Najviši svetski standardi nastave u Savremenoj gimnaziji

Savremena gimnazija, kao deo LINK edu Alliance, poznata je po visokom kvalitetu nastave koji ispunjava svetske standarde i načela izvrsnosti, a sada je načinjen još jedan važan korak u podizanju kvaliteta obrazovanja – usvajanje zvaničnih standarda, procedura i priručnika za rad.

Usvojeni standardi plod su sveobuhvatne i stručne analize najkvalitetnijih savremenih nastavnih metoda, iskustva upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti usklađenosti rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama, kao i iskustva višegodišnjeg uspešnog rada Savremene gimnazije i drugih ustanova u okviru sistema LINK Educational Alliance, kao i implementacije proverenih praksi koje važe u najboljim svetskim školama i visokih EU standarda, a koji će učenicima Savremene gimnazije garantovati još kvalitetnije i modernije obrazovanje.

10 načela LINK standarda primenjenih u Savremenoj gimnaziji

 1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.
 2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.
 3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.
 4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.
 5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca.
 6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.
 7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.
 8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.
 9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.
 10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti.

Dokumenti na kojima su zasnovani LINK standardi koji se primenjuju u Savremenoj gimnaziji

1. LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.

LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet. Oni podrazumevaju:

 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike.

2. LINK standardi za pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.

Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.

Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:

 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike.

3. LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.

Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja, zahvaljujući kojima dobijamo ugledne LINK učenike: sposobne da se samostalno usavršavaju, kritički i problemski misle, kreativno doprinose svetu oko sebe i profesionalno odgovoraju na zahteve koje 21. vek donosi pred njih.

Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:

 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj.

4. Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Proces samoevaluacije izuzetno je važan u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Reč je istovremeno o kontroli kvaliteta, ali i načinu unapređenja postojećih praksi i pristupa. Cilj samoevaluacija je da obezbedi najviše standarde i njihovu realizaciju u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.

Drugim rečima: samoevaluacijom ispunjenosti LINK standarda vrednuje se kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti. Zahvaljujući tome svaka ustanova može da planira neohodne mere i postupke na planu unapređivanja standarda kako bi polaznicima obezbedila nastavu najvišeg kvaliteta.

Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem vremenskom periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave. Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:

 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove.

5. Priručnik za nastavnike

Savremena gimnazija, kao deo LINK edu Alliance, uvek bezuslovno teži tome da svojim nastavnicima obezbeđuje prilike za najkvalitetnije profesionalno usavršavanje kako bi željeni ishodi obrazovanja bili u skladu sa svetskim kriterijumima kojih se naše škole pridržavaju.

„Priručnik za nastavnike” donosi profesorima Savremene gimnazije smernice za izvođenje nastave koje odgovaraju primerima najviših standarda u savremenom obrazovanju kojih se naša škola pridržava kako bi obezbedila najkvalitetnije obrazovanje svojim učenicima.

Savremeni nastavnik 21. veka podrazumeva sposobnost prilagođavanja standardima škola budućnosti. Edukacija savremenih škola sa sobom je donela nove paradigme kompetencija samih nastavnika, kao i načine na koje se takav pristup prezentuje učenicima. Moderni oblici znanja sa sobom donose i potpuno novo razumevanje nastave i gradiva koje predavači moraju da savladaju kako bi imali odgovoran odnos prema svom radu, napretku i budućnosti samih učenika.

Sveobuhvatan priručnik za usavršavanje modernog nastavnika obuhvata sledeće:

 • kratku i zabavnu istoriju obrazovanja,
 • upoznavanje sa novim paradigmama obrazovanja, znanja i kompetencija,
 • uvid u to kako izgleda istinski savremena nastava,
 • kako na najbolji način inkorporirati tehnologiju u savremene oblike nastave,
 • šta odlikuje savremenog nastavnika i
 • još mnogo toga.

Najkvalitetnije obrazovanje u regionu u Savremenoj gimnaziji

Savremena gimnazija, kao deo LINK edu Alliance, već dugi niz godina je sinonim kvaliteta u obrazovanju, a standardi, principi i prakse koji garantuju visoke kriterijume u nastavi sada su dobili oblik zvaničnog dokumenta koji će još više unaprediti njihovo sprovođenje.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.