Konkurs za umanjenje školarine za 2024/25. godinu

Na osnovu člana 4 i člana 7 Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na stipendiju Savremene gimnazije del br. 128-1/2019 od 10. 04. 2019. godine (u daljem tekstu: pravilnik), Savremena gimnazija raspisuje

KONKURS ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE U SAVREMENOJ GIMNAZIJI ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane: 

 • učenici koji prvi put upisuju prvi razred Savremene gimnazije, pod uslovom da je zakonski zastupnik učenika-kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, i to na osnovu uspeha u školovanju i postignutih rezultata, odnosno posebnih dostignuća (pohvale, sertifikati, diplome, medalje, članci iz novina i sl), u skladu sa kriterijumima iz ovog konkursa.
 • učenici Savremene gimnazije koji upisuju drugi, treći i četvrti razred, pod uslovom da su ostvarili pravo na umanjenje školarine u školskoj 2023/2024. godini, u skladu sa kriterijumima iz ovog konkursa, kao i pod uslovom da imaju zaključenu ocenu iz vladanja odličan (5) na kraju prvog i drugog polugodišta u školskoj 2023/2024. godini.

II POTREBNA DOKUMENTA 

Kandidat, odnosno zakonski zastupnik kandidata, učenika koji prvi put upisuje prvi razred Savremene gimnazije, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • popunjava elektronsku prijavu „Prijava za podstrek za najbolje učenike Savremene gimnazije“ elektronskim putem, objavljenu na web-sajtu https://www.savremena-gimnazija.edu.rs/stipendije-osmaci/ 
 • motivaciono pismo u elektronskom formatu od maksimalno 500 reči, u kome učenik argumentovano objašnjava zašto zaslužuje umanjenje školarine, i to na elektronsku adresu office@savremena-gimnazija.edu.rs;
 • skenirana svedočanstava za peti, šesti i sedmi razred, kao i skeniranu potvrdu ili svedočanstvo osnovne škole o ocenama ostvarenim na kraju osmog razreda, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, i to na elektronsku adresu office@savremena-gimnazija.edu.rs;
 • skeniranu potvrdu posebnih dostignuća (pohvale, sertifikate, diplome, medalje, članke iz novina i sl.) ostvarenih tokom sedmog ili osmog razreda za kadidate koji konkurišu za umanjenja: ZDRAVKO i UMetnost, i to na elektronsku adresu office@savremena-gimnazija.edu.rs.

Kandidat, odnosno zakonski zastupnik kandidata koji je ostvario pravo na umanjenje školarine u okviru Savremene gimnazije u školskoj 2023/2024. godini:

 • popunjava elektronsku prijavu „Prijava za podstrek za najbolje učenike Savremene gimnazije“ elektronskim putem, objavljenu na web-sajtu https://www.savremena-gimnazija.edu.rs/stipendije-osmaci/  
 • podnosi skeniranu potvrdu posebnih dostignuća (pohvale, sertifikate, diplome, medalje, članke iz novina i sl.) ne stariju od 12 (dvanaest) meseci za kadidate koji konkurišu za umanjenja: ZDRAVKO i UMetnost, i to na imejl office@savremena-gimnazija.edu.rs.

Zakonski zastupnik učenika-kandidata je u obavezi da uz prijavu istovremeno putem elektronske pošte, u jednom imejlu, na elektronsku adresu office@savremena-gimnazija.edu.rs pošalje svu napred navedenu potrebnu dokumentaciju i motivaciono pismo uz naznačenje imena učenika-kandidata u ,,Subject” imejla.  

U slučaju da dokumentacija i motivaciono pismo nisu poslati na napred navedeni prijava „Prijava za podstrek za najbolje učenike Savremene gimnazije“ će se smatrati nepotpunom.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je do dana 15. 06. 2024. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana. 

IV KRITERIJUMI ZA DONOŠENJE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE 

 1. Kriterijumi za učenike koji prvi put upisuju prvi razred Savremene gimnazije su sledeći:
 • Umanjenje GENIUS namenjeno je talentovanim učenicima koji su postigli dobre rezultate na gradskim/opštinskim, republičkim ili svetskim takmičenjima i kojima podjednako dobro idu razni predmeti i raznorodne oblasti, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvaren odličan uspeh od petog do osmog razreda tokom osnovnog obrazovanja i
  2. ostvareno prvo, drugo ili treće mesto na gradskom/opštinskom, državnom ili međunarodnom takmičenju iz bilo kog školskog predmeta koji je učenik pohađao od sedmog do osmog razreda.
 • Umanjenje ZDRAVKO namenjeno je sportistima koji su ostvarili dobre rezultate, bilo u individualnom ili u timskom sportu, pod uslovom da je ostvaren najmanje vrlo dobar opšti uspeh na kraju osmog razreda osnovne škole, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvareno prvo drugo ili treće mesto na međunarodnom klupskom sportskom takmičenju, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom sedmog ili osmog razreda, i/ili učešće na međunarodnom sportskom takmičenju u svojstvu člana reprezentacije, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom sedmog ili osmog razreda.
 • Umanjenje UMetnost namenjeno je darovitim mladim umetnicima koji pokazuju interesovanje i talenat za muziku, slikanje, glumu ili bilo koju umetnost, pri čemu su kriterijumi sledeći:
  1. ostvaren odličan uspeh od petog do osmog razreda tokom osnovnog obrazovanja, i
  2. učešće i ostvaren zapažen rezultat na domaćem ili međunarodnom umetničkom takmičenju tokom sedmog ili osmog razreda, i/ili učešće na domaćoj ili međunarodnoj manifestaciji u oblasti kulture tokom sedmog ili osmog razreda.
 • Umanjenje VUKOVAC namenjena je učenicima koji završavaju osmi razred kao nosioci Vukove diplome.

Kandidati se rangiraju prema kriterijumima iz ovog konkursa. 

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

      2. Kriterijumi za učenike Savremene gimnazije koji su ostvarili pravo na umanjenje školarine u školskoj 2023/2024. godini, a koji žele da zadrže pravo na umanjenje školarine su učešće i postignuti rezultati na takmičenjima, učešće u realizaciji internih projekata Savremene gimnazije i lično zalaganje kojim se dokazuje privrženost učenika Savremenoj gimnaziji, pri čemu su kriterijumi sledeći:

 • Za umanjenje GENIUS:
  1. ostvaren odličan uspeh na kraju školske 2023/2024. godine, i
  2. ostvareno prvo, drugo ili treće mesto na gradskom/opštinskom, državnom ili međunarodnom takmičenju iz bilo kog školskog predmeta koji je učenik pohađao u školskoj 2023/2024. godini.
 • Za umanjenje ZDRAVKO:
  1. ostvaren odličan uspeh na kraju drugog polugodišta u školskoj 2023/2024. godini, i 
  2. ostvareno prvo, drugo ili treće mesto na međunarodnom klupskom sportskom takmičenju, bilo u individualnom ili u timskom sportu tokom školske 2023/2024. godine i/ili učešće na sportskom takmičenju u svojstvu člana reprezentacije, bilo u individualnom ili u timskom sportu, tokom školske 2023/2024. godine.
 • Za umanjenje UMetnost:
  1. ostvaren odličan uspeh na kraju školske 2023/2024. godine,
  2. ostvaren zapažen rezultat na domaćem ili međunarodnom umetničkom takmičenju tokom školske 2023/2024. godine,
  3. učešće na domaćoj ili međunarodnoj manifestaciji u oblasti kulture tokom školske 2023/2024. godine.
 • Za umanjenje VUKOVAC:
  1. ostvare odličan opšti uspeh sa prosečnom ocenom 5,00 na kraju školske 2023/2024. godine.

V POSTUPAK 

Kandidat za ostvarivanje prava na umanjenje školarine podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom. Odluku o dodeli umanjenja školarine donosi Osnivački odbor u roku propisanom pravilnikom koji je objavljen na web-sajtu Savremene gimnazije. Odluka Osnivačkog odbora o dodeli umanjenja školarine je konačna.

Savremena gimnazija, odnosno Osnivački odbor nije u obavezi da obrazloži svoju odluku.

Kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na odluku o dodeli umanjenja školarine. 

Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe pravilnika i uslove iz ovog konkursa koji su javno objavljeni na web-sajtu Savremene gimnazije.

VI UMANJENJE ŠKOLARINE

Pravo na umanjenje školarine važi samo za školsku godinu u kojoj je ostvareno, u skladu sa pravilnikom. 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.