Pravilnik o izmeni pravilnika o konkursu za umanjenje školarine

Na osnovu Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije na sednici održanoj 07.06.2018. godine doneo je:

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE ŠKOLARINE SAVREMENE GIMNAZIJE

Član 1

U Pravilniku o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine Savremene gimnazije del. br. 28/2018 od 31.01.2018. godine menja se:

Član 5 koji sada glasi:

,,Osnov za umanjenje školarine je Odluka Osnivačkog odbora Škole o umanjenju školarina. Učenik – kandidat  i njegov zakonski zastupnik mogu dobiti informaciju o tome da li je učenik - kandidat ostvario pravo na umanjenje školarine, od predstavnika Škole, putem elektronske pošte.

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane ukoliko je zakonski zastupnik učenika - kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, i to na osnovu uspeha u školovanju i postignutih rezultata, odnosno posebnih dostignuća (pohvale, sertifikati, diplome, medalje, članci iz novina i sl), u skladu sa uslovima iz konkursa.”

Član 11 stav 4 koji sada glasi:

,,Komisija je u obavezi da predlog odluke o umanjenju školarine dostavi Osnivačkom odboru u roku od 20 (dvadeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.”

U Članu 12 koji sada glasi:

,,Odluku o dodeli umanjenja školarine donosi Osnivački odbor najkasnije 10 (deset) dana od dana dobijanja predloga odluke od strane Komisije.

Osnivački odbor, prilikom donošenja odluke o dodeli umanjenja školarine, nije u obavezi da istu donese u skladu sa predlogom Komisije.”

Član2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

U Beogradu, dana 07.06.2018. godine

Predsednik Školskog odbora_______________________________________

Biljana Tadić Kuleto

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.