizuje Škola, način njihovog sprovođenja i odgovornost zaposlenih i učenika za neizvršavanje odredaba ovog Pravilnika.Zaštita i bezbednost učenika obezbeđuju se u skladu sa bližim uslovima, oblicima, merama, načinom, postupkom i smernicama za zaštitu i bezbednost učenika, koje propisuje ministar prosvete.

Član 2

Ovim Pravilnikom učenicima se obezbeđuje pravo na zaštitu i bezbednost:

 • u školskoj zgradi i školskom dvorištu;
 • van školske zgrade i školskog dvorišta – za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada ili drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje organizuje Škola.

Član 3

Učenici imaju pravo na zaštitu i bezbednost od:

 • postupaka drugih lica;
 • bolesti i povreda;
 • opasnosti i štetnosti u toku obrazovno-vaspitnog rada u školi;
 • požara, poplave, elementarnih nepogoda i drugih prirodnih pojava koje mogu ugroziti bezbednost.

Član 4

Odeljenjski starešina i predmetni nastavnici u obavezi su da u svakodnevnom kontaktu sa učenicima, a naročito na časovima odeljenjske zajednice i odeljenjskog starešine, učenike upoznaju sa opasnostima sa kojima se mogu suočiti za vreme boravka u školi i izvođenja drugih aktivnosti koje organizuje Škola, kao i sa načinom ponašanja kojim se te opasnosti mogu izbeći ili otkloniti.

Član 5

Odredbe ovog Pravilnika dužni su da poštuju svi zaposleni u Školi, učenici, roditelji, odnosno staratelji učenika (u daljem tekstu: roditelji) i treća lica kada se nalaze u školskoj zgradi, školskom dvorištu ili na drugom mestu na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili druga aktivnost u organizaciji Škole.

Član 6

Nesprovođenje i nepridržavanje mera, načina i postupka zaštite i bezbednosti od strane zaposlenih, propisanih ovim Pravilnikom, smatra se težom povredom radnih obaveza, za koju se vodi disciplinski postupak, u skladu sa Zakonom.

Disciplinska odgovornost zaposlenih ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

Svesno nepridržavanje pravila i mera bezbednosti od strane učenika propisanih ovim Pravilnikom smatra se težom povredom obaveza učenika, za koju se vodi vaspitno-disciplinski postupak, u skladu sa Zakonom.

Član 7

Zaposleni, roditelji i učenici obavezni su da direktoru, sekretaru, dežurnom nastavniku, psihologu ili drugom ovlašćenom licu prijave svaku pojavu za koju posumnjaju da bi mogla da ugrozi bezbednost učenika.

Član 8

Posebna obaveza direktora je da povremeno, bez prethodne najave, a najmanje jedanput mesečno, proverava da li se sprovode mere za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

Nesprovođenje mera bezbednosti i zaštite učenika propisanih ovim Pravilnikom predstavlja razlog za razrešenje direktora, u skladu sa Zakonom.

Član 9

Škola sarađuje sa državnim organima, organima opštine i drugim subjektima i nadležnim institucijama sa kojima je takva saradnja potrebna u postupku obezbeđivanja i sprovođenja mera utvrđenih ovim Pravilnikom

Član 10

Na materiju koju uređuje ovaj Pravilnik shodno se primenjuju odredbe drugih opštih akata Škole čija je primena od značaja za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

 

II Zaštita i bezbednost u školskoj zgradi i školskom dvorištu

Član 11

Za vreme trajanja nastave i drugih aktivnosti ulazna vrata Škole su stalno otključana.

Za otključavanje ulaznih vrata ovlašćeno je obezbeđenje Škole.

Obezbeđenje otključava ulaz za učenike pola sata pre početka nastave, proverava stanje školskih prostorija i o tome obaveštava direktora ili sekretara, a u slučaju potrebe preduzima neophodne mere.

Član 12

Kada se u Školi ne izvode nastava i druge aktivnosti, sva ulazna vrata na školskoj zgradi su zaključana.

Za otključavanje ulaznih vrata na početku radnog vremena zaduženo je obezbeđenje Škole. Za zaključavanje ulaznih vrata na kraju radnog vremena zaduženo je obezbeđenje Škole, a po njegovom odsustvu – drugo lice, po ovlašćenju direktora.

Član 13

Ponašanje učenika pre, za vreme i posle održavanja nastave i drugih aktivnosti u školi, ulaženje i izlaženje iz škole, dežurstva, odnosi sa drugim učenicima i zaposlenim i druga prava, obaveze i odgovornosti učenika koje se odnose na njihovo ponašanje uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u Školi.

Obaveze dežurnih nastavnika pre početka nastave, za vreme odmora i nakon završetka nastave, kao i za vreme boravka učenika u Školi, uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u Školi.

