PRIRUČNIK ZA RODITELJE - kombinovani program

PRIRUČNIK ZA RODITELJE

KOMBINOVANI PROGRAM

 

I Uvod u kombinovani

Kombinovani program je idealan spoj gimnazije opšteg tipa i međunarodnog Cambridge obrazovanja. Koncept ovog programa zasnovan je na ideji da se našim učenicima pruži najsavremeniji pristup izučavanju predmeta nacionalnog gimnazijskog program na srpskom jeziku, ali i mogućnost da svoje srednjoškolsko obrazovanje upotpune Cambridge International Education diplomom uz predmete internacionalnog kurikuluma koje izučavaju na engleskom jeziku. Uz ovakvu, internacionalnu diplomu, učenicima su otvorena vrata studija u inostranstvu.

Međunarodno obrazovanje jeste koncept baziran na programu Cambridge International Education, Velika Britanija (daljem tekstu: Cambridge International). Cambridge International je institucija pod okriljem Univerziteta u Kembridžu, čiji je glavni cilj edukacija učenika u svrhu postizanja najboljih rezultata i ispunjavanja najviših kriterijuma internacionalnog obrazovanja. U saradnji sa Univerzitetom Kembridž i mnoštvom vladinih i nevladinih organizacija u preko 160 zemalja, Cambridge International postavlja najviše standarde koji učenike Cambridge International programa u preko 10.000 škola priprema za samostalno koncipiranje, analizu i kritičko rezonovanje različitih problema iz više od 50 oblasti.

The Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) jeste program u okviru Cambridge International sa naprednim kurikulumom, koji učenike osposobljava da samostalno i kritički analiziraju i rešavaju probleme u više od 50 stručnih oblasti. U okviru AICE programa, svaki predmet nosi određeni broj kredita u odnosu na nivo na kom se predmet obrađuje. Tako, predmeti AS nivoa nose 1 kredit, a predmeti A nivoa nose 2 kredita. Za mogućnost dobijanja AICE diplome, potrebno je položiti ispite iz AICE predmeta, koji zbirno iznose 7 kredita.

Na Kombinovanom programu, Savremena gimnazija svojim učenicima nudi sledeće AICE predmete u okviru AICE programa: English Language, English General Paper, Information Technology, Global Perspectives and Research i Business. Predmeti koji iznose 1 kredit su predmeti AS nivoa (English, English General Paper, Global Perspectives and Research), dok su predmeti koji iznose 2 boda predmeti A nivoa (Information Technology, Business).

Za svaki položeni predmet, učenik dobija Statement of Result/Certificate (u daljem tekstu: sertifikat) koji dokazuje da je učenik savladao gradivo iz navedenog predmeta i uspešno položio ispit sa određenom ocenom. Na osnovu položenih ispita čiji predmeti iznose 7 kredita, učenik ostvaruje mogućnost za dobijanje AICE diplome.

II Plan i program

U toku svog gimnazijskog školovanja, učenici pohađaju nastavu iz pet AICE predmeta: English, English General Paper, Information Technology, Global Perspectives and Research i Business.

Škola zadržava pravo na promenu fonda časova iz AICE predmeta u slučaju potrebe učenika i Škole, a u cilju postizanja boljih rezultata na ispitima iz AICE predmeta.

Učenik ostvaruje pravo na zvaničnu diplomu koju izdaje Cambridge International Education tek po uspešnom polaganju svih predmeta, čime je ostvario svih sedam kredita i minimalnu ocenu E na svakom ispitu. Ukoliko učenik ne položi sve predmete na ispitima, Cambridge International izdaje Statement of Results/Certificate, odnosno, pojedinačni sertifikat za svaki položen predmet.

III AICE predmeti

Učenici pohađaju nastavu iz pet AICE predmeta: English General Paper, English, Global Perspectives and Research, Information Technology i Business.

ENGLISH GENERAL PAPER (AS level)

Nastava AICE English General Paper predmeta se sprovodi u dva časa nedeljno, u IV razredu. Učenici stiču uslov za izlazak na ispit iz AICE English General Paper na kraju IV razreda. Ukoliko učenik ne položi ispit u junu, u prvom predviđenom roku na kraju IV razreda, učenik može izaći na isti ispit u novembarskom roku iste godine.

Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (esej i test razumevanja), kako bi uspešno položili AICE English General Paper.

AICE English General Paper predmet pokriva teme koje se tiču ekonomije, istorije, modernog društva, globalizacije, nauke, etike i politike, što utoliko omogućava učenicima da steknu potrebno znanje za uobličavanje svoje misli i mogućnost da prošire svoje vidike.

