Pravilnik o ponašanju

На основу чланова 109 и 114 Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/2018-др.закон и 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020) и члана 33 став 1 тачка 3 Стату­та Савремене гимназије у Београду, општина Земун, Ул. цара Душана бр. 34 (у даљем тексту: Школа), Оснивачки одбор Школе, на седници одржаној  10.08.2020. године, једногласно, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о понашању (у даљем тексту: Правила) уређује се пона­ша­ње и међусобни односи запослених, ученика, родитеља односно других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећих лица у Школи.

Члан 2

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне де­лат­ности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школ­ске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља и трећих лица и до­приноси се повећању угледа Школе.

Члан 3

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 4

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, огра­ничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расе­љеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравстве­ном стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђи­ваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, роди­теља или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички пропису­ју министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и министар надлежан за људска и мањинска права.

Члан 5

У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу или трећем лицу, за­бра­њени:

 1. дискриминација и дискриминаторно поступање;
 2. физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;
 3. злостављање и занемаривање;
 4. понашање које вређа углед, част или достојанство;
 5. страначко организовање и деловање

Члан 6

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7

Физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање ученика од стране запосленог, родитеља или трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запосленом.

Психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трај­ног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика активности Школе.

Сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним актив­ностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостав­ља­ња и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља или трећег лица у Школи. 

Члан 8

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­вила, од стране ученика или родитеља или  над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1 овог члана против родитеља се подноси пре­кршајна или кривична пријава.

Члан 9 

Поступање у Школи, као одговор на насиље и злостављање, спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар.

Члан 10

 Директор Школе (у даљем тексту: директор) дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1 овог члана предузме одговарајуће актив­ности и мере у оквиру надлежности Школе.

Препознавање понашања којима се вређа углед, част или достојанство у Школи врши се према ближим условима о начину препознавања таквог понашања, које заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права.

Поступање Школе када се посумња или утврди вређање угледа, части или до­сто­јанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, про­писује министар.

Члан 11

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 12

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школ­ских просторија у такве сврхе. 

II ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи. 

Члан 14

Сви запослени су обавезни:

 1. да редовно и на време долазе на посао и евидентирају активности на порталу;
 2. да савесно и доследно обављају послове свог радног места;
 3. да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секре­та­ра Школе о спречености за рад;
 4. да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;
 5. да се  старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика и запослених;
 6. да пријављују директору или Школском одбору кршење права ученика и запослених;
 7. да долазе на посао прикладно одевени и носе школску униформу за времена наставних и ненаставних активности током радног времена;
 8. да пре или за време рада не узимају нити уносе алкохол нити друга средства која утичу на способност за рад;
 9. да не пуше у просторијама Школе;
 10. да поштују радне обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања;
 11. да поштују Закон о заштити становништа од изложености дуванског дима;
 12. да не уносе у Школу нити у школско двориште оружје или друга опасна сред­ства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
 13. да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада, осим у случају када се напред наведена средства користе за потребе рада;
 14. да не оштећују имовину Школе, ученика, других запослених, родитеља ученика и трећих лица;
 15. да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
 16. да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора из простора Школе;
 17. да не врше неовлашћено снимање у објектима Школе;
 18. да контролишу и да се старају о томе да опрема и наставна средстава којe ученици користе у настави и ваннаставним активностима буде коришћена у складу са правилима и процедурама Школе;
 19. да савесно примењују принципе еколошке одрживости Школе и рационално користе енергију (угасе светло кад нашуштају радно место, искључе компјутере кад заврше радни дан, искључе пројекторе на крају наставног дана и сл);
 20. да савесно и благовремено пружају и размењују информације са колективом;
 21. да допринесе репутацији Школе одговорним понашењем током наставних и ненаставних активности;
 22. да остварују квалитетну комуникацију у колективу, са ученицима, родитељима и сарадницима;

Додатно, сви наставници су обавезни:

 1. да на почетку часа електронски евидентирају час и одсутне ученике;
 2. да на време уписују часове, додатну и допунску наставу у све врсте дневника;
 3. да благовремено оцењују и уносе оцене у електронски дневник и школску документацију у складу са Правилником о оцењивању;
 4. да редовно подносе планове и извештаје у складу са школским календаром;
 5. да редовно посећују радне састанке, седнице и обуке запослених;
 6. да сарађује са осталим запосленима у Школи на пословима у вези са организацијом школских и ваншколских активности.

Члан 15

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.

Дежурни наставник има следеће обавезе:

 1. да се стара о одржавању реда и о безбедности у школској згради 
 2. да предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
 3. да ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником ди­рек­тора и другим лицима запосленим у Школи.

Члан 16

Дежурство се обавља у холу, а по  потреби и на другим местима, у складу са одлуком директора.

Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника и о томе води евиденцију.

Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника.

Члан 17

За време наставних и ваннаставних активности наставници и други запослени су у обавези да носе прописану униформу. 

Наставници и остали запослени Школе морају да држе до личне хигијене, као и чистоће своје одеће и обуће.

Уколико наставници и остали запослени Школе имају тетоважу на телу, потребно је да тетоважу прекрију одећом.

Члан 18

Неприкладном одећом за наставнике сматрају се:

 • непримерено кратке сукње или панталоне, чија је дужина краћа од “шаке” изнад колена,
 • блузе или мајице са великим деколтеом или танким бретелама, 
 • изразито кратке или провидне блузе или мајице, 
 • јапанке и папуче,
 • исцепане фармерке,
 • провидна или поцепана одећа,
 • пренаглашен накит,
 • капе и/или мараме на глави,
 • навијачка обележја.

Сматра се да су наставници неприкладно одевени, ако у Школу долазе у неком од горепоменутих одевних предмета.

Особље задужено за обезбеђење, одржавање хигијене и рад у ресторану има униформу прописану у складу са прописима фирме са којом Школа има потписан уговор о сарадњи.

Члан 19

Радник обезбеђења и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног нас­тав­ника, директора, помоћника директора или секретара  Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи. 

 II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 20

Ученици су обавезни:

 1. да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу између куће и Школе;
 2. да се придржавају одлука органа Школе;
 3. да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и струч­них сарадника;
 4. да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Шко­ли;
 5. да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима и трећим лицима како у простору Школе тако и на другом месту на којем се изводи образовно-вас­пит­ни рад, као и на путу између куће и Школе;
 6. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима, родитељима или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском ста­решини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
 7. да савесно пријаве било какав облик насиља у Школи тако што ће се обратити дежурном наставнику, одељењском старешини, стручном сараднику, секретару, помоћнику директора или директору Школе;
 8. да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
 9. да не касне на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
 10. да на часове долазе спремни за рад, користећи наставна средства неопходна за неометано праћење наставе;
 11. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­са­них школским програмом;
 12. да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родите­ље;
 13. да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења раз­них облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 14. да не ометају извођење наставе и усвајање знања других ученика својим непримереним понашањем у учионици или на другом месту на коме се врши образовно-васпитни рад;
 15. да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
 16. да редовно носе своје униформе током наставних и ваннаставних активности, као и да долазе пристојно одевени у сукњама или панталонама које нису исцепане, кратке или провидне;
 17. да благовремено обавештавају родитеље да правдају изостанке у законском року уз одговарајућу документацију;
 18. да чувају имовину Школе као и чистоћу и естетски изглед школских просто­ри­ја;
 19. да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с пра­ви­лима еколошке етике;
 20. да не уносе било какве измене у школску евиденцију;
 21. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад осим ако наставник то не дозволи у наставне сврхе;
 22. да у згради Школе, за време обављања обра­зов­но-васпитног рада ван зграде Школе или на путу између куће и  Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити жи­вот и тело ученика, запослених, родитеља и трећих лица или се може нанети мате­ријална штета;
 23. да не користе дуван, алкохол, наркотичка и слична средства у Школи и на другим местима где се обавља образовно-васпитни рад, као и да не подстичу друге ученике да их користе;
 24. да не изазивају туче, учествују у тучама или подстичу друге ученике да узму учешће у било каквом облику насиља;
 25. да не изражавају националну, расну, верску или било коју другу дискриминаторну нетрпељивост;
 26. да не напуштају простор Школе за време одмора или током ваннаставних активности осим ако родитељи за то нису дали сагласност;
 27. да користе речник примерен школском окружењу, без употребе псовки и погрдних имена;
 28. да поштују датуме заказаних писмених и усмених провера као и остале значајне датуме дефинисане школским календаром, те да не изостају намерно.

Члан 21

Пет минута пре почетка наставе ученици су обавезни да буду у својим учионицама, у складу са распоредом часова и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник или друго лице ангажовано у Школи, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Ученици су дужни да остану у учионици 15 минута након почетка часа aко предметни наставник није дошао. Ученици су дужни да дежурног наставника обавесте о томе да се предметни наставник није појавио, а дежурни наставник је дужан да у том времену обезбеди замену. Уколико се за то време предметни наставник не појави или дежурни наставник не обезбеди замену, ученици могу да напусте тај час и оду на час код дежурног наставника, а час се евидентира као неодржан.

Ученици  су дужни да поштују правила понашања Школе и да не ометају одржавање наставе у другим одељењима.

Члан 22

Ученици који су закаснили на час не смеју да се задржавају у холовима, ход­ни­цима и другим просторијама Школе нити да простор Школе напуштају без одобрења, већ да у пратњи дежурног наставника или обезбеђења треба да оду на место у Школи предвиђено за учење.  

