Celoživotno učenje: Stalno unapređivanja ličnih, građanskih, društvenih i radnih kompetencija

Aplikacije, programi, digitalni prenosni uređaji i gedžeti, tehnologije, elektronska komunikacija – ovo su pojmovi koji mlađim generacijama opisuju svakodnevicu, dok su većini pripadnika starijih generacija izvor blagog osećaja nelagode.

Svedoci smo velikog i brzog tehnološkog napretka koji se desio u prethodnoj deceniji i koji i dalje traje. S obzirom na to da je tehnologija prisutna u gotovo svim sferama života, možemo slobodno reći da je u proteklih nekoliko godina došlo do promena u čitavom društvu. Promene su duboke i korenite, kako u aspektu organizacije privatnog života tako i u domenu poslovnog okruženja.

Ovo je posledica onoga što nazivamo Četvrtom industrijskom revolucijom – menja se ne samo ono što radimo već i to ko smo. Međutim, ono što nam se prirodno nameće kao pitanje jeste da li smo kao društvo i u kolikoj meri spremni da prihvatimo nove koncepte funkcionisanja i obrazovanja.

Sa tehnološkim razvojem dolazi i do intenzivnih promena na tržištu rada, što se ogleda u nestanku pojedinih tradicionalnih zanimanja, ali i u deficitu kadrova u novim tehnološkim oblastima. Osim toga, edukacija i usavršavanje postaju neophodni u gotovo svim sferama društvenog i ekonomskog života.

Zbog svega navedenog, dolazimo do zaključka da je kontinuitet u radu na sebi i sticanju novih znanja i veština jedini način da idemo u korak sa vremenom i svetom u kome živimo. Učiti znači menjati se, a ličnom promenom i rastom dolazimo do unapređenja čitave društvene zajednice.

Prilagođavanje i aktivno učešće u svim sferama društvenog i ekonomskog života

Celoživotno učenje (permanentno, trajno, kontinuirano obrazovanje – permanent education, lifelong education) uključuje sve oblike učenja i znači učestvovanje u različitim oblicima obrazovnih aktivnosti tokom života, sa ciljem stalnog unapređivanja potrebnih ličnih, građanskih, društvenih i radnih kompetencija. Koncept celoživotnog učenja podrazumeva shvatanje obrazovanja kao kontinuiranog segmenta svakodnevnog života i sticanje i unapređivanje svih vrsta znanja, sposobnosti i kvalifikacija koji će omogućiti ljudima prilagođavanje i aktivno učešće u svim sferama društvenog i ekonomskog života i uticaja na vlastitu budućnost.

Celoživotno učenje donosi još jedan aspekt u ličnom razvoju, a to je fleksibilnost u odabiru pravca kojim ćemo se kretati kroz karijeru, ali i odgovornost prilikom uređivanja te staze. Takođe, važno je naglasiti i uvažavanje svih oblika obrazovanja: formalno (npr. fakultet), neformalno (kursevi, obuke, seminari), informalno i međugeneracijsko učenje. Neophodno je da svi navedeni vidovi obrazovanja budu koegzistentni.

Problem koji je i dalje prisutan jeste taj što ljudi posle diplomiranja uglavnom prestaju da rade na svom obrazovanju. Osim toga, reforma akademskog obrazovanja je u većini obrazovnih institucija sporija od tehnoloških promena i potreba, tako da je u velikom broju slučajeva neophodan kontinuitet u neformalnom obrazovanju.

Lični primer profesora kao najbolji vid prenošenja znanja

U Savremenoj gimnaziji verujemo da je ovakav način obrazovanja prvenstveno važan za profesore kako bi takvo razmišljanje mogli da prenesu i na nove generacije mladih ljudi.

Nastavnici Savremene gimnazije razumeju koncept lifelong learning i rade na svom kontinuiranom usavršavanju, prateći brojne interne i eksterne obuke. Važno je istaći da to usavršavanje nije rezervisano samo za domen predmeta koji predaju već i za lični razvoj, kao i za brojna druga interesovanja koja profesori imaju (veb-dizajn, programiranje, asertivna komunikacija, javni nastup itd.). Kako je lični primer najbolji za prenošenje ovakvog vida znanja, nastavnici ovu ideju prenose i na svoje učenike.

Značaj platforme za učenje na daljinu, radionica i drugih aktivnosti

Posebna pažnja posvećuje se izboru aktivnosti koje se nude učenicima i važnosti obrazovanja koje je šire od nastavnih predmeta i onoga što je propisano programom nastave i učenja. Zato su učenicima Savremene gimnazije dostupni brojni kursevi na našoj platformi za učenje na daljinu. Tu su i OKmatematika i OKengleski, sajtovi na kojima naši učenici mogu unapređivati svoje znanje na drugačiji, zanimljiviji i njihovom nivou i tempu rada prilagođen način.

Na ovaj način oni se navikavaju da sami rade na svom usavršavanju, koje nije obavezno i koje ne zahtevaju profesori, te tako stiču naviku da rade na sebi, i to ne samo u domenu koji im je zadat, propisan ili očekivan već i u domenu sopstvenih interesovanja i talenata. Učenici se redovno obaveštavaju o predavanjima koja im mogu biti korisna u budućnosti.

Važno je istaći i da se za učenike redovno održavaju radionice ili druge vrste aktivnosti na teme koje će im biti potrebne u daljem životu ili koje ih mogu motivisati da pronađu i prepoznaju u sebi nova interesovanja i talente. Da nabrojimo samo neke: „Radionica o preduzetništvu”, „Debatovanje na delu”, „Pisanje CV-ja”, „Radionica u Centru za promociju nauke” itd. Ponosni smo i na činjenicu da sarađujemo sa brojnim institucijama i na taj način pokazujemo učenicima Savremene gimnazije načine za usavršavanje i van škole (Evropski parlament mladih, Mensa, Naučno-tehnološki park itd.).

U skladu sa našom novom strategijom obrazovanja, planiramo ne samo da nastavimo sa ovakvim aktivnostima već i da ih podignemo na viši nivo, tako da su u pripremi nove, raznolike i zanimljive aktivnosti za naše učenike, sve sa ciljem da razvijemo osvešćene mlade ljude željne stalnog usavršavanja.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.