METODIKA NASTAVE

shlajfna

Savremena gimnazija omogućava učenicima kontinuirani rad sa profesorima tokom godine. Učenici od profesora dobijaju konkretne zadatke, imaju osmišljene obrazovne aktivnosti i saradnju sa drugim učenicima. Svaki učenik ima svog mentora, koji mu pomaže savetovanjem, emotivnom podrškom i akademskim autoritetom. Nastava se odvija na takav način da profesori mogu dobro da se upoznaju sa svakim od učenika, da se posvete svakome od njih i otkriju njihove talente ili eventualne poteškoće u procesu učenja. Kroz individualni, timski i mentorski rad postižu se maksimalni rezultati.

Savremena gimnazija se opredelila za moderan pristup, prepoznavši elektronsku pismenost kao jednu od najneophodnijih kompetencija 21. veka. Elektronsko učenje posredstvom interneta (onlajn učenje, e-learning) pruža učenicima mnogo mogućnosti za razvoj znanja i veština, koji su prilagođeni njihovom uzrastu i potrebama. U savremenom svetu koji se stalno menja, neophodno je usvajati ne samo teorijska znanja već i njihovu primenu u praksi. To nas je motivisalo da nastavu prilagodimo potrebama savremenog učenja, insistirajući pritom na kulturnom, kreativnom i sportskom angažovanju naših učenika. Tako, sa diplomom Savremene gimnazije, naši učenici svoje obrazovanje mogu da nastave na bilo kom domaćem ili inostranom fakultetu, u potpunosti spremni za sve akademske izazove.

Savremen pristup realizaciji nastaveTehnologijaMejl2

 • Realizacija nastave uz pomoć savremenih multimedijalnih, video i audio nastavnih sredstava
 • Korišćenje interaktivnih tabli i tablet uređaja
 • Mogućnost praćenja nastave preko interneta, platforma za učenje na daljinu i Android aplikacija
 • Interaktivni pristup profesora nastavnom procesu
 • Problemski postavljena nastava i povezivanje sadržaja jednog predmeta sa sadržajem drugih predmeta
 • Razvoj kritičkog mišljenja i istraživačkih sposobnosti
 • Nastava se planira po sistemu prelaska u „zonu narednog razvoja”
 • Procena dostignuća učenika je usklađena sa standardima postignuća
 • Stvaraju se situacije za saradničko (kooperativno) učenje, te se podstiče timski rad
 • Učenici se motivišu na istraživanje i samostalno dolaženje do informacija
 • Nastavne aktivnosti uključuju sinhronu komunikaciju između učenika na času i asinhronu na onlajn platformi
 • Korišćenje elektronskog dnevnika za roditelje i učenike
 • Individualni roditeljski sastanci sa profesorima

Savremen pristup nastavnom materijalu

 • Materijali su organizovani hijerarhijski, uz poštovanje nastavnog programa, prema oblastima, temama i nastavnim jedinicama
 • Na početku svake tematske celine definisani su ishodi učenja i navedene su aktivnosti za postizanje planiranih ishoda
 • Nastavni materijali su organizovani od poznatog ka nepoznatom, teorijskog ka praktičnom, lakšeg ka težem
 • Materijali su prilagođeni različitim stepenima predznanja i stilovima učenja, a smešteni su u kontekst postojećeg znanja učenika.
 • Pri planiranju materijala i aktivnosti koristi se strategija, čijom primenom se povećava pažnja učenika i pojačava njihova percepcija
 • Na kraju svake nastavne celine kreira se zadatak ili test gde učenik aktivira svoje znanje i kroz primenu ličnog iskustva pristupa rešavanju problema
 • Nakon svakog tematskog testa, učenik dobija povratnu informaciju o svom napretku, što mu pruža priliku da preispita svoje znanje, shvati svoje prednosti i mane kao i način da postigne bolje rezultate
 • Sticanje znanja je veoma kontekstualan i ličan proces ali postavljen u širu sredinu škole

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.