Obaveze odeljenjskih starešina, nastavnika i svih zaposlenih, kao i roditelja za vreme boravka u Školi, i prijem i kretanje lica koja dolaze u školu, zabrana pušenja, unošenja eksplozivnih materija i drugih opasnih predmeta uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u Školi.

 

ZAŠTITA OD BOLESTI I POVREDA

Član 14

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti učenika od bolesti i širenja zaraze, Škola:

 1. stara se o urednosti i čistoći školskih prostorija i školskog dvorišta, u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima i merama;
 2. organizuje obavljanje propisanih periodičnih sistematskih lekarskih pregleda učenika;
 3. postupa po merama nadležnih organa naloženim u skladu sa propisima u oblasti zdravstva;
 4. u slučaju promena kod učenika koje se odnose na njegovo zdravstveno stanje, obaveštava roditelja, preduzima hitne mere ukoliko su neophodne, odnosno pruža neodložnu prvu pomoć učeniku, a po potrebi obaveštava nadležnu zdravstvenu instituciju;
 5. obaveštava roditelja učenika čije zdravstveno stanje, prema proceni direktora, pomoćnika direktora, nastavnika ili stručnog saradnika, može predstavljati opasnost za druge učenike i zaposlena lica;
 6. u saradnji sa zdravstvenom ustanovom za bolesti zavisnosti, sa kojom ima zaključen ugovor, tokom cele školske godine vrši nenajavljeno testiranje učenika Škole na prisustvo narkotičkih sredstava i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu u prostorijama Škole, uz prisustvo medicinskog osoblja napred navedene zdravstvene ustanove;
 7. u saradnji sa nadležnom ustanovom/laboratorijom tokom cele godine vrši nenajavljeno testiranje učenika Škole na prisustvo alkohola u organizmu učenika.

Član 15

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti učenika od povreda, Škola:

 1. obezbeđuje nabavku i korišćenje školskog nameštaja, nastavnih i drugih sredstava koji su bezbedni za upotrebu i odgovaraju psihofizičkim svojstvima učenika;
 2. primenjuje standarde i normative koji se odnose na školski prostor, broj učenika u odeljenju i druge uslove za obavljanje delatnosti;
 3. obezbeđuje stalni nadzor nastavnika ili stručnog saradnika za vreme rada na uređajima ili s predmetima koji mogu izazvati povredu, kao i za vreme izvođenja aktivnosti koje predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak povrede.

Član 16

Obaveza roditelja je da učenika čije je zdravstveno stanje takvo da može da predstavlja opasnost za druge učenike i zaposlene odvede na odgovarajući zdravstveni pregled i da ga ne šalje na nastavu i druge aktivnosti koje organizuje Škola dok ne dobije odgovarajuću potvrdu lekara o zdravstvenoj sposobnosti.

 

ZAŠTITA OD POŽARA, POPLAVE, ELEKTRIČNE STRUJE, UDARA GROMA I DRUGIH OPASNIH POJAVA

Član 17

Radi ostvarivanja zaštite od požara, zaposleni i učenici su dužni da sprovode mere propisane Zakonom o zaštiti od požara, drugih propisa koji uređuju ovu materiju, planova zaštite od požara, odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, Školskog odbora i drugih organa, kao i opšteg akta Škole kojim se uređuju način, postupak i mere u oblasti protivpožarne zaštite.

Član 18

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od poplave i/ili izlivanja fekalija, stručno lice koje angažuje Škola proverava ispravnost vodovodnih i kanalizacionih instalacija i preduzima potrebne mere u slučaju uočenih promena koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste direktora ili sekretara o uočenim promenama na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Član 19

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od električne struje, stručno lice koje angažuje Škola proverava ispravnost električnih instalacija i preduzima potrebne mere u slučaju uočenih promena koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste direktora ili sekretara o uočenim promenama na električnim instalacijama koje mogu ugroziti bezbednost.

Član 20

Uređaji, drugi predmeti i materije koji se koriste u nastavnom procesu za održavanje higijene ili u druge svrhe moraju se držati van domašaja neovlašćenih lica, ako mogu predstavljati opasnost po život i zdravlje učenika.

Član 21

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od udara groma, stručno lice koje angažuje Škola redovno proverava ispravnost gromobranskih instalacija, u skladu sa propisima o toj materiji.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste direktora, pomoćnika direktora ili sekretara o uočenim promenama na gromobranskim instalacijama koje mogu dovesti u pitanje njihovo funkcionisanje.

Član 22

Zaštita i bezbednost od drugih opasnih stvari i pojava ostvaruje se shodnom primenom članova od 18 do 22 ovog pravilnika.