Члан 23

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

Школа не може бити правно одговорна за оно што се дешава ван Школе јер је то ван њене надлежности. Морална одговорност Школе односи се и на бригу о безбедности у њеној непосредној околини, као и на посвећеност њеном побољшању. Управо морална одговорност може довести до кажњавања ученика у случају његовог неприхватљивог понашања у непосредној близини Школе.

УНИФОРМА УЧЕНИКА

Члан 24

Ученици имају прописану униформу.

Униформа за састоји се од поло мајице са логом школе кратких и дугих рукава у бојама прилагођеним разредима:

 • у плавој боји за ученике првог разреда,
 • у зеленој боји за ученике другог разреда,
 • у црвеној боји за ученике трећег разреда,
 • у жутој боји за ученике четвртог разреда.

Опрема коју ученици морају да користе за време трајања часова физичког васпитања, а коју добијају на почетку школске године састоји се од:

 • беле мајице кратких рукава са логом Школе,
 • доњег дела тренерке у сивој боји са логом Школе (девојчице и дечаци),
 • шортса у сивој боји са логом Школе (дечаци),
 • хеланки у црној боји (девојчице),
 • горњег дела тренерке.

Члан 25

Ученици морају да држе до личне хигијене, као и чистоће своје одеће и обуће.

Члан 26

Неприкладном одећом за ученике/це сматрају се: 

 • непримерено кратке сукње, чија је дужина краћа од “шаке” изнад колена,
 • блузе са великим деколтеом или танким бретелама, 
 • изразито кратке и провидне блузе, 
 • кратке панталоне које откривају колена када ученик седи,
 • јапанке и папуче,
 • исцепане фармерице,
 • провидна или поцепана одећа,
 • ципеле или сандале са високом штиклом или потпетицом вишом од 5cm,
 • наглашен накит,
 • капе и/или мараме на глави,
 • навијачка обележја.

Сматра се да су ученици неприкладно одевени, ако у Школу долазе у неком од горепоменутих одевних предмета.

Члан 27

Забрањени су симболи који на било који начин вређају један народ, расу или вероисповест. 

Преко униформе забрањено је носити било који лични одевни предмет који омета визуелни идентитет Школе.

Шминка и накит би требало да буду дискретни.

Приликом одевања није дозвољено да се види интимни веш.

Сви ученици морају да воде рачуна о личној хигијени.

Члан 28

За време наставних и ваннаставних активности ученици су у обавези да носе прописану униформу. 

За време часова физичког васпитања ученици су у обавези да носе прописану опрему за физичко васпитање коју им Школа обезбеђује на почетку школске године. 

За време манифестација (такмичења  и други јавни наступи) на којима ученици и професори представљају Школу, у обавези су да носе школску униформу, осим ако правилима манифестације није другачије прописано.

На екскурзијама, излетима, студијским путовањима, културним и другим јавним манифестацијама, које се одржавају по завршетку наставног дана, ученици нису у обавези да носе униформу, уколико није другачије договорено одлуком директора.

ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 29

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Члан 30

Ученик подлеже дисциплинској и материјалној одговорности што је дефинисано посебним правилником Школе.

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

Члан 31

 Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником, за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања и за повреду забране из чланова 110-112. 

Члан 32

Лакша повреда обавеза учeника постоји уколико ученик:

