Kako da evaluiram svoj rad?

Kada razmišljamo o nastavi koju realizujemo, postavlja se pitanje u kojoj meri imamo svest o tome šta na času zaista radimo i koje efekte kod učenika proizvodimo?

Ukoliko podrazumevamo da su učenici na času od nas dobili upravo ono što smo i planirali, mi svom radu pristupamo nekritički. Ukoliko svoju efektivnost u nastavi zasnivamo na pretpostavci da radimo dobro, jer drugačije povratne informacije nismo od učenika dobili, pitanje je da li i u kojoj meri zaista profesionalno napredujemo.

SG_kako-da-evaluiram-radDa bismo u onome što radimo bili bolji, neophodno je da u datom trenutku o svom radu promišljamo, da svoj rad evaluiramo. Sopstvenu nastavu treba posmatrati kritički i stvaralački, što podrazumeva krtitičko sagledavanje sopstvene prakse, povratne informacije drugih i samoevaluaciju. Samoevaluacija je sastavni deo samorefleksije, refleksije o sopstvenom radu.

Samorefleksija je važna, jer znači promišljanje o sopstvenoj praksi. Ona vodi izdvajanju aspekata rada kojima smo zadovoljni, kao i onih koje je moguće poboljšati. Samorefleksija je kružni proces koji podrazumeva sistematski pristup prikupljanju i analiziranju naših misli i opservacija, kao i mišljenja i zapažanja učenika o našoj nastavi. Refleksivna nastava znači praćenje onoga što radimo na časovima, kako to radimo i razmišljanje o tome da li ono što radimo ima efekte koje želimo. Ovakav postupak vodi promenama i unapređenju kvaliteta nastave.

Šta je ono što nam pomaže pri refleksiji?

1. Povratne informacije od učenika

Postavljanje pitanja učenicima o tome kako je čas prošao, šta im se dopalo, šta nije, šta im je bilo teško ili lako, šta su razumeli, a šta nisu, može da bude dragoceno u procesu refleksije. Kratko anketiranje učenika na kraju časa može se raditi onlajn ili jednostavnim postavljanjem pitanja učenicima. Kao ravnopravni učesnici u nastavnom procesu, učenici su ti koji o njemu imaju mišljenje. Otvorenost za mišljenja učenika o času omogućava nam sagledavanje nastave i našeg rada iz sasvim nove perspektive.

2. Vođenje dnevnika ličnih utisaka sa časova

Zapisivanje prvih utisaka odmah nakon časa. Možemo zapisivati važne detalje, opisati svoje ponašanje i ponašanje ili reakcije učenika koje smatramo relevantnim za samorefleksiju.

Kako-da-evaluiram-rad_slajfna-2_SRB

3. Opserviranje časova i učenje od kolega

Pozivanje kolega da posmatraju časove i odlazak na časove iskusnih kolega, kao i razmena iskustava. Pri posmatranju je moguće fokusiranje na praćenje određenih ili različitih aspekata časa.

4. Vođenje portfolija

Refleksija je ključna za profesionalni razvoj. U procesu refleksije na sopstvenu praksu vrlo je korisno vođenje profesionalnog portfolija.

Kada razmišljamo o sopstvenoj nastavi, često to radimo u formi pitanja. Neka veoma korisna pitanja koja možemo postaviti sebi jesu:

 • Da li je cilj časa postignut?
 • Da li i na koji način tokom časa pratim da li su učenici razumeli gradivo? Da li preduzimam nešto kada uočim da ne razumeju?
 • Pratim li da li učenici održavaju pažnju tokom časa?
 • Da li utvrđujem predznanje učenika pre nego što počnemo sa obradom novog gradiva?
 • Povezujem li lekcije u okviru predmeta, kao i sa gradivom drugih predmeta? U kojoj meri mi je nastava interdisciplinarna? Da li u dovoljnoj meri na tome radim sa kolegama?
 • Da li sam nekada imao gosta na časovima, drugog nastavnika ili stručnjaka iz neke oblasti?
 • Da li sa učenicima zajedno „gradim znanja” na času?
 • Šta ocenjujem pozitivnom ocenom?
 • Kako reagujem kada učenik u toku mog izlaganja postavi pitanje o onome što sam predavao? Kako reagujem kada trenutno ne znam odgovor na pitanje učenika?
 • Kakva je moja neverbalna komunikacija tokom časa? Da li sam nasmejan ili namrgođen?
 • Kako komuniciram sa učenicima?
 • Kako učenicima zvučim? Kakvi su mi boja i ton glasa? Da li vičem? Da li govorim tiho?
 • Da li su mi verbalni i neverbalni govor usklađeni?
 • Kako održavam disciplinu na času? Da li nedisciplinu kažnjavam davanjem slabe ocene iz predmeta?
 • Da li učenicima dajem jasnu i kompletnu povratnu informaciju o njihovom uspehu i napredovanju?
 • Kako znam da je nastava bila uspešna?
 • Koje nastavne metode i oblike rada najčešće koristim? Da li ih prilagođavam situaciji i na koji način?

Ovakva pitanja, koja nas podstiču da promišljamo o ciljevima časa, aktivnostima na času i korišćenim materijalima, učenicima i upravljanju odeljenjem, vode nas u razmišljanja šta je ono što bismo mogli drugačije da uradimo i omogućavaju nam da unapredimo kvalitet svoje nastave i postanemo bolji i efektivniji nastavnik.

Autor: Tijana Rajić

Literatura:

 • Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Ivić, I, Pešikan, A. i Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2: priručnik za primenu aktivnog učenja/nastave. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Provenzano, N. (2014). The Reflective Teacher: Taking a Long Look. [online] Edutopia. Available at: http://www.edutopia.org/blog/reflective-teacher-taking-long-look-nicholas-provenzano [Accessed 25 Apr. 2016].
 • Quinn, R. E, Heynoski, K. and Thomas, M. (2014). The Best Teacher in You. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Tice, J. (2016). Reflective teaching: Exploring our own classroom practice. [online] TeachingEnglish | British Council | BBC. Available at: https://www.teachingenglish.org.uk/article/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice [Accessed 24 Apr. 2016].

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.