Ishod i ciljevi pohađanja ovog predmeta jesu razvijanje i unapređenje engleskog jezika, kako u pisanoj formi, tako i u komunikaciji; podizanje svesti o različitim globalnim temama današnjice; razvijanje samostalnog rezonovanja, analize, sinteze i kritičkog mišljenja, kao i razvijanje valjane logičke argumentacije u pisanoj i usmenoj formi.

ENGLISH (AS level)

Nastava AICE English predmeta se sprovodi kroz jedan čas nedeljno u I i II razredu i kroz dva časa nedeljno u III razredu. Sam predmet je koncipiran tako da učenici na kraju IV razreda polažu ispit na kom predstavljaju svoje znanje engleskog jezika, ali se učenicima daje i mogućnost da na kraju II razreda izađu na ispit English as a Second Language u okviru IGCSE Cambridge International kvalifikacije. Učenici ispit iz AICE English predmeta polažu na kraju III razreda. Ukoliko učenik ne položi ispit u junu, u prvom predviđenom roku za polaganje, učenik može izaći na isti ispit u novembarskom roku iste godine, kao i na kraju IV razreda, u predviđenim rokovima.

Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena ispita), kako bi uspešno položili AICE English.

AICE English predmet kroz različite teme osposobljava učenike da spoznaju sve čari i mogućnosti primene engleskog jezika. Učenici tokom I, II i III razreda rade na poboljšanju svog pisanja, formulisanja misli u pismenoj i usmenoj formi i pravilnom korišćenju engleskog jezika kroz različite stilove i formalne upotrebe jezika. Učenici stiču uslov za izlazak na ispit na kraju III razreda, u predviđenim rokovima (jun, novembar), ali mogu iskoristiti priliku da na kraju II razreda, polažu ispit IGCSE English as a Second Language, koji će im omogućiti da steknu vredno iskustvo na ispitima i pre ispita AS English Language na kraju III razreda. 

Ciljevi pohađanja AICE English predmeta predstavljaju jasno, koncizno, precizno i kreativno izražavanje u pismenoj i usmenoj formi, korišćenjem engleskog jezika, kao i mogućnost analize različitih stilova i formalnih primena engleskog jezika.

GLOBAL PERSPECTIVES AND RESEARCH (AS level)

Nastava AICE Global Perspectives and Research predmeta se sprovodi u I i II razredu kroz dva časa nedeljno, dok se u III razredu sprovodi kroz jedan čas nedeljno. Na kraju III razreda, učenici stiču uslov da izađu na ispit, na kom predstavljaju svoje stečene sposobnosti kritičkog mišljenja i argumentacije. Ukoliko ne postigne zadovoljavajuće rezultate ili ne izađe na ispit na kraju III razreda, u junu, u prvom predviđenom roku, učenik može izaći na ispit u novembarskom roku iste godine ilii na kraju IV razreda u predviđenim rokovima (jun, novembar).

Na kraju II razreda, učenici mogu izaći na ispit IGCSE Global Perspectives, u okviru IGCSE Cambridge International kvalifikacije, kako bi stekli vredno iskustvo na ispitima i unapredili svoje veštine do polaganja AICE Global Perspectives and Research na kraju III razreda.

Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (esej, video prezentacija projekta, pismeni ispit), kako bi uspešno položili AICE Global Perspectives and Research.

AICE Global Perspectives and Research predmet kroz različite teme osposobljava učenike da na pravilan, valjan i logički ispravan način formulišu svoj argument, kao i da analiziraju tuđe argumente, poštujući univerzalna pravila filozofije naučnog istraživanja.

Ciljevi pohađanja AICE Global Perspectives and Research predmeta ogledaju se u jasnoj i preciznoj formulaciji problema, sposobnosti analize i kritičkog mišljenja, kao i u mogućnosti sprovođenja projekta u cilju podizanja svesti ili rešenja nekog problema.

INFORMATION TECHNOLOGY (AS & A level)

Nastava AICE Information Technology predmeta se sprovodi u svim razredima kroz jedan čas nedeljno. Kako je Information Technology predmet koji iznosi dva boda, učenik je u mogućnosti da deo ispita položi na kraju III razreda u predviđenim rokovima (jun, novembar), a deo na kraju IV razreda u istim rokovima. Takođe, učenik može na kraju IV razreda, polagati celokupan ispit u predviđenim rokovima (jun, novembar).

Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena rada i dva praktična rada), kako bi uspešno položili AICE Information Technology.

AICE Information Technology predmet osposobljava učenike da samostalno razmatraju različite probleme vezane za informacione tehnologije, uči ih savesnom i odgovornom korišćenju različitih vidova tehnologije i web sadržaja, ali ih i podstiče da razvijaju svoju kreativnost i inovativnost.

Ciljevi pohađanja AICE Information Technology predmeta podrazumevaju sposobnost analize mnogostrukih sadržaja informacionih tehnologija i njihovog uticaja; korišćenje interneta na siguran način; razumevanje hardverskih komponenti i softvera u okviru informacionih tehnologija, kao i metode unapređenja istih.

