Koje osobine imaju savremeni profesori?

Nastavnicima je obrazovanje učenika na prvom mestu i odgovorni su za dostizanje najviših mogućih standarda u radu i ponašanju. Nastavnici su pošteni i drže do svog integriteta, odlično poznaju svoj nastavni predmet, osavremenjuju svoja znanja i veštine, samokritični su, grade pozitivne profesionalne odnose i sarađuju sa kolegama i roditeljima u najboljem interesu svojih učenika.

kakvi su nastavnici na Savremenoj gimnaziji

NASTAVNICI I NASTAVA

Nastavnik mora da:

1. Ima velika očekivanja koja inspirišu, motivišu i koja su izazov učenicima:

 • obezbedi okruženje koje je sigurno i podsticajno za učenike, utemeljeno u međusobnom poštovanju;
 • postavi krajnji cilj i podstiče učenike svih pripadnosti, svih sposobnosti i tipova ličnosti;
 • uvek demonstrira vrednosti i ponašanje koje se od učenika očekuje, kao i da ima pozitivan stav prema radu.

2. Teži napretku i dobrim rezultatima učenika:

 • bude odgovoran za postignuća učenika, njihov napredak i rezultate;
 • bude svestan sposobnosti koje učenici imaju i njihovog prethodnog znanja i da na osnovu toga planira nastavu;
 • usmerava učenike da razmišljaju o uspehu koji su ostvarili i o svojim budućim potrebama;
 • pokaže znanje i razumevanje metoda pomoću kojih učenici usvajaju gradivo i uvek ima uvid u to kako se oni odražavaju na nastavu;
 • podstiče učenike da se prema sopstvenom radu i učenju ponašaju odgovorno i savesno.

3. Pokazuje dobro poznavanje nastavnog predmeta i nastavnog plana i programa:

 • da ima dobro znanje o predmetu i relevantnim oblastima iz nastavnog plana i programa, da neguje i održava interesovanje učenika za određeni predmet i da se angažuje ukoliko dođe do nekog nesporazuma;
 • pokaže razumevanje za razvoj i praćenje promena unutar određenih oblasti iz nastavnog predmeta;
 • preuzme odgovornost za promovisanje visokih standarda pismenosti, elokventnosti i pravilne upotrebe standardnog srpskog jezika, bez obzira na specijalistički predmet nastavnika;

4. Planira i predaje dobro osmišljene lekcije:

 • prenese znanje i efikasno upotrebi vremensko ograničenje časa;
 • promoviše ljubav prema učenju i budi dečiju radoznalost za usvajanjem znanja;
 • zadaje domaće zadatke i planira druge vannastavne aktivnosti učenika kako bi učvrstio i proširio znanja i razumevanje savladanog gradiva;
 • sistematično i metodično pristupa nastavi;
 • doprinosi zanimljivosti nastavnog plana i programa u okviru relevantnih predmetnih oblasti.

5. Prilagođava nastavu tako da ona odgovara talentima i potrebama svih učenika:

 • zna kada i kako da, na odgovarajući način pravi razlike, koristeći iznova pristupe kojima se učenici efikasno podučavaju;
 • dobro razume niz faktora koji mogu da budu prepreka učenicima prilikom učenja i zna najbolji način da te prepreke prevaziđe;
 • pokaže svest o fizičkom, društvenom i intelektualnom razvoju dece, i da zna kako da prilagodi nastavu različitim fazama razvoja učenika;
 • ima jasnu predstavu o potrebama učenika, uključujući i one sa posebnim obrazovnim potrebama (smanjenim intelektualnim kapacitetom), sa nadarenim učenicima, one sa srpskim kao dodatnim jezikom, osobama sa invaliditetom, i da koristi i procenjuje karakteristične nastavne metode koje bi ih zaokupile i podržale.

6. Precizno i produktivno ocenjuje:

 • zna kako da ocenjuje iz svog predmeta i iz oblasti njegovog nastavnog plana i programa, uključujući zakonom regulisane propise;
 • koristi formativno i sumativno ocenjivanje u cilju napredovanja učenika;
 • koristi relevantne podatke za praćenje napretka učenika, postavljanje ciljeva i planiranje narednih lekcija;
 • daje učenicima redovnu povratnu informaciju, kako usmeno tako i putem tačnog ocenjivanja i podstiče učenike da odgovore na tu povratnu informaciju.

