PRAVILNIK O NAČINU REGULISANJA IZOSTANAKA UČENIKA

Na osnovu člana 119 stav 1 tačka 1 i člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni) i Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije – SG doneo je dana 15. 3. 2018. godine

PRAVILNIK O NAČINU REGULISANJA IZOSTANAKA UČENIKA

I Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom reguliše se način pravdanja izostanaka učenika sa svih obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada. Pod obaveznim oblicima obrazovno-vaspitnog rada podrazumevaju se: nastava, vežbe, dopunski rad, pripremni rad, časovi odeljenjskog starešine i odeljenjske zajednice.

Član 2

Učenik ima pravo i obavezu da redovno pohađa nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada koje Škola organizuje.

Nepridržavanje odredaba ovog pravilnika povlači disciplinsku odgovornost učenika.

Član 3

Učenik ne može bez odobrenja predmetnog nastavnika da napusti čas.

Ukoliko se učenik koji je pušten sa časa usled neodložnih potreba ne vrati na čas, izostanak se evidentira kao neopravdani.

Učenici ne smeju da napuštaju čas radi obavljanja privatnih poslova.

Član 4

Učenik koji je opravdano odsutan ili kome je odobreno odsustvo ne može da prisustvuje nastavi na pojedinim časovima.

Nastavnik može da primi učenika na čas provere znanja samo ako je odsutan radi porodične slave ili drugog verskog praznika.

Učenika za kojeg postoji opravdana sumnja da namerno izbegava najavljenu proveru znanja iz predmeta i ne prisustvuje času nastavnik može bez najave, usmeno ili pismeno, oceniti na prvom narednom času kojem učenik prisustvuje.

Član 5

Učenici su dužni da ostanu u učionici 15 minuta nakon početka časa ako predmetni nastavnik nije došao. Učenici su dužni da dežurnog nastavnika obaveste o tome da se predmetni nastavnik nije pojavio, a dežurni nastavnik je dužan da u tom vremenu obezbedi zamenu. Ukoliko se za to vreme predmetni nastavnik ne pojavi ili dežurni nastavnik ne obezbedi zamenu, učenici mogu da napuste taj čas i odu na čas kod dežurnog nastavnika, a čas se evidentira kao neodržan.

Učenici su dužni da poštuju pravila ponašanja škole i da ne ometaju održavanje nastave u drugim odeljenjima.

Član 6

Učenik, njegov roditelj ili staratelj ili zakonski zastupnik ima pravo uvida u Knjigu evidencije radi utvrđivanja izostanka i pristup elektronskom dnevniku.

II Pravdanje izostanaka

Član 7

Roditelj učenika ili staratelj dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od momenta nastupanja sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi, o tome obavesti Školu.

Učenik, roditelj učenika ili staratelj dužan je da u roku od osam da na od dana pre stan ka sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi odgovarajućom lekarskom ili dru gom relevantnom dokumentacijom prav da izostanak učenika i dostavi potpune i tačne kontakt informacije.

Član 8

O zahtevu roditelja učenika ili drugog zakonskog zastupnika da učenik izostane sa nastave odlučuje direktor odmah po postavljanju tog zahteva. Napred navedeni zahtev roditelj učenika ili drugi zakonski zastupnik dužan je da podnese u pisanoj formi pet (5) radnih dana pre samog izostajanja.

Ako je pre donošenja odluke potrebno da se provere neke činjenice, odluka će se doneti što je moguće pre, ali tek nakon provere.Odluka direktora je konačna.

Član 9

Izostajanje učenika do dva (2) vezana radna dana, a najviše 20 radnih dana na nivou školske godine zbog bolesti ili povrede, može se pravdati pisanom izjavom roditelja. Pri čemu se izostanak sa pojedinačnih časova pravda na isti način kao i celodnevno izostajanje.

Izostajanje učenika više od dva (2) vezana radna dana zbog bolesti ili povrede može se prav da ti samo lekarskim uverenjem.

Po isteku roka za obaveštavanje Škole o nastupanju sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi i roka za pravdanje izostanaka, predviđenih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, smatraće se da je izostajanje učenika bilo neopravdano i to će se evidentirati.

Član 10

Izostanci se pravdaju lekarskim uverenjem ili dru gom relevantnom dokumentacijom, koje odeljenjskom starešini donosi roditelj ili učenik uz saglasnost roditelja i koja se čuva do kraja te školske godine.

Ako odeljenjski starešina nije prisutan, opravdanja učenika može prihvatiti dežurni profesor, psiholog ili sekretar Škole (uz napomenu koja se evidentira u dnevniku).

Član 11

Učenik na početku školske godine odeljenjskom starešini prijavljuje prvi dan krsne slave ili drugi verski praznik koji slavi, te se ti izostanci automatski pravdaju. Učenik može da prijavi samo jednu krsnu slavu.

Član 12

Posledice neopravdanog kašnjenja na čas, nedolaska na čas ili odlaska sa časa bez odobre-nja tokom trajanja školskog časa istovetne su posledicama neprisustvovanja celom času.

Škola je dužna da obavesti roditelja o učeniku koji ne re dovno pohađa ili je prestao da pohađa nastavu najkasnije dva dana od dana prestan ka pohađanja nastave.