BUSINESS (AS & A level)

Nastava AICE Business predmeta se sprovodi u svim razredima kroz dva časa nedeljno. Kako je AICE Business predmet koji iznosi dva boda, učenik je u mogućnosti da deo ispita položi na kraju III razreda u predviđenim rokovima (jun, novembar), a deo na kraju IV razreda u istim rokovima. Takođe, učenik može na kraju IV razreda, polagati celokupan ispit u predviđenim rokovima (jun, novembar).

Učenici su u obavezi da polože sve komponente ispita (dva pismena rada i studija slučaja), kako bi uspešno položili AICE Business.

AICE Business predmet omogućava učenicima da, kao mladi poslovni ljudi, samostalno analiziraju različite poslovne strategije, inovacije i ideje, kao i da spoznaju čari marketinga, menadžmenta i poslovne etike.

Ciljevi pohađanja AICE Business predmeta podrazumevaju sposobnost analize različitih poslovnih strategija, organizacione strukture i ideja u menadžmentu, ali i pružanje mogućnosti učenicima da razviju sopstveni integritet, etički okvir u kom će donositi poslovne odluke i graditi preduzetnički duh.

IV Ispiti i ispitni rokovi

USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA:

Pre polaganja AICE predmeta u predviđenim rokovima, učenici izlaze na probne ispite.

Probni ispiti služe za bliže određivanje pripremljenosti učenika za polaganje ispita. Probne ispite organizuje i sprovodi Savremena gimnazija, dok se ocenjivanje sprovodi na osnovu Cambridge International Pravilnika o ocenjivanju. Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na kriterijum na osnovu kog se ocenjuje probni ispit.

Probni ispiti se održavaju u januaru, za polaganje ispita u junskom ispitnom roku; i u junu, za polaganje ispita u novembarskom ispitnom roku. Raspored održavanja probnih ispita određuje Savremena gimnazija, koja je dužna da putem elektronske pošte obavesti zakonskog zastupnika učenika i učenika o tačnom danu i vremenu probnih ispita 7 dana pre održavanja istih.

Svi učenici koji žele da izađu na ispit, u obavezi su i da izađu na prvi probni ispit za ispitni rok u kome izlaze na ispit. Međutim, učenici imaju pravo da izađu na prijavljeni ispit u novembarskom roku pod uslovom da na probnom ispitu u junskom roku probnih ostvare uspeh od minimum 50% iz prijavljenog predmeta na probnom ispitu.

ORGANIZACIJA ISPITA:

Ispiti se organizuju u Savremenoj gimnaziji, po programu i u skladu sa pravilnikom Cambridge International.

Ispiti se polažu pismeno i usmeno, pred odgovornim licima angažovanim od strane škole, zaduženim za regularnost polaganja ispita (Invigilators). Lice zaduženo za regularnost ispitnog roka i usklađenost postupka polaganja ispita sa pravilima i procedurama definisanim od strane Cambridge International jeste Cambridge Exam Officer..

Termine ispita utvrđuje Cambridge International, o čemu obaveštava Školu, koja je obavezna da o održavanju istih obavesti učenike i njihove zakonske zastupnike putem mejla najkasnije 10 dana pre početka prvog ispita u ispitnom roku.

Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na utvrđivanje, promenu ili korekciju termina ispita.

PRIJAVA ISPITA:

Prijave za polaganje ispita se podnose popunjavanjem online formulara koji se nalazi u okviru zvaničnog mejl obaveštenja upućenog zakonskim zastupnicima učenika, sa zvanične mejl adrese Škole. U februaru se podnose prijave za junski ispitni rok, odnosno u junu za novembarski ispitni rok. Tačan period za prijavu ispita utvrđuje Cambridge International.

Prijavu za izlazak učenika na ispit, zakonski zastupnik je dužan da podnese Školi popunjavanjem online formulara najkasnije do datuma koji je naveden u prijavnom formularu.

U slučaju prijave izlaska na ispit nakon isteka perioda koji utvrđuje Cambridge International za prijavu ispita uplaćuje se naknada za kasnu prijavu ispita, čiji iznos utvrđuju Cambridge International i Škola.

Ukoliko se učenik prijavi za polaganje ispita nakon roka za prijavu u februaru za junski ispitni rok, odnosno junu za novembarski ispitni rok, zakonski zastupnik je dužan da plati naknadu za kasnu prijavu izlaska na ispit.

Prijave za polaganje ispita uz plaćanje naknade za kasnu prijavu ispita o trošku zakonskog zastupnika učenika, mogu se podneti najkasnije mesec dana pre početka ispitnog roka po rasporedu Cambridge International.