 1. не поштује одлуку надлежних органа школе, правила понашања и других општих аката школе;
 2. не извршава налог, молбу или инструкцију наставника и других запослених у школи;
 3. одбије да носи школску униформу у простору Школе или другом месту где се врши образовно-васпитни рад;
 4. долази у Школу и на друга места на којима се одвија образовно-васпитни рад непримерено одевен за наменске активности, неуредног изгледа и занемарене личне хигијене;
 5. непримерено, грубо, агресивно и некултурно се понаша према ученицима, наставницима, стручним сарадницима, запосленима и другим лицима у Школи или другом месту где се врши образовно-васпитни рад;
 6. не брине о личној хигијени и уредности, као и хигијени и уредности школских просторија;
 7. конзумира храну и пиће у просторијама у којима се одвија настава уместо за то предвиђен простор;
 8. не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
 9. намерно оштећује школску зграду, просторије, инвентар, инсталацију и прибор запослених у школи, нарушавајући естетски изглед школе и школског дворишта;
 10. не чува од оштећења или намерно присваја имовину и личне ствари других ученика, наставника и других запослених у школи;
 11. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 12. задржава се у ходницима и другим ненаменским просторијама Школе за време часа;
 13. циљано изостаје са часова писмене или усмене провере како би тражио саветодавну помоћ стручих сарадника или других наставника;
 14. изазива неред и оставља за собом смеће у просторијама Школе, школском дворишту и непосредној околини Школе;
 15. истиче, скида, помера и окреће разне плакате или обавештења без дозволе надлежних у Школи или омета рад монитора на којима су истакнута школска обавештења;
 16. неоправдано одбија да учествује у активностима које организује Школа (јавни наступи, друштвено користан рад, акције, манифестације и сл);
 17. за време часова, великог одмора и паузе за ручак, без сагласности родитеља и одељењског старешине напушта простор Школе;
 18. пуши у просторијама Школе, као и на местима где је пушење законом забрањено у оквиру активности које организује школа, укључујући и електронске цигарете;
 19. одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у Школи, на практичној настави, на екскурзији, излетима, студијским путовањима, организованој настави или ваннаставним активностима ван Школе;
 20. злоупотреби лекарско уверење или други документ за правдање часова на којима није присуствовао;
 21. на почетку наставе се не налази на свом месту спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности које се спроводе у простору Школе или на другим местима на којима се спроводи образовно-васпитни рад;
 22. недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, провере знања, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 23. уноси у учионицу и користи ласерску технику, мобилни телефон или било који други електронски уређај којим ремети рад на часу или  привремено или трајно оштећује школске уређаје;
 24. употребљава мобилни телефон, ајпед или лаптоп за активности које нису предвиђене планом рада;
 25. нередовно похађа наставу, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изостанака;
 26. повреди обавезе прописане Правилником о спречавању плагијаризма и кршењу ауторских права;
 27. услед грубе непажње оштети било који ресурс информационо-комуникационог система (у даљем тексту ИКТ*) који школа користи у васпитно образовне сврхе;
 28. индиректно учествује у активности која је довела до оштећења било ког ИКТ ресурса који школа поседује;
 29. угрози или покуша да угрози електронске комуникације ометањем или онеспособљавањем ИКТ ресурса школе;
 30. намерно оштети или уништава уређаје који су у саставу ИКТ ресураса школе;
 31. планира онеспособљавање, оштећење и уништавање уређаја који су у саставу ИКТ ресурса школе;
 32. прикрива оштећења уређаја у саставу ИКТ ресурса школе, њиховог онеспособљавања и уништавања;
 33. угрожава и онеспособљава функционисања ученичког портала;
 34. угрожава и онеспособљава онлајн платформе за учење;
 35. угрожава и онеспособљава наставничког портала;
 36. угрожава и онеспособљава УИС информационог система;
 37. угрожава и онеспособљава школских имејл налога и осталих налога који се користе у Школи;
 38. угрожава информационе безбедности: 
  1. неовлашћено користи налог за ученички портал, платформу за учење на даљину, наставнички портал, УИС других ученика и наставника;
  2. несавесно чува дигиталне податке који су персонализовани;
  3. неовлашћено користи, дели, шаље, прослеђује, копира дигиталне податке који нису лични;
  4. користи, дели, шаље, прослеђује, копира податке у сврху преписивања и подметања туђих података као својих;
  5. неовлашћено мења и користи личне податаке других лица;
  6. користи групне имејл адресе без дозволе;
 39. приказује и објављује дигитални садржај на интернету којима се ружи углед, част или достојанство Школе, наставника, ученика и других запослених;
 40. угрожава интегритет ученика и наставника - представља се преко туђег налога;
 41. изазива инциденте у информационом систему: користи недозвољена средства у сврху приступа информацијама, омета wi-fi сигнал, онеспособљава уређај, користи радње којима се долази до информација које се могу злоупотребити;
 42. угрожавање криптобезбедности** мрежа и система;
 43. коришћење криптографских хардверских и софтверских производа.

У случају одржавања наставе на даљину (онлајн), односно праћења наставе од куће, ученик је дужан да се придржава свих одредби које се тичу поштовања дисциплине и правила школе, једнако као да се налази у просторијама школе.

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 33

Теже повреде обавеза ученика су: 

 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;
 2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 3. уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 4. поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
 5. уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 6. понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;
 9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 1 тачке 8. и 9. овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

У случају постојања сумње да је ученик користио алкохол, наркотичка средства или психоактивне супстанце, школа задржава право да, уз претходно прибављену писмену сагласност родитеља/законског заступника ученика, упути ученика на ванредни лекарски преглед, уз пратњу лица из школе и/или родитеља ученика.

У случају позитивног резултата лекарског прегледа и у случају из претходног става овог члана, Одељењски старешина доставља директору предлог за покретање васпитно-дисциплинског поступка у којем наводи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и прилаже одговарајуће доказе.

Уколико ученик одбије да се подвргне лекарском прегледу из претходног става  сматра се да је извршио тежу повреду обавезе ученика у смислу става 1 тачке 4. овог члана.

