Pravilnik o polaganju Kembridž ispita

Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije, Zemun, na sednici održanoj dana 16. 10. 2018. godine, doneo je:

PRAVILNIK O POLAGANJU KEMBRIDŽ ISPITA

Sadržaj pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi i način polaganja ispita za Cambridge Secondary 2 (IGCSE) i Advanced level (AS/A levels) nivoe (u daljem tekstu: ispiti), vreme i raspored njihovog održavanja, ocenjivanje, kao i druga pitanja od značaja za polaganje ispita.

Program ispita

Član 2

Ispiti iz člana 1 organizuju se u Savremenoj gimnaziji (u daljem tekstu: Škola) po programu Cambridge International Educationa.

Prijava za polaganje ispita

Član 3

Prijave za polaganje ispita podnose se Školi, u skladu s pravilima Cambridge International Educationa, po pravilu u februaru za majski ispitni rok, odnosno u junu za novembarski ispitni rok, a tačan period za prijavu ispita utvrđuje Cambridge International Education.U slučaju prijave ispita nakon isteka perioda iz stava 1, za prijavu ispita uplaćuje se taksa koju određuje Cambridge International Education.

Član 4

Prijave za polaganje ispita mogu se podneti najkasnije dve nedelje pre dana održavanja prvog ispita određenog rasporedom Cambridge International Educationa, u ispitnom roku za koji se prijave podnose.

Vreme polaganja ispita

Član 5

Ispiti se organizuju po pravilu u majskom i novembarskom ispitnom roku.Raspored ispita određuje Cambridge International Education i ne može se menjati na zahtev učenika ili zakonskog zastupnika učenika Škole.Nakon dostavljanja rasporeda iz stava 2 od strane Cambridge International Educationa, Škola isti prosleđuje učenicima i zakonskim zastupnicima učenika putem elektronske pošte, najkasnije mesec dana pre dana održavanja prvog ispita određenog rasporedom Cambridge International Educationa.

Ponovni ispit

Član 6

Učenik koji nije položio ispit ili nije zadovoljan ocenom iz ispitnog predmeta može ga polagati ponovo u narednom ispitnom roku, o sopstvenom trošku, po cenovniku koji određuje Cambridge International Education.

Način polaganja ispita

Član 7

Ispiti se polažu u prostorijama Škole, i to prema izboru Škole, na sledećim lokacijama:

  1. Beograd, opština Vračar, Šumatovačka ulica br. 45
  2. Beograd, opština Vračar, Masarikova ulica br. 5/3
  3. Beograd, opština Zemun, Cara Dušana br. 34

Škola je u obavezi da o lokaciji na kojoj će se polagati ispiti obavesti elektronskim putem zakonske zastupnike učenika i učenike najkasnije 10 (deset) dana pre svakog ispitnog roka.

Ispiti se sprovode u skladu s pravilnikom Cambridge International Educationa.

Ispiti se polažu pismeno i usmeno, pred licem zaduženim za regularnost ispita. Napred navedeno lice je Cambridge Exam Officer, odnosno lice angažovano u Školi.

Pravilnici Cambridge International Educationa objavljeni su na internet stranici Cambridge International Educationa.

Ocenjivanja ispita

Član 8

Ispite, u skladu sa svojim pravilnikom, ocenjuje Cambridge International Education i Škola ni na koji način ne može uticati na ocenjivanje.

Diploma

Član 9

Ispitnu dokumentaciju pregleda Cambridge International Education, te na osnovu toga izdaje Statement of Results, kao i zvaničnu diplomu. Škola ni na koji način ne može uticati na izdavanje istih.

Troškovi polaganja ispita

Član 10

Troškovi jednog polaganja ispita u majskom ili novembarskom ispitnom roku u drugoj, trećoj i četvrtoj godini školovanja uračunati su u školarinu za te školske godine.

Završne odredbe

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju Kembridž ispita usvojen dana 9. 1. 2018. godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.