Visinu troškova izlaska na ispit, kao i naknade za kasnu prijavu izlaska na ispit, određuju Cambridge International i Škola. Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na određenje i korekciju visine troškova polaganja ili kasne prijave ispita koju utvrđuje Cambridge International.

RASPORED ISPITA:

Ispiti se organizuju u junskom i novembarskom ispitnom roku. Raspored ispita određuje Cambridge International.

Raspored ispita upućuje Cambridge International Savremenoj gimnaziji i ne može se menjati na zahtev učenika ili zakonskog zastupnika učenika Škole.

Škola je dužna da o rasporedu Cambridge International ispita mejlom obavesti učenike i zakonske zastupnike učenika najkasnije 10 dana pre prvog održanog ispita u ispitnom roku.

TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA:

Troškovi jednog polaganja ispita u junskom ili novembarskom ispitnom roku u drugoj, trećoj i četvrtoj godini školovanja uračunati su u školarinu za te školske godine.

Zakonski zastupnik je dužan da blagovremeno izvrši prijavu izlaska učenika na ispit u junskom, odnosno novembarskom roku, popunjavanjem online formulara, najkasnije do datuma koji je naveden u prijavnom formularu. 

Škola je dužna da o prijavi ispita obavesti zakonske zastupnike učenika putem mejla najkasnije u januaru za junski ispitni rok, odnosno u maju za novembarski ispitni rok.

U slučaju neblagovremenog obaveštenja do navedenog datuma u prijavnom formularu, Škola neće prijaviti učenika za polaganje ispita u prvom sledećem ispitnom roku.

U slučaju da učenik po prijavi ispita nije pristupio polaganju ispita, nije položio ispit ili nije zadovoljan ocenom iz ispitnog predmeta, može ga ponovo polagati u narednom ispitnom roku, pri čemu troškove prijave polaganja ispita snosi zakonski zastupnik.

Visinu troškova prijave za polaganje ispita u slučajevima da učenik nije pristupio polaganju ispita, nije položio ispit ili nije zadovoljan ocenom iz ispitnog predmeta, određuju Cambridge International i Škola.

Škola ni na koji način ne može uticati na visinu troškova za polaganje ispita koju utvrđuje Cambridge International.

ISHOD ISPITA:

Da bi učenik dobio AICE Diplomu, potrebno je da položi sve ispite iz AICE predmeta predviđene planom i programom na Kombinovanom programu sa minimalnom ocenom E i ostvarenih 40% iz svih komponenti ispita.

Ispitnu dokumentaciju pregleda Cambridge International Education, te na osnovu toga izdaje Statement of Results/Certificate, kao i zvaničnu diplomu, ukoliko učenik položi sve predviđene ispite.

Savremena gimnazija ni na koji način ne može uticati na izdavanje istih.

U odnosu na broj ostvarenih poena iz svih komponenti na određenom ispitu, učenik može biti ocenjen na sledeći način:

Broj poena u procentima/Ocena

100-90 A*
80-89 A
70-79 B
60-69 C
50-59 D
40-49 E
20-39 F
0-19 U
Smatra se da je učenik položio ispit ukoliko ostvari minimum 40% i ocenu E iz svih komponenti.

Ocena za celokupan ispit jeste jedinstvena i određena je prema procentu koji se dobija prosekom svih komponenti.

Učenik je ostvario uslov za AICE diplomu ukoliko je položio sve AICE ispite na Kombinovanom programu sa minimalnom ocenom E.

V Gde je sve priznata AICE diploma?

Cambridge AICE diploma je zvaničan dokument koji izdaje Cambridge International Education, te je veoma cenjen na univerzitetima i na tržištu rada širom sveta.

Možemo izdvojiti jedan od najprestižnijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama - Yale University, koji ne samo da vrednuje i priznaje Cambridge AICE diplomu, već priznaje i položene predmete A nivoa, koji učenika mogu osloboditi određenih delova SAT-a (Suite of Assessment Test), prestižnog prijemnog ispita za univerzitete u Americi.

Takođe, i na prestižnom Univerzitetu Oksford, učenici su u mogućnosti da prilože rezultate pri konkurisanju za upis, što doprinosi njihovoj kvalifikaciji za upis ovog univerziteta.

AICE diploma je priznata u preko 160 zemalja sveta od kojih možemo napomenuti Kanadu, Ameriku, Evropu, Veliku Britaniju, Vijetnam, Singapur, Novi Zeland, Australiju i još mnoge druge.

Na zvaničnom sajtu Cambridge International možete pristupiti stranici sa potrebnim informacijama za sve univerzitete koji vrednuju AICE diplomu i za sve zemlje u kojima se ti univerziteti nalaze. Pozivamo vas da potražite dalje informacije na stranici: http://recognition.cambridgeinternational.org i uverite se u kvalitet Cambridge AICE

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.