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 34

Забране за чију повреду одговара ученик су:

 1. забрана дискриминације,
 2. забрана насиља и злостављања,
 3. забрана понашања које вређа углед, част и достојанство.

Члан 35

За лакше повреде обавеза ученика могу се изрећи следеће васпитне мере:

 1. опомена,
 2. укор одељењског старешине,
 3. укор одељењског већа.

Васпитну меру опомену изриче одељењски старешина ученику за:

 • лакшу повреду обавезе и то ако ученику до тада није изречена ниједна васпитна или васпитно-дисциплинска мера, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу, или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • неоправдано изостајање са наставе до 5 часова.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице.

Васпитну меру укор одељењског старешине изриче одељењски старешина ученику за:

 • лакшу повреду обавезе и то ако је ученику раније изречена васпитна мера опомена одељењског старешине, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу, или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • понашање описано на првом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • неоправдано изостајање са наставе од 5 до 8 часова.

Васпитну мера Укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Васпитну меру Укор Одељењског већа изриче Одељењско веће ученику за:

 • лакшу повреду обавезе и то ако је ученику раније изречена васпитна мера укор одељењског старешине или ако је повредом обавезе ученик нанео штету другом лицу, или је друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • понашање описано на другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • за неоправдано изостајање са наставе од 8,10 до 15,20 часова.

Укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа. 

Члан 36

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана могу се изрећи следеће васпитно-дисциплинске мере:

 1. укор директора,
 2. укор наставничког већа,
 3. искључење ученика из школе, 

Васпитно-дисциплинску меру Укор директора изриче директор ученику за:

 • тежу повреду обавезе и то ако ученику до тада није изречена ниједна васпитна или васпитно-дисциплинска мера, и ако повредом обавезе ученик није нанео штету другом лицу, или није друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • поновљено понашање описано на другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања у уставнови у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и занемаривања из члана 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања.   
 • неоправдано изостајање са наставе од 17 до 25 часова.

Васпитно-дисциплинску меру Укор Наставничког већа изриче Наставничко веће ученику за:  

 • тежу повреду обавезе и то ако је ученику до тада изречена једна од васпитних мера или васпитно-дисциплинска мера Укор директора или ако је повредом обавезе ученик нанео штету другом лицу, или је друго лице ометао у остваривању његових права или обавеза; или
 • понашање описано на трећем нивоу у складу са правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; или
 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и     занемаривања из члана 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања.   
 • неоправдано изостајање са наставе 26 и више часова.

Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера Укор наставничког већа мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства. Напред наведеној Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере доноси, на основу одлуке Наставничког већа, директор Школе и исто садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку. 

Васпитно-дисциплинску меру Искључење из школе изриче Наставничко веће ученику за:

 • учињену повреду забране дискриминације и забрану насиља, злостављања и занемаривања из члана 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања.   
 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова и учињену другу тежу повреду обавеза ученика, утврђену Законом о основама система образовања и васпитања овим Правилником.

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључење ученика из Школе и престанак својства ученика у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи у својству редовног ученика, а директор решење о васпитно-дисциплинској мери.

Члан 37

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе, односно забране.

Члан 38

Васпитна или васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обус­тавиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен ин­те­гритет другог лица.

Члан 39

Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, Школа одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног ра­да, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором на­став­ника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1 овог члана Школа одређује ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофи­зич­кој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да од­мах обавести његовог родитеља.

Члан 40

За лакшу повреду обавезе ученика васпитна мера се изриче без вођења васпит­но-дисциплинског поступка.

За теже повреде обавезе ученика и за повреде забране васпитно-дисциплинска мера се изриче после спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одго­вор­ности.

Родитељ, односно старатељ ученика обавезно се обавештава о покретању вас­пит­но-дисциплинског поступка.

Мера може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 83 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.  

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чланова 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања озбиљно угрожен интегритет другог лица. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чланова 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања, школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у одговарајући поступак. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чланова 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби из претходног става овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника. 

Жалба одлаже извршење решења директора. 

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из школе, ученик, родитељ, односно други законски заступник има право на судску заштиту у управном спору. 

Члан 41

Изречена мера може да се укине на предлог одељењског старешине, када се процени да је дошло до позитивних промена у понашању ученика, а најкасније на крају првог или другог полугодишта.  

Члан 42

Ако се у току поступка утврди да је ученик учинио више повреда обавеза, изриче му се мера за све учињене повреде кумулативно, с тим да тако изречена мера не може бити нижа од мере предвиђене за најтежу утврђену повреду обавезе.

Члан 43

Приликом изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера нарочито се узима у обзир: 

 • тежина учињене повреде обавезе и њене последице;
 • услови под којима је повреда учињена;
 • олакшавајуће и отежавајуће околности;
 • поступност у кажњавању ученика;
 • степен урачунљивости и кривице ученика (умишљај, нехат);
 • узраст и психофизичко стање ученика;
 • кајање због учињене повреде;
 • раније чињење повреда обавезе – узроци чињења повреда обавезе.

