Svetski standardi nastave u Savremenoj: Usvojena nova strategija obrazovanja

Savremena gimnazija, kao deo LINK Educatonal Alliance, usvojila je novu strategiju obrazovanja.

Ova jedinstvena strategija povezuje višegodišnje iskustvo u inovativnoj nastavničkoj praksi i uputstva za unapređenje savremenog procesa učenja i nastave koje je objavilo Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (Cambridge Assessment International Education), imajući pri tome u vidu preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za postupanje u uslovima pandemije virusa COVID-19, aktuelne globalne modele i tendencije u obrazovanju, kao i preporuke Evropske unije.

U fokusu strategije: Sveobuhvatni razvoj dece

U središtu ovog modela nastave je sveobuhvatni razvoj deteta, čime se podstiče akademski uspeh, ali i formiranje zdrave ličnosti. Proces učenja treba da uključi razvoj veština i karaktera, kao i razvoj digitalnih kompetencija učenika, ali i nastavnika. Nova strategija se fokusira na uspešne primere pedagoško-psihološke prakse obrazovnih sistema kao što su finski ili singapurski, a koji su se pokazali efikasnim u realizaciji digitalno orijentisane nastave u kombinaciji sa razvojem ličnosti deteta.

Evaluacija kao instrument za unapređenje kvaliteta nastave

Korišćenje onlajn-nastave u pedagoško-psihološke svrhe je doživelo značajne inovacije jer sada podrazumeva analizu snimanih časova, što nastavnicima omogućava da se kroz samokritičnost i samorefleksiju prilagode obrazovnim potrebama učenika, ali i da unaprede sopstvene pedagoške, psihološke, tehničke i druge kapacitete. Tim psihologa i pedagoga pruža konstruktivnu podršku u refleksivnom procesu i zajedno sa nastavnicima analizira šta je tokom časa bilo dobro primenjeno, a šta je potrebno unaprediti, tako da će pedagozi, psiholozi i nastavnici biti u mogućnosti da dobiju povratne informacije o svom radu, kao i smernice za njegovo unapređenje.

Kreativna interdisciplinarna projektna nastava

U organizaciji projektne nastave, nastavnici dobijaju slobodu da izađu van klasičnih okvira i da u svojim virtualnim i realnim učionicama pronalaze kreativne načine za oplemenjivanje nastave i motivaciju učenika. Sa druge strane, učenici mogu sami da kreiraju projektne zadatke u konsultaciji sa nastavnicima i da formiraju interdisciplinarne timove, u okviru kojih dobijaju ocene ponaosob i kao celina. Savremeni gimnazijalci su tokom prethodne školske godine sa velikim entuzijazmom i vrlo uspešno učestvovali u izradi različitih interdisciplinarnih projekata, koji su kod njih podstakli kreativnost, preduzimljivost i istraživački rad.

Jedinstvena savremena platforma za učenje na daljinu

Zahvaljujući LINKgroup Distance Learning platformi, koja predstavlja prvi i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Srbiji, nastava se u Savremenoj gimnaziji odvija neometano. Učenici i roditelji mogu da prate časove sinhrono ili asinhrono, što je velika prednost u vreme pandemije, a snimci časova su dostupni u arhivi, tako da se mogu gledati u bilo koje vreme i u bilo kom delu sveta. Učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja je vizija obrazovanja koja se u Savremenoj ostvaruje već sada.

Distance Learning platforma, pored toga što pruža podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima u praćenju nastave putem Live stream-a, predstavlja i dobar alat za praćenje napretka učenika kroz domaće zadatke. Ovaj sistem je podržan sistemskim imejlovima kojima se učenici i roditelji obaveštavaju o rokovima za predaju domaćih zadataka, kao i o tome da li je domaći predat u datom roku ili ne. Sistem je povezan i sa SMS-ovima koji učenike i roditelje podsećaju na školske obaveze. Učenici i profesori koriste svoje laptopove i računare, ali i pametne telefone i tablet uređaje, iOS i Android aplikacije. Utisci učenika i njihovih roditelja o nastavi na daljinu realizovanoj u Savremenoj tokom vanrednog stanja potvrđuju da su, uprkos izazovnim novim okolnostima, kvalitet nastave i razmena znanja ostali na istom nivou.