 

III Zaštita i bezbednost na putu između škole i kuće

Član 23

Škola ne preuzima i ne snosi odgovornost za zaštitu zdravlja i bezbednosti učenika na putu od kuće do škole i od škole do kuće, kao ni i na putu od kuće do mesta na kom se održavaju određeni sadržaji obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima, a za koje Škola ne obezbeđuje usluge prevoza.

Odgovornost za zaštitu zdravlja i bezbednosti učenika u slučajevima iz stava 1 u nadležnosti je učenika i roditelja.

Škola, odnosno nastavno osoblje, u obavezi je da, u saradnji sa zaposlenima ustanova, odnosno objekata u prostorijama u kojima se organizuje deo sadržaja iz obrazovno-vaspitnog rada, sa učenicima preduzima sve potrebne mere zaštite zdravlja i bezbednosti učenika.

Član 24

Škola pred nadležnim organima pokreće inicijative radi poboljšanja bezbednosti u saobraćaju na prilazima Školi (postavljanje „ležećih policajaca”, semafora i drugih uređaja, organizovanje dežurstva saobraćajnih policajaca i tako dalje).

Član 25

Zaštita učenika u saobraćaju obezbeđuje se organizovanjem predavanja saobraćajnih stručnjaka, prikazivanjem filmova o saobraćaju, razgovorom na časovima odeljenjske zajednice i roditeljskim sastancima.

 

IV Restorative zaštita i bezbednost van zgrade škole i školskog dvorišta za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola

Član 26

Na ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka na ekskurziji, kao i za vreme izvođenja neke druge aktivnosti van zgrade Škole i školskog dvorišta, primenjuju se osnovne odredbe Pravilnika, a shodno se primenjuju njegove odredbe o ostvarivanju zaštite i bezbednosti učenika u zgradi Škole i školskom dvorištu.

 

ZAŠTITA I BEZBEDNOST UČENIKA ZA VREME IZVOĐENJA EKSKURZIJA / STUDIJSKOG PUTOVANJA

Član 27

Ekskurzija / studijsko putovanje kao oblik obrazovno-vaspitnog rada izvodi se u skladu sa Godišnjim planom rada škole i programom za organizovanje ekskurzije / studijskog putovanja.

Ekskurzija / studijsko putovanje može se izvoditi nakon dobijene saglasnosti Saveta roditelja Škole.

Član 28

Prilikom izbora ponuđača za izvođenje ekskurzije / studijskog putovanja, Škola će posebnu pažnju posvetiti njegovoj osposobljenosti za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika za vreme aktivnosti koja se organizuje.

Ugovor koji se zaključuje za izvođenje ekskurzije / studijskog putovanja mora da sadrži posebne stavke koje se odnose na preduzimanje mera zaštite i bezbednosti učenika.

Osposobljenost ponuđača za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika odnosi se naročito na:

 1. posedovanje odgovarajuće licence za rad;
 2. kadrovsku i tehničku opremljenost za organizovanje putovanja učenika;
 3. kadrovsku i tehničku opremljenost za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika u objektu u kojem su smešteni (fizičko i tehničko obezbeđenje objekta, obezbeđena medicinska pomoć i tako dalje);
 4. kvalitet ishrane učenika;
 5. kvalitet i tehničke karakteristike autobus

Smeštaj učenika na ekskurziji / studijskom putovanju mora se obezbediti samo u objektima koji ispunjavaju uslove za izvođenje ovih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

 

OBAVEZE ŠKOLE U ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE, ZLOSTAVLJANJA, ZANEMARIVANJA, STRANAČAKOG ORGANIZOVANJA I DELOVANJA

Član 29

Ostvarivanju ovog vida zaštite i bezbednosti učenika služe poštovanje odredaba pravila ponašanja u Školi i aktivnosti stručnog tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Član 30

U Školi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju učenici, zaposleni i druga lica, odnosno grupe lica, po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.

Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

Škola je u obavezi da postupa u skladu sa aktom kojim se utvrđuju bliži kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili trećeg lica u ustanovi, a kojie zajednički propisuju ministar prosvete i ministar nadležan za poslove ljudskih prava.

Član 31

Zakonom i opštim aktima Škole u Školi je zabranjeno fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba učenika ili zaposlenih.

U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja od strane učenika, njegovog roditelja ili drugog trećeg lica nad učenikom, nastavnikom, stručnim saradnikom ili drugim zaposlenim.

Zbog povrede ove zabrane, protiv učenika, odnosno roditelja maloletnog učenika ili drugog lica pokreće se prekršajni, odnosno krivični postupak.

Član 32

U Školi nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje, niti korišćenje prostora Škole u te svrhe.

 

IV Završne odredbe

Član 33

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na isti način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Član 34

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Član 35

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika Savremene gimnazije u Beogradu broj 16/2015 od 29. 1. 2015. godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.