Члан 44

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере уносе се у ђачку књижицу ученика.

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере важе за школску годину у којој су изречене.  

Члан 45

Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере утичу на смањење оцене из владања и то: 

 1. због изречене васпитне мере укор одељењског старешине ученику се смањује оцена из владања на врло добро (4);
 2. због изречене васпитне мере укор одељењског већа, ученику се смањује оцена из владања на добро (3);
 3. због изречене васпитно-дисциплинске мере укор директора мере ученику се смањује оцена из владања на довољно (2) и
 4. због изречене васпитно-дисциплинске мере укор наставничког већа, са или без искључења ученика из школе, ученику се смањује оцена из владања на незадовољавајуће (1). 

VI ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ И ИЗРИЦАЊА МЕРА ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 46

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чланова 110-112 Закона o основама система образовања и васпитања школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика и сведоке о дану саслушања, уколико нису о истом обавештени путем достављања закључка о покретању васпитно-дисциплинског поступка.

Одељењски старешина, наставник или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава Директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања. Уколико су разлози наведени у предлогу за покретање васпитно- дисциплинског поступка оправдани, Директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак.

Директор води поступак и окончава га решењем.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. Дисциплинска комисија прикупља доказна средства (прикупља изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.). Дисциплинска комисија води поступак у складу са правилима општег управног поступка. Дисциплинску Комисију чине: директор школе који је обавезни члан и председник комисије, одељењски старешина или стручни сарадник - члан комисије и наставник који предаје ученику - члан комисије. Комисија је дужна да ученика саслуша, обавезно у присуству родитеља ако је малолетан, да му прочита изјаве сведока, да му омогући да се о тим изјавама изјасни, а ако је то неопходно и да суочи сведоке са учеником.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник. Записник садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђену одговорност и степен утврђене одговорности за извршену повреду теже обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности и слично.

Закључак комисије садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка доставља се ученику, односно његовом роди­те­љу/законском заступнику.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања,а за учињену повреду забране из чланова 110-112. Закона o основама система образовања и васпитања покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

Члан 47

Ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак или има изречену било коју васпитно-дисциплинску меру не може да иде на екскурзију или студијско путовање до окончања истог.

Члан 48

Отправак одлуке, односно решења о изрицању васпитно-дисциплинске мере или решења којим се ученик ослобађа од одговорности, у писменој форми се доставља родитељу, односно старатељу ученика, и то лично, или препорученом пошиљком у року од 8 дана од дана доношења исте.

VII ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ИСКЉУЧУЈУ ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ

Члан 49

Две врсте околности искључују постојање повреде обавеза ученика:

 1. радња ученика извршена у нужној одбрани;
 2. радња извршена у крајњој нужди.

Нужна одбрана је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра, или добра другога, одбије истовремени противправни напад.

Крајња нужда постоји када је радња извршена да би учинилац од свог добра, или добра другога отклонио истовремену опасност која се на други начин није могла отклонити, а при томе, учињено зло није веће од зла које је претило.

Прекорачење нужне одбране и крајње нужде не искључује дисциплинску одговорност. Прекорачење нужне одбране постoји ако се у одбијању истовременог противправног напада пређе граница одбране која је неопходо потребна да би се тај напад одбио.

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 50

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Поступак споразумног решавања спора који настане због материјалне штете ко­ју Школи причини ученик уређује се правилником о дисциплинској и материјалној од­говорности ученика.

У случају да се споразум не постигне, Школа покреће судски поступак за нак­наду штете.

ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

Члан 51

Родитељ ученика је одговоран:

 1. за редовно похађање наставе;
 2. за редовно похађање припремне наставе;
 3. да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести Школу;
 4. да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана пре­стан­ка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или дру­гом релевантном документацијом;
 5. да на позив Школе активно учествује у свим облицима васпитног рада са учеником;
 6. за повреду забране учињену од стране ученика;
 7. за теже повреде обавезе ученика;
 8. да поштује правила Школе.

Родитељ је дужан да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

Родитељ је дужан да за ученика обезбеди електронски уређај који омогућава праћење и учешће у настави на даљину помоћу микрофона и камере.

Родитељ је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавести одељењског старешину о евентуалним кваровима или сметњама на уређају, као и очекиваном времену враћања уређаја у функцију.

VIII ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 52

Ученик/његов родитељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чланова 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери. 

Члан 53

 Школски одбор решава по жалби из члана 57 овог Правилника у року од 15 дана, од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора. 