Učenik koji boravi u prostorijama Škole za vreme trajanja nastave u obavezi je da prisustvuje času.

Kašnjenja na časove evidentiraju se kao neopravdani izostanci. Nastavnik je dužan da učenika koji je zakasnio primi na čas.

Lica zaposlena u Školi u obavezi su da učenika koji provodi vreme u prostorijama Škole, van učionice, uvedu na čas koji ima po rasporedu.

III Napuštanje nastave

Član 13

Ako učenik samovoljno napusti čas, daje mu se neopravdani izostanak. Pod pojmom čas podrazumeva se svaki oblik obrazovno-vaspitnog rada koji Škola organizovano sprovodi sa učenicima u vreme radno-nastavnog dana.

Član 14

Ako učenici organizovano napuste čas, o vaspitno-disciplinskoj meri odlučiće odeljenjsko veće.

Član 15

Ako učenici neopravdano organizovano napuste dva ili više časova, učenicima se utvrđuje adekvatan broj neopravdanih izostanaka, a pored toga ocena iz vladanja smanjuje sa za jednu ocenu zbog narušavanja pravila ponašanja Škole i ometanja procesa nastave.

Član 16

Nastavnik ne može učenika koji ometa nastavu udaljiti sa časa.

Učenika koji ometa nastavu nastavnik će opomenuti i obavestiće odeljenjskog starešinu o ponašanju učenika, nakon časa u usmenoj i/ili pisanoj formi.

Ukoliko učenik, uprkos opomeni nastavnika, nastavi da ometa čas, biće upućen na razgovor u pedagoško-psihološku službu, o čemu će odeljenjski starešina biti obavešten nakon časa u usmenoj i/ili pismenoj formi u obliku izveštaja o događaju.

Učenik je dužan da se po obavljenom razgovoru vrati na čas.

Odluku o opravdanosti ili neopravdanosti izostanka sa časa na kojem je počinjen napred navedeni prekršaj donosi odeljenjski starešina na osnovu izveštaja nastavnika i pedagoško-psihološke službe.

Učenika koji ometa nastavu i remeti proces učenja nastavnik može udaljiti sa časa ukoliko tri usmene opomene i podsećanja na školska pravila nisu prihvaćeni.

Učenik je dužan da se javi pedagoško-psihološkoj službi, odeljenjskom starešini ili mentoru kako bi dao izjavu o razlozima svog ponašanja na času.

Član 17

Nastavnik ne može učenika koji nema uniformu da udalji sa časa. Učenika koji nema propisanu uniformu predmetni nastavnik je dužan da upozori i zamoli da je obuče. Ukoliko učenik ne poseduje uniformu, po završetku časa, predmetni nastavnik obaveštava odeljenjskog starešinu pisanim putem. Protiv učenika se pokreće vaspitno-disciplinski postupak zbog učestalog činjenja lakšeg prekršaja ukoliko se ovo ponovi najmanje dva puta.

Član 18

Nastavnik ne može da udalji učenika koji je došao u školu u neprikladnoj odeći i/ili obući.

Predmetni nastavnik je dužan da upozori i zamoli učenika da se presvuče u odeću koja se smatra prikladnom i koja je u skladu sa Pravilnikom o ponašanju. Ukoliko učenik nema garderobu koja se smatra prikladnom, po završetku časa predmetni nastavnik obaveštava odeljenjskog starešinu pismenim putem. Protiv učenika se pokreće vaspitno-disciplinski postupak zbog učestalog činjenja lakšeg prekršaja ukoliko se ovo ponavi najmanje dva puta.

Član 19

Nastavnik ne može da udalji sa časa učenika koji nema odgovarajući pribor za čas.

Predmetni nastavnik je dužan da odeljenjskom starešini skrene pažnju da učenik dolazi na čas bez odgovarajućeg pribora, usmenim ili pisanim putem. Odeljenjski starešina je dužan da sa učenikom obavi razgovor, kao i da o tome obavesti roditelje/staratelje.

Član 20

Učenik ne sme da napušta čas radi odgovaranja iz drugog predmeta.

Nastavnik ne može da na redovni čas nastave sa jednim odeljenjem poziva učenike drugih odeljenja i razreda radi ocenjivanja iz svog predmeta.

IV Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije

Član 21

Odeljenjski starešina je u obavezi da prati broj neopravdanih izostanaka svakog učenika i u skladu sa brojem nepravdanih izostanaka umanji ocenu iz vladanja.

Za tačnost podataka o izostancima u Knjizi evidencije o obrazovno-vaspitnom radu odgovara odeljenjski starešina, koji je dužan da redovno vodi i nedeljno ažurira evidenciju izostanaka i formira arhivu odeljenja sa dokazima o pravdanju izostanaka.

Ukupan broj izostanaka na kraju školske godine predstavlja zbir izostanaka iz prvog i drugog polugodišta.

Pismena opravdanja se čuvaju do kraja školske godine.

V Završne odredbe

Član 22

Primenu odredaba ovog pravilnika kontrolisaće direktor Škole. Direktor Škole daje uputstvo odeljenjskim starešinama i podnosi izveštaj Nastavničkom veću i Školskom odboru.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu nakon osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu regulisanja izostanaka učenika del. br. 452-7/2017 od 17. 7. 2017. godine.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.