7. Vodi računa o ponašanju, kako bi se obezbedilo zdravo i sigurno okruženje za učenje:

 • ima jasno definisana pravila i rutinu ponašanja u učionicama i trudi se oko promovisanja dobrog i učtivog ponašanja, kako u učionicama tako i oko škole, a u skladu sa politikom obrazovne institcije;
 • ima velika očekivanja kad je reč o ponašanju učenika i zna kako da uspostavi disciplinski model sa velikim brojem strategija, koristeći pohvale, sankcije i nagrade, dosledno i pošteno;
 • uspešno vodi odeljenja, koristeći pristupe koji odgovaraju potrebama učenika, kako bi ih uključio i motivisao;
 • održava dobre odnose sa učenicima, a ujedno im je i autoritet i odlučno reaguje kada je to potrebno.

8. Ispunjava veliki broj profesionalnih obaveza:

 • daje pozitivan doprinos životu i duhu škole;
 • razvija efikasan profesionalni odnos sa kolegama, znajući kada i kako da iskoristi savet i pomoć stručnjaka;
 • efikasno raspoređuje pomoćno osoblje;
 • preuzima odgovornost za poboljšanje nastave kroz odgovarajuće stručno usavršavanje, usvaja savete i prima upute od kolega;
 • efikasno i konstantno razgovara sa roditeljima u vezi sa dostignućima i uspehom učenika.

GOOGLE SERTIFIKAT NAJVIŠEG STEPENA

U Savremenoj gimnaziji, vaše dete će imati priliku da uči pod mentorstvom vrhunskih nastavnika koji su takođe Google sertifikovani edukatori najvišeg nivoa. Ova sertifikacija garantuje da naši nastavnici poseduju napredne tehničke veštine i koriste najnovije metode učenja kako bi obrazovanje učinili efikasnijim i prilagođenijim savremenim zahtevima. Svojim bogatim iskustvom i strateškim pristupom, oni pružaju visok kvalitet obrazovanja, pripremajući učenike ne samo za akademske uspehe, već i za suočavanje sa globalnim izazovima koji ih čekaju u budućnosti.

Google sertifikat najvišeg stepena je priznanje koje se dodeljuje edukatorima koji su demonstrirali izuzetnu sposobnost u primeni digitalnih alata u obrazovnom procesu. Kroz rigorozan program obuke, nastavnici Savremene gimnazije stiču napredne veštine u korišćenju Google alata, što im omogućava da efikasno integrišu tehnologiju u nastavu. 

LIČNO I PROFESIONALNO PONAŠANJE

Od nastavnika se očekuje da uvek održava visoke standarde ličnog i profesionalnog ponašanja. Sledeće izjave definišu ponašanja i stavove koji postavljaju norme ponašanja tokom karijere nastavnika.

Nastavnici održavaju poverenje javnosti u svoju profesiju i visoke etičke standarde ponašanja, unutar i izvan škole tako što:

 • se prema učenicima odnose sa poštovanjem, gradeći odnose zasnovane na međusobnom poverenju i sve vreme obraćaju pažnju na granice koje odgovaraju profesionalnom položaju jednog nastavnika;
 • imaju u vidu potrebu da se zaštiti dobrobit učenika, u skladu sa zakonskim odredbama;
 • tolerantni su i poštuju prava drugih;
 • ne podrivaju osnovne vrednosti, uključujući demokratiju, vladavinu prava, slobodu pojedinca i uzajamno poštovanje i toleranciju prema različitim verama i uverenjima;
 • vode računa da se lični stavovi ne izražavaju na način koji dovodi do iskorišćavanja ranjivosti učenika ili ih možda navodi da krše zakon.

Nastavnici moraju da vode računa o duhu, politici i ponašanju škole u kojoj predaju i održavaju visoke standarde svojim kvalitetima, koji sluze kao primer.

Takođe, neophodno je da nastavnici imaju razumevanja i da uvek deluju unutar zakonskih okvira u skladu sa njihovim profesionalnim dužnostima i odgovornostima.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.