Члан 54

Школски одбор, у другом степену, дужан је да донесе решење о укидању решења о искључењу ученика из Школе или да потврди, о чему доноси посебно решење. 

Члан 55

 Ученик који сматра да су му изрицањем васпитно-дисциплинске мере, на основу коначних одлука или недоношењем одлука органа Школе, повређена права утврђена Законом или забрана из чланова 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања (а која утичу на статус ученика), може да поднесе захтев за заштиту права Министарству просвете у року од 8 дана од сазнања за повреду својих права.

Против другостепеног решења о изреченој васпитно-дисциплинској мери, ученик oдносно његов родитељ има право на судску заштиту у управном спору.

IX ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНИМ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 56

Одељењски старешина води евиденцију о васпитном раду са ученицима. Евиденција садржи следеће податке:

– име и презиме ученика,

– датум изрицања, врста и разлог изрицања васпитне мере,

– саветодавани рад са учеником (датум и садржај рада),

– саветодавни рад са родитељем (датум и садржај рада).

 Стручни сарадник води евиденцију о саветодавном раду са ученицима и родитељима ученика којима су изречене васпитне као и васпитно-дисциплинске мере као и евиденцију о сарадњи са установама социјалне и здравствене заштите у циљу промене понашања ученика.

 Секретар води евиденцију о изреченим васпитно-дисциплинским мерама.

 У евиденцију о изреченим васпитно-дисциплинским мерама уносе се следећи подаци:

 • презиме очево име и име ученика,
 • разред и одељење,
 • датум изрицања и врста изречене мере,
 • орган који је изрекaо меру,
 • да ли је ученик раније чинио повреде обавеза,
 • да ли је подношена жалба на првостепено решење и ко је уложио жалбу – одлука другостепеног органа,
 • подаци о ублажавању, укидању или брисању васпитно-дисциплинске мере,
 • посебне напомене.

 Подаци који су садржани у наведеној евиденцији су строго поверљиве природе и могу бити доступни само директору, стручно-педагошкој служби, секретару школе и надлежним инспекцијским службама.

Евидентирање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима

Члан 56а

Евиденцију о току спровођења активности води лице које је задужено за њено остваривање и праћење.  Евиденција садржи следеће податке:

 • Име и презиме ученика
 • Датум реализовања друштвено-корисног рада
 • Трајање друштвено-корисног рада
 • Активности у оквиру друштвено-корисног рада

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе зависно од тога која је васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена, и то за активности одређене уз:

- васпитне мере опомена и укор одељењског старешине-извештава се одељенско веће;

- васпитну меру укор одељењског већа - извештава се одељенско веће;

- васпитно-дисциплинску меру укор директора - извештава се директор школе;

- васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа - извештава се наставничко веће.

X НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАНЕТЕ ШКОЛИ

Члан 57

Ученик/његов родитељ  одговарају за материјалну штету коју ученик нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари, односно проценом вредности оштећене ствари.

Процену штете врши Комисија.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога Комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа којем је штета нанета.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика/његовог родитеља материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

На решење директора о материјалној одговорности ученик/његов родитељ може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Одлука Школског одбора је коначна.

ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА

Члан 58

Ученик на почетку сваке школске године задужује комплет уџбеника за текућу школску годину. 

Члан 59

Ученик има право бесплатног коришћења школске библиотеке, а запослени у библиотеци воде ажурну евиденцију о задуживању уџбеника и позајмљивању и издавању лектире и остале библиотечке грађе. Ученици Школе могу позајмљивати и враћати литературу којом располаже библиотека сваког радног дана, у периоду од 10 до 13 часова.

Ученик може да узме на читање једну публикацију или више, уколико представљају целину. Ученик не може узети на читање истовремено више од три публикације. Преузету литературу ученик не може задржати дуже од 14 дана, уз могућност продужења рока коришћења за још 10 дана од истека првобитног рока од 14 дана. 

Члан 60

Сваки ученик је дужан да се о уџбеницима из члана 58 стара с дужном пажњом коју би посветио својим књигама и да на крају школске године задужени комплет уџбеника раздужи у истом стању у којем су уџбеници задужени на почетку школске године. За време коришћења уџбеника, ученику је забрањено подвлачење текста у уџбенику, писање по корицама и странама уџбеника, савијање листова, као и било које друго оштећење уџбеника.

Сваки ученик је дужан да се о позајмљеној литератури из члана 59 стара с дужном пажњом коју би посветио својим књигама и да након коришћења, у року предвиђеном чланом 59, позајмљену литературу врати у истом оном стању у којем је преузета.

За време коришћења позајмљене литературе, ученику је забрањено подвлачење текста, писање по корицама и странама књига, као и било које друго оштећење књига. 

Члан 61

Ученик је дужан да задужени комплет уџбеника из члана 58 раздужи на крају школске године, приликом чега запослени у Библиотеци прегледа уџбенике и утврђује да ли су уџбеници враћени у истом стању у којем су били предати ученику на почетку школске године. Родитељ је у обавези да надокнади целокупну причињену штету која је на уџбеницима утврђена приликом раздуживања уџбеника на крају школске године. 

Уколико се на крају школске године приликом раздуживања уџбеника утврди да је ученик неки од уџбеника током коришћења изгубио, оштетио или уништио, родитељ је дужан да Савременој гимназији надокнади целокупну штету у висини тржишне вредности уџбеника у тренутку накнаде штете, а уколико се ради о уџбенику којег нема на тржишту, родитељ је дужан да надокнади новчану штету у висини по којој је Савремена гимназија уџбеник прибавила у тренутку када је уџбеник био расположив на тржишту. 

Члан 62

Уколико ученик позајмљену књигу или другу публикацију из члана 59 изгуби, оштети или уништи, родитељ је дужан да Савременој гимназији надокнади целокупну штету у висини тржишне вредности позајмљене књиге или друге публикације у тренутку накнаде штете, а уколико се ради о књизи или другој публикацији које нема на тржишту, родитељ је дужан да надокнади новчану штету у висини по којој је Савремена гимназија књигу или другу публикацију прибавила у тренутку када је иста била расположива на тржишту. 

Уколико ученик позајмљену књигу или другу публикацију не врати у року из члана 59 став 2, родитељ је дужан да Савременој гимназији плати казну, и то у износу од 5 евра у динарској противвредности на дан плаћања по продајном курсу Народне банке Србије, за сваку започету недељу након истека напред наведеног рока.

 IV ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 63

Родитељи и трећа лица (у даљем тексту: остала ли­ца) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 64

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве раднику обезбеђења, ради евидентирања посете.

Члан 65

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лици­ма која се затекну у школској згради понашају уљудно.

Члан 66

Родитељи, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

 1. да благовремено обавештавају Школу о спречености свог детета да присуствује настави и да правдају изостанке свог детета у законском року;
 2. да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;
 3. да на позив органа Школе учествују у појачаном васпитном раду који се спроводи над учеником;
 4. да редовно измирују уговорну обавезу плаћања школарине према Школи;
 5. да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и вла­дање свог детета;
 6. да учествују у раду органа Школе чији су чланови.

Члан 67

Родитељи имају обавезу да се путем платформе за родитеље редовно информишу о распореду часова, градиву, изостанцима ученика, као и о оценама ученика. 

Члан 68

Родитељима ученика и трећим лицима забрањено је:

 1. уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 2. пушење у простору Школе, што подразумева: сваки затворени радни и јавни простор, сваки други затворени простор који је са тим простором повезан (ходници, степеништа, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, ученички клуб, помоћни објекти, простор који је издат другим корисницима и др), дворишни простор;
 3. уношење, односно коришћење алкохола, опијата, наркотичког средства и других средстава са психоактивним дејством;
 4. да бораве неприкладно одевени у просторијама Школе (у кратким панталонама, бермудама, 3/4 панталонама, мајицама без рукава, мајицама које не покривају стомак, у провидној одећи, мини-сукњама, папучама или на други начин неприкладно одевени) и да својим начином одевања не изражавају своју политичку, верску или другу личну припадност;
 5. неовлашћено снимање у просторијама Школе и објектима у којима се обавља настава.

У случајевима од 1 до 4 родитељима ученика и трећим лицима забрањен је улазак у Школу.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69

Даном ступања на снагу Правила престаје да важи Правилник о понашању деловодни број 93-1/2019 од 21.03.2019. године.

Члан 70

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

__________________________

Биљана Тадић Кулето

Правила су заведена под деловодним бројем 1-70-1/2020, од 10.08.2020. године, објављена су на огласној табли Школе дана 10.08.2020. године, а ступила су на снагу дана 18.08.2020. године. 

Секретар Школе

_____________________

Живана Тампоља

 

* ИКТ систем је технолошко-организациона целина која обухвата: електронске комуникационе мреже у смислу електронске комуникације; уређаје или групе међусобно повезаних уређаја, таквих да се у оквиру уређаја, односно у оквиру барем једног из групе уређаја, врши аутоматска обрада података коришћењем рачунарског програма; податке који се чувају, обрађују, претражују или преносе помоћу напред наведених средстава, а у сврху њиховог рада, употребе, заштите или одржавања; организациону структуру путем које се управља ИКТ системом.

** Криптобезбедност је компонента информационе безбедности која обухвата криптозаштиту, управљање криптоматеријалима и развој метода криптозаштите. Криптозаштита је примена метода, мера и поступака ради трансформисања података у облик који их за одређено време или трајно чини недоступним неовлашћеним лицима.

 

 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.