PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE ŠKOLARINE SAVREMENE GIMNAZIJE

Na osnovu Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije na sednici održanoj 10. 4. 2019. godine doneo je:


PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE ŠKOLARINE SAVREMENE GIMNAZIJE

I UVOD

Član 1

Umanjenje školarine je finansijski podsticaj učenicima da se upišu u odličnu privatnu školu, dokaz da znanje vredi, sredstvo promocije poštene i zdrave konkurencije među učenicima, javnosti rada, isplativosti rada i vidljivosti rezultata rada.

Negujući kulturu kvalitetnog obrazovanja, Savremena gimnazija (u daljem tekstu: Škola) pruža mogućnost umanjenja školarine učenicima koji pokazuju izvanredne rezultate u raznim oblastima, od matematike do sporta.

II SVRHA UMANJENJA ŠKOLARINE

Član 2

Svrha umanjenja školarine je:

 • pedagoška – povećanje broja najboljih đaka;
 • socijalna – povećana dostupnost visokokvalitetnog obrazovanja koje ne finansira država;
 • društvena odgovornost – osnivači pokazuju osetljivost na problem društva i koriste deo profita za plemenite svrhe;
 • kompetitivna – promocija zdravog takmičenja među đacima;
 • marketinška – promocija dobre prakse i odgovornog ponašanja Škole i osnivača.

Član 3

Budžet za umanjenje školarine učenika je u potpunosti promenljiva kategorija u autonomiji odlučivanja Osnivačkog odbora Škole.

Osnivački odbor za svaku godinu donosi odluku o visini ukupnog budžeta koji Škola izdvaja za umanjenje školarine pre donošenja odluke iz člana 13 ovog pravilnika.

Ukupan budžet koji Škola izdvaja za umanjenje školarine iznosi maksimalno do 10% od ukupnog ugovorenog iznosa školarina za učenike prvog razreda upisane do dana donošenja odluke iz stava 2 ovog člana.

Član 4

Pravo na umanjenje školarine učenici ostvaruju u skladu sa postupkom propisanim odredbama ovog pravilnika, a u skladu sa uslovima iz konkursa koji Škola objavljuje na svom veb-sajtu.

Konkurs za umanjenje školarine sprovodi se u periodu od maja do jula tekuće godine za sledeću školsku godinu.

Član 5

Osnov za umanjenje školarine je Odluka Osnivačkog odbora Škole o umanjenju školarina. Učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik mogu dobiti informaciju o tome da li je učenik-kandidat ostvario pravo na umanjenje školarine od predstavnika Škole putem elektronske pošte.

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane samo u sledećim slučajevima:

 1. za učenike koji prvi put upisuju prvi razred Savremene gimnazije, pod uslovom da je zakonski zastupnik učenika-kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, u skladu sa kriterijumima iz konkursa;
 2. za učenike Savremene gimnazije koji upisuju drugi, treći i četvrti razred, pod uslovom da su ostvarili pravo na umanjenje školarine u godini koja prethodi školskoj godini za koju se raspisuje konkurs za umanjenje školarine.

III VRSTE UMANJENJA ŠKOLARINE

Član 6

U skladu sa Odlukom Osnivačkog odbora, Škola raspisuje konkurs za sledeća umanjenja školarine:

 1. GENIUS MUNDI – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 100% iznosa jednogodišnje školarine;
 2. ZDRAVKO – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 50% iznosa jednogodišnje školarine;
 3. UM-etnost – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 50% iznosa jednogodišnje školarine;
 4. VUKOVAC podrazumeva umanjenje od 10 do 50% iznosa jednogodišnje školarine.

Odlukom kojom se učeniku odobrava umanjenje školarine Osnivački odbor određuje visinu odobrenog umanjenja školarine.

Učenicima koji budu ostvarili pravo na umanjenje školarine umanjenje će se obračunavati na ugovorenu cenu školarine za školsku godinu za koju je učenik-kandidat, odnosno njegov zakonski zastupnik, konkurisao za ostvarivanje prava na umanjenje školarine.

IV NAČIN IZBORA

Član 7

Kriterijumi za odlučivanje o ostvarivanju prava na umanjenje školarine kandidata koji su podneli prijave na konkurs javno se objavljuju na konkursu za upis, čiji je integralni deo i konkurs za umanjenje školarine.

Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe ovog pravilnika i uslove konkursa koji su javno objavljeni na veb-sajtu Škole.