Školski dan u Savremenoj prilagođen novim okolnostima

Za sam povratak u školu neophodne su posebne mere. Nastava se odvija u dva ciklusa, od 8:15 do 10:30 i od 12:10 do 15:00 časova.

Novi model obrazovanja, kao i standardi u procesu učenja koje je postavio Univerzitet u Kembridžu, podrazumeva socijalno-emocionalno učenje i pružanje podrške učenicima kroz razne radionice, grupne sastanke i razgovore „jedan na jedan”, sa ciljem da im se olakša prevazilaženje trauma i navikavanje na nove rutine učenja, druženja i ophođenja u školi generalno. Uz to, kreirani su modeli koji se odnose na reorganizaciju nastave, obaveštavanje roditelja i učenika o preventivnim aktivnostima koje treba sprovoditi. 

Kako bi roditelji i učenici uvek bili informisani o svim pojedinostima, posebno tokom perioda adaptirane nastave, svakodnevno bivaju obavešteni putem sistemskog e-maila. Obaveštenja o školskom gradivu učenici mogu dobijati i putem konsultacija pre ili posle časova, što će skratiti vreme koje bi morali da provode za kompjuterom, a nastavnicima omogućiti da efikasno intervenišu i daju smernice tamo gde je to potrebno. 

Početak školske godine i lepo vreme treba iskoristiti za nastavu van škole, koja se u Savremenoj gimnaziji, sad već tradicionalno, sprovodi kroz koncept „Učionice bez zidova”. Prilikom organizovanja događaja grupe su male, nema aktivnosti koje mogu dovesti do kapljičnog širenja, niti aktivnosti koje podrazumevaju bliski kontakt.

Sve novine koje strategija podrazumeva su u potpunosti usaglašene sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa koronavirusom.

Dodatak savremenoj organizaciji nastave: Radionice u skladu sa Kembridž pristupom

Važan aspekt nove obrazovne strategije jesu radionice i savetodavni rad. U okviru radionica obrađuju se različite teme kao što su društvene vrednosti, etičnost, solidarnost, uzajamna podrška, prihvatanje različitosti i slično. U skladu sa preporukama Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (Cambridge Assessment International Education), u središtu je koncept socijalno-emocionalnog učenja u online okruženju. Kroz razne strategije opuštanja i koncentracije, učenici se upoznaju sa oslobađanjem od stresa, preispitivanjem odluka i kontroli svojih osećanja („mindfulness” radionice). Savremena gimnazija je tokom vanrednog stanja uspešno oformila onlajn učionicu pedagoško-psihološke službe koja je učenicima bila stalno na raspolaganju, kako bi im odgovorila na sva pitanja, pomagala da se izbore sa svojim strahovima, ali i da na najbolji način iskoriste novu situaciju.

Učenje putem onlajn-platforme, tokom vanrednog stanja, podrazumeva i programe specijalno dizajnirane da socijalno-emocionalno učenje podignu na viši nivo. Jedno od kreativnih rešenja jesu i onlajn klubovi/sekcije, gde učenici mogu da snimaju sebe, a onda da proces rada okače na veb-sajt. Projekat je unapred dogovoren i osmišljen i učenici za tu priliku mogu da koriste sredstva koja imaju kod kuće da bi eksperimentisali i doprinosili deljenju znanja. Tako je, na primer, sekcija „English TEA (Teaching, Entertainment, Advancement) Time” uspela da zanimljivim temama podstakne učenike da u vanrednim uslovima budu redovniji i raspoloženiji za razgovor na engleskom nego tokom redovne nastave.

Nova strategija: Garancija uspeha u promenjenim okolnostima

Nova strategija obrazovanja je kreirana na osnovu analize informacija sakupljenih prilikom realizacije nastave u vanrednom stanju, tako da je zasnovana na opipljivim parametrima, a zamišljena sa vizijom unapređenja ljudskih, materijalnih i organizacionih kapaciteta kako bi se postigao maksimalni učinak. 

Savremenim programom, prilagođenim najaktuelnijim potrebama i zahtevima savremenog školstva, nova strategija obrazovanja pokazuje da Savremena gimnazija može da odgovori na višestruko zahtevne standarde nastave. Uzimajući u obzir višegodišnje iskustvo u izvođenju nastave i savremena rešenja koja su usklađena sa svetskim standardima, usvojena strategija obrazovanja garantuje uspeh.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.