Šta je učenje zasnovano na empatiji (Empathy-based Learning) i zašto je važno da ga primenjujemo?

Empatija je veoma važna u obrazovanju, jer omogućava da se razumeju potrebe i osećanja drugih. Ona nam pomaže da budemo bolji učitelji, nastavnici, mentori, jer nam omogućava da razumemo kroz šta naši učenici prolaze, šta im je teško i kako im možemo pomoći da uspeju. Empatija nam takođe pomaže da se bolje povežemo sa našim učenicima, što može da im pomogne da se osećaju prihvaćenim i da se bolje usredsrede na učenje.

Šta je to obrazovanje zasnovano na empatiji?

Obrazovanje zasnovano na empatiji je pristup obrazovanju koji se fokusira na podsticanje i razvijanje emocionalne inteligencije kod učenika. To podrazumeva stvaranje učenja u kom su obzirnost prema drugima, razumevanje, saosećanje i empatija na prvom mestu.

Nastavnici mogu primeniti obrazovanje zasnovano na empatiji tako što će pokušati da stvore pozitivnu, prijateljsku atmosferu i uzajamno poštovanje u učionici. To može uključivati stvaranje učenja koje se fokusira na razvijanje pozitivnih odnosa između učenika i nastavnika, te podsticanje proaktivnosti među učenicima. Nastavnici takođe mogu koristiti strategije koje podstiču učenike da razviju i izraze empatiju prema drugim učenicima, kao i da se suoče sa svojim stavovima i ponašanjima koji mogu biti nepravedni prema drugima. To bi takođe uključivalo odobravanje i podsticanje učenika da izraze svoje mišljenje i da doprinesu zajednici u kojoj se nalaze.

Učenje bazirano na empatiji može sadržati sledeće modele:

  1. Self-Reflection Model – temelji se na samorefleksiji i omogućava učenicima da razmišljaju o svojim mislima i emocijama kako bi se bolje razumeli i poštovali međusobno;
  2. Emotional Intelligence Model – pomaže učenicima da razviju svoju emocionalnu inteligenciju tako da čine bolje odluke i izbegavaju sukobe;
  3. Empathy Building Model – pomaže učenicima da razviju empatiju prema drugim osobama putem razmene emocionalnih iskustava i razgovora;
  4. Conflict Resolution Model – pomaže učenicima da reše sukobe na zdrav način, identifikujući i rešavajući problem između dve osobe;
  5. Active Listening Model – pomaže učenicima da uspostave bolju komunikaciju putem aktivnog slušanja i razumevanja drugih ljudi.

Kako da primenjujemo obrazovanje bazirano na empatiji?

U okruženju za učenje zasnovano na empatiji nastavnici nastoje da razumeju individualne potrebe, iskustva i perspektive svojih učenika. Ovo im omogućava da pruže personalizovanu podršku i smernice i da kreiraju planove časova i aktivnosti koje su relevantne i zanimljive za njihove učenike. Učenje zasnovano na empatiji takođe uključuje aktivno slušanje i vrednovanje glasova i iskustava učenika i stvaranje sigurnog i podržavajućeg prostora za otvorenu komunikaciju i dijalog.

Sve u svemu, učenje zasnovano na empatiji je fokusirano na stvaranje pozitivnog i inkluzivnog okruženja za učenje gde se učenici osećaju podržano i motivisano da uče i rastu. Razumevanjem i odnosom prema emocijama i iskustvima svojih učenika, nastavnici mogu pomoći u negovanju osećaja povezanosti i pripadnosti i pružiti personalizovanu podršku i smernice koje su učenicima potrebne da bi uspeli.

Zašto je važno da primenjujemo učenje zasnovano na empatiji? Kakve efekte ono ima na učenike i studente?

Učenje zasnovano na empatiji može pomoći učenicima i nastavnicima da se osećaju više angažovano i motivisano za učenje, dovodeći do boljih akademskih rezultata, jačih odnosa nastavnik–učenik i većeg zadovoljstva nastavnika. Takođe, može pomoći učenicima da razviju važne društvene i emocionalne veštine.

Učenje bazirano na empatiji može da pomaže nastavnicima da stvore jače, pozitivnije odnose sa svojim učenicima, čime se povećava njihovo zadovoljstvo. Ovo takođe može da podstakne osećaj poverenja i povezanosti, zbog čega se učenici osećaju prijatnije i spremniji su da se angažuju u nastavi i da lakše prate materiju koja se predaje.

Učenje bazirano na empatiji – svakodnevica LINK edu Alliance učenika i nastavnika

Kako zaposleni u LINK edu Alliance obrazovnim ustanovama primenjuju učenje zasnovano na empatiji?

Postoje mnogi načini na koje zaposleni u našim školama primenjuju učenje zasnovano na empatiji. Prvenstveno, zaposleni pomažu učenicima da razviju emocionalnu inteligenciju kako bi ih dalje učili empatiji i drugim oblicima socijalne inteligencije. Ovi treninzi uključuju vežbe za razumevanje emocija drugih, veštine prihvatanja emocija, veštine slušanja i razgovora, veštine kompromisa i rešavanja problema. Zaposleni u LINK edu Alliance obrazovnim ustanovama obezbeđuju podršku učenicima u njihovom učenju i razvoju, kao što su individualno mentorstvo, grupne diskusije i aktivnosti timskog rada. Naši učitelji, nastavnici, pedagozi i psiholozi pripremaju različite projekte i aktivnosti na temu empatije, kao što su razmena ličnih iskustava, razgovori sa roditeljima i savetnicima i radionice za podizanje svesti. Učenici se podstiču da prepoznaju i prihvataju emocije drugih, da se koriste različitim veštinama komunikacije za rešavanje sukoba i da razviju vrline poput tolerancije, razumevanja i solidarnosti.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.