V SPROVOĐENJE KONKURSA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA

Član 8

Sprovođenje konkursa u nadležnosti je Konkursne komisije (u daljem tekstu: Komisija), sastavljene od tri člana koje imenuje Osnivački odbor, a čiji sastav i izbor nisu javni.

Odlukom o imenovanju Komisije imenuje se i predsednik Komisije, a na predlog predsednika Osnivačkog odbora, prostom većinom.

Član 9

Na osnovu podnetih prijava kandidata i priložene dokumentacije Komisija donosi predlog odluke o dodeli umanjenja školarine većinom glasova članova Komisije.

Komisija je u obavezi da predlog odluke o umanjenju školarine dostavi Osnivačkom odboru u roku od 10 (deset) radnih dana od dana dodele svedočanstava, prema kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Predlog odluke Komisije o dodeli umanjenja školarine potpisuje predsednik Komisije.

Član 10

Odluku o dodeli umanjenja školarine donosi Osnivački odbor najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana dobijanja predloga odluke od strane Komisije.

Osnivački odbor će prilikom donošenja odluke o dodeli umanjenja školarine uzeti u obzir predlog Komisije.

Zakonski zastupnik učenika-kandidata i Škola zaključiće Aneks ugovora o školovanju na osnovu Odluke Osnivačkog odbora iz stava 1 ovog člana.

Član 11

U slučaju da, po mišljenju Komisije, više jednako rangiranih kandidata odgovara zahtevima za ostvarivanje prava na umanjenje školarine, Osnivački odbor zadržava pravo da to umanjenje raspodeli na više kandidata ili da dodeli više od jednog umanjenja školarine u skladu sa visinom odobrenog budžeta Škole za umanjenje školarine učenika.

Član 12

Škola, odnosno Osnivački odbor, nije u obavezi da obrazloži svoju odluku.

Učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na Odluku o dodeli umanjenja školarine. Odluka o dodeli umanjenja školarine je konačna.

VI VISINA OSTVARENOG PRAVA I GUBITAK PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE

Član 13

Visina i vrsta umanjenja školarine koje Škola omogućuje učenicima utvrđuju se Odlukom Osnivačkog odbora.

Član 14

Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja.

Osnivački odbor zadržava diskreciono pravo da odobri umanjenje školarine učeniku koji nije učestvovao na konkursu, kao i učeniku koji ne ostvaruje uslove navedene u konkursu, bez objašnjenja.

Svaki oblik kršenja ovih pravila i nepoštovanje školskih pravila ponašanja povlače automatski gubitak prava na umanjenu školarinu.

Odluku o gubitku prava na umanjenu školarinu donosi Osnivački odbor Škole, koja stupa na snagu danom donošenja.

Odobreno umanjenje školarine obavezno se ukida u slučaju raskida ugovora o školovanju.

Za slučaj nepoštovanja ugovorenih rokova i kašnjenja u plaćanju školarine duže od tri meseca u kontinuitetu, učenik koji je ostvario pravo na određeni procenat umanjenja školarine gubi pravo na to umanjenje.

VII OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Član 15

Pravo na umanjenje školarine važi samo za školsku godinu u kojoj je ostvareno.

Ukoliko učenik Savremene gimnazije želi da ostvari pravo na umanjenje školarine i naredne školske godine, potrebno je da konkuriše za umanjenje školarine u skladu sa ovim pravilnikom i uslovima propisanim konkursom.

Povodom zahteva učenika koji se odnosi na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine, direktor Savremene gimnazije je u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahteva pribavi mišljenje odeljenjskog starešine i stručnih saradnika psihologa i/ili pedagoga Savremene gimnazije o njegovom učešću i postignutim rezultatima na takmičenjima, o učešću u realizaciji internih projekata Škole i ličnom zalaganju kojim se dokazuje privrženost učenika ustanovi. Napred navedena mišljenja direktor je u obavezi da dostavi Komisiji u roku od 2 (dva) dana od njihovog pribavljanja.

Neizvršenje ili neuredno izvršenje obaveza iz ovog člana od strane direktora predstavlja povredu radne obaveze i osnov za otkaz ugovora o radu.

VIII ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 16

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju sa važenjem odredbe Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine Savremene gimnazije del br. 28/2018 od 31. 1. 2018. godine, kao i Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na umanjenje školarine Savremene gimnazije del. br. 157-2/2018 od 7. 6. 2018. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na veb-sajtu Škole.

 

U Beogradu, dana 10. 4. 2019. godine

Predsednik Školskog odbora

_______________________________________

Biljana Tadić